O tym, że prace nad projektem trwają, informował 18 lutego szef MSWiA Mariusz Kamiński. - W tej chwili w służbach mamy około tysiąca psów, kilkadziesiąt koni. Są to zwierzęta niezwykłe, posiadające niezwykłe predyspozycje, wybitną inteligencję i są to zwierzęta znakomicie wyszkolone. Dzięki nim niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem - mówił wówczas minister. 

Czytaj: Sejm nie zajmie się teraz piątką Kaczyńskiego, ale PiS nie zmienia stanowiska>>

1 marca projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został upubliczniony.

Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych funkcjonariuszy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji psom i koniom wycofanym z użycia w Policji oraz pozostałych formacjach podległych MSWiA (w Policji i Straży Granicznej wykorzystywane są zarówno psy, jak i konie, a w Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa - psy) - napisano w uzasadnieniu.

Ustawa określi obowiązki opiekunów i prawa zwierząt

Projekt ustawy przewiduje rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia do realizacji zadań służbowych.

Ustawa określi obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt i ich prawidłowego utrzymania obejmującego:

  • racjonalne żywienie i stały dostępu do czystej i świeżej wody;
  • dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
  • pielęgnację i utrzymanie w czystości;
  • zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych.

Zwierzęta na emeryturze

Jednoznacznie określony zostanie mechanizm przydzielania przez służby zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista) nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Zaproponowano ponadto możliwość powierzenia przez jednostkę organizacyjną danej formacji opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Zapewnione zostanie dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, a także wycofanego ze służby w danej formacji będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne i leczenie nie tylko zwierząt pozostających w służbie, lecz również wycofanych z niej.

Wprowadzone zostaną mechanizmy nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.

Jak informuje MSWiA, obecnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie – większość w Policji. Rocznie ok. 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”.