Nagrywanie rozpraw wpiszą do kpc

Na wszechstronne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym rejestrację przebiegu rozprawy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, pozwolić ma nowelizacja kodeksu postępowania...

06.04.2010

Uproszczone szkolenia zawodowych kierowców

Uproszczeniu i przyspieszeniu ulega procedura związana z uzyskaniem uprawnień do podejmowania pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe....

06.04.2010

Trzeba wykazać, że wykorzysta się unijną pomoc

Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis muszą przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy informacje, które pozwolą na ocenę spełnienia wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej....

06.04.2010

Rząd ustalił zasady emisji CO2

Rada Ministrów przyjęła 6 kwietnia projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 i zadecydowała o przesłaniu go do Komisji Europejskiej. Przyjete przez rząd kryteria są zgodne z...

06.04.2010

Pojazd wycofany z ruchu, niższa składka na OC

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest...

03.04.2010

Przewoźnik może zawiesić działalność na rok

Liberalizację zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przewiduje wchodząca w życie z dniem 3 kwietnia 2010 r. nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Łatwiej będzie uzyskać licencję...

02.04.2010

Prezydent podpisał 11 ustaw

W czwartek 1 kwietnia br. Lech Kaczyński złożył podpisy po jedenastoma nowymi ustawami. M.in. pod nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o...

02.04.2010

Większa kontrola placówek opiekuńczych

Wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w odniesieniu do placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, chorym przewlekle lub w podeszłym wieku, prowadzonych na zasadach...

01.04.2010

Samorządowcy opiniują rządowe projekty

Aż 28 projektów ustaw i innych aktów prawnych przygotowywanych przez rząd zaopiniowała 31 marca br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa i ratownictwa w...

01.04.2010