Wyświetlanie 1 - 10 z 591 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 60
Zmiany w prawie
Zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie będzie obejmować alkoholu skażonego dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje - wynika z opublikowanej w piątek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W myśl zmienionego... więcej »
Podpisana ustawa wprowadza zmiany w dwóch obszarach: ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017. W odniesieniu do pierwszego z ww. zakresów, ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach... więcej »
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742). Wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)... więcej »
23 września opublikowano rozporządzenie Komisji UE przyjmujące do stosowania w ramach MSSF obowiązujących w Unii Europejskiej zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28, które wcześniej (w grudniu 2014 r.) zostały opublikowane przez IASB. 23 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji... więcej »
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Karty Nauczyciela likwidującą tzw. godziny karciane. Zmiana ma wejść w życie we wrześniu 2016 r. Duże zmiany ustawa wprowadzi w kwestii postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Po wejściu w życie zmian wymóg niekaralności dotyczył będzie wszystkich... więcej »
Obowiązuje już nowa lista rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku. Z dniem 24 stycznia nowe rozporządzenie zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2006... więcej »
Wprowadzenie nowego świadectwa potwierdzającego spełnienie warunków do zastosowania stawki 0 proc. podatku VAT przez podmioty dokonujące dostawy towarów lub świadczące usługi siłom zbrojnym USA lub na ich rzecz przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów. Rozporządzenie to wprowadza... więcej »
5 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe regulacje wychodzą naprzeciw postulatom środowiskowych domów samopomocy. Ustawa m.in. umożliwia prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty. Dotychczas wiele... więcej »
W dniu 31 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268). Ustawa wejdzie w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2016 r. Głównym... więcej »
W dniu 27 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240). Sejm przyjął ustawę 24 lipca, a prezydent Bronisław Komorowski podpisał 3 sierpnia. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od... więcej »

Wyświetlanie 1 - 10 z 591 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 60