Do starosty wpłynęło odwołanie od wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Starosta uznał odwołanie za zasadne. Czy w takim wypadku należy obligatoryjnie przekazać odwołanie do organu wyższego stopnia, czy starosta, uznając odwołanie, może uchylić wydaną decyzję i wszcząć postępowanie od początku?


Odpowiedź:

W sytuacji gdy starosta uznał, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie może, stosownie do art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) – dalej k.p.a., sam ponownie przeprowadzić postępowanie.


Na uchylenie lub zmianę decyzji, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, stosownie do art. 132 ust. 2 k.p.a., starosta musi jednak uzyskać zgodę wszystkich pozostałych stron postępowania.


W przypadku, gdyby starosta uznał zasadność odwołania tylko w części, to w takim przypadku nie może sam przeprowadzić postępowania, ale musi sprawę przekazać do organu odwoławczego.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.