Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały

Samorząd terytorialny

Do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Uchwała w sprawie jego ustalenia kształtuje treść stosunku pracy danej osoby i nie posiada uniwersalnego charakteru. Nie ma zatem...

29.11.2016

Rada gminy może zwiększyć środki funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, określając w terminie do dnia 30 czerwca roku...

28.11.2016

Poprawność wydania decyzji środowiskowej bada GDOŚ

Samorząd terytorialny

Organem właściwym do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podjęcie przez organ działań uzależnione jest od faktu stwierdzenia przez niego...

25.11.2016

Pracodawcą pracowników samorządowych jest urząd

Samorząd terytorialny

Analizując sprawę w odniesieniu do gminnego pracownika samorządowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakładem pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest ten urząd, a nie...

21.11.2016