Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2022 r. wypłacona zostanie w 6 terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Wysokość świadczenia wyniesie 1388,44 zł i będzie wyższe o 87,56 zł niż w roku ubiegłym.

- Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów – mówi cytowana w komunikacie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj również: Jednorazowa 13-tka dla emerytów to PR rządu, zamiast stałej waloryzacji

Trzynastka wolna od potrąceń i egzekucji...

Co ważne, trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Ponadto, od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać „trzynastkę” nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne mają prawo do świadczeń określonych w  ustawie.

Rozwiązanie to zostało zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Jak podaje MRiPS, w latach 2019-2022 z tytułu trzynastej emerytury do emerytów i rencistów trafi 47,8 mld zł.

 

... i bez  podatku w 2022 r.

W tym roku emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie nie pomniejszone o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Ponieważ minister finansów wydał 7 marca 2022 r. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 556). Na jego podstawie zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługującego za 2022 rok.

Sprawdź też:

Czy mieszkańcowi domu pomocy społecznej można dokonać zakupu leków z tzw. trzynastej emerytury? >

Czy przy wyliczaniu dochodu w dodatku osłonowym odliczamy 13 emeryturę? >