Chodzi o ustawę z 7 kwietnia 2022 r. nowelizującą przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w poniedziałek. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP na stronie internetowej, prezydent podpisał ją w poniedziałek.

Czytaj również: Zmiany w ustawie o PPE, IKE i o IKZE do podpisu prezydenta>>

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Nowela wprowadza ułatwienia w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych przez pracodawców. W ustawie wprowadzono przepisy o przenoszeniu środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego. Zmieniono też warunki uczestnictwa w PPE, jeśli chodzi o wnoszenie przez uczestnika składki dodatkowej (dobrowolnej).

 

 

Regulacja przewiduje zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczenie finansowania tej składki także z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE.

Wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku). PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.

W nowych przepisach ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową. Zmieniono też przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości. Uregulowano także maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy). Po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z jej ograniczeniem albo zawieszeniem.

Nowelizacja przewiduje też skrócenie z 12 do 3 miesięcy okresu wypowiedzenia w razie podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE. Zakłada też nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Jednym z nich będzie ułatwienie dotyczące umów – zostanie umożliwione ich zawarcie w postaci elektronicznej.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem części przepisów dotyczących składki dodatkowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. oraz art. 2, który dotyczy zmian do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.