Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja wprowadza korzystne zmiany dla osób zamierzających starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy w sytuacji, gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do jej ustalenia. 

Jak poinformowała we wtorek, 5 kwietnia 2022 r., Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę w poniedziałek, 4 kwietnia.  

Czytaj również: 
Sejm wprowadził zmiany do ustawy o emeryturach pomostowych>>
Nie trzeba będzie rezygnować z pracy, by sprawdzić prawo do emerytury pomostowej>>

 

Nie trzeba będzie rezygnować z pracy

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

W trakcie prac nad ustawą w Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, poinformował, że w 2020 r. wydano prawie 24 tys. decyzji o przyznaniu emerytur pomostowych. Liczba decyzji odmownych wyniosła 9,5 tysiąca. 

PROCEDURA Ustalenia obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych >>

W nowelizacji ustawy zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Ponadto – zgodnie z nowelą – rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zadania PIP zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również wtedy, gdy mimo umieszczenia w tej ewidencji, stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Czytaj też:

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA >

Składka na fundusz emerytur pomostowych >

Ustawa wprowadza także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

Ustawa ma, co do zasady, wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.