Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Zamówienia publiczne

Czy dwie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez jeden podmiot tj. jako osoba fizyczna i jako spółka cywilna, powinny zostać odrzucone przez zamawiającego?

20.11.2014

Brak zapisu słownego ceny nie powoduje odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

W formularzu oferty wykonawca nie wpisał ceny zamówienia słownie tj. wpisał jedynie łączną cenę zamówienia liczbowo. Czy jest to omyłka pisarska, którą można poprawić? Czy też należy odrzucić ofertę?

17.11.2014

Przetarg na artykuły spożywcze możliwy na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Czy w postępowaniu na artykuły spożywcze, które są dostępne w sklepach np. na dostawę pieczywa, zamawiający może stosować kryterium ceny 100%, wraz z wymaganiem załączenia do oferty oświadczenia o...

10.11.2014