Kodeks etyki radnych nie jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Przyjmuje się, że kodeks etyki nie ma charakteru normatywnego i jest (tylko) dobrowolnym podporządkowaniem się radnych określonym zasadom etycznym (moralnym), mającym służyć właściwemu wypełnianiu...

15.12.2016

Rada powiatu może utworzyć społeczną straż rybacką

Samorząd terytorialny

Dokumentem upoważniającym PZW do utworzenia społecznej straży rybackiej (SSR) jest uchwała rady powiatu podjęta na podstawie art. 24 ust. 1 u.r.ś. oraz regulamin uchwalony przez radę powiatu. PZW nie...

14.12.2016

Prezesa spółki komunalnej odwołuje rada nadzorcza

Samorząd terytorialny

W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego (JST) funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych JST. Należy jednak zwrócić uwagę, że członków...

06.12.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały

Samorząd terytorialny

Do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Uchwała w sprawie jego ustalenia kształtuje treść stosunku pracy danej osoby i nie posiada uniwersalnego charakteru. Nie ma zatem...

29.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski