Jak informuje resort zdrowia, celem wprowadzanej regulacji jest zwiększenie wykrywalności zachorowań i obniżenie umieralności kobiet w Polsce na te nowotwory, a także:
1)  zwiększenie odsetka wykrywanych stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnym okresie rozwoju; 
2)  wyodrębnienie grup podwyższonego ryzyka wymagających badań częstszych, niż co 3 lata; 
3)  podniesienie poziomu świadomości społecznej, w kwestii badań profilaktycznych. 

Zgodenie z intencją projektodawców, o
graniczenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy i raka piersi oznaczać będzie zbliżenie Polski do standardów europejskich pod względem jakości i skuteczności systemu aktywnych, populacyjnych badań profilaktycznych. Zakłada się, że wprowadzenie obowiązku poddawania się badaniu cytologicznemu w ramach badań profilaktycznych pracowników spowoduje zdecydowany wzrost współczynnika wykrywalności stanów przedrakowych i wczesnych postaci klinicznych nowotworów. Proponowana regulacja jest wynikiem doświadczeń nabytych w ostatnim czasie przy próbach wdrażania różnego rodzaju badań skriningowych w Polsce, jak również wykorzystuje sprawdzone wzorce wykorzystywane skutecznie do walki z rakiem szyjki macicy w Europie.  Wprowadzenie tych badań ma spowodować również, że stadia bardziej zaawansowane zostaną wcześniej wykryte i wyleczone, co przyczyni się do obniżenia ponoszonych wydatków związanych z leczeniem.
Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.