Zasadniczo zgoda na zawarcie o umowy o podwykonawstwo w przypadku zamówienia na roboty budowlane dotyczyć powinna umów o podwykonawstwo zawieranych w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 143b Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo musi spełnić określone obowiązki chcąc zawrzeć umowę o podwykonawstwo.

Wykonawca udostępni dane na temat podwykonawców >>>

Z ww. przepisu wynika obowiązek przedkładania do zaakceptowania lub wglądu przez zamawiającego umów o podwykonawstwo zawieranych w ramach realizacji dla zamawiającego zamówienia na roboty budowlane. Powyższy obowiązek dotyczy:

1. projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Wraz z projektem tych umów podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umów o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (art. 143b ust. 1 p.z.p.);

2. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane (art. 143b ust. 5 p.z.p.);

3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zawartych przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (art. 143b ust. 8 p.z.p.).

Zgodnie z treścią art. 143b p.z.p. powyższy obowiązek dotyczy wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Zamawiający może ograniczyć udział podwykonawców w zamówieniu na usługi transportowe >>>

Biorąc pod uwagę definicję zamówienia publicznego określoną w art. 2 pkt 13 p.z.p., realizacja zamówienia publicznego oznacza realizację umowy odpłatnej zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym "w trakcie realizacji zamówienia publicznego" oznacza okres od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do zakończenia realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stąd zgoda na zawarcie o umowy o podwykonawstwo w przypadku zamówienia na roboty budowlane dotyczyć powinna umów o podwykonawstwo zawieranych w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Zasadniczo umowy o podwykonawstwo dotyczące danego zamówienia publicznego powinny być zawierane w trakcie realizacji tego zamówienia. Upływ terminu realizacji zamówienia, w sytuacji nie wykonania zamówienia w terminie, stawia pod znakiem sens zawierania umów o podwykonawstwa, skoro umowa podwykonawcza z założenia jest zawierana na potrzeby realizacji zamówienia.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami