Nowelizacja p.z.p. wprowadziła nowe regulacje dotyczące podwykonawstwa. Zgodnie z art. 36b p.z.p. zamawiający, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem zamawiającego, musi żądać od wykonawcy wszelkich nazw, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców oraz osób zaangażowanych w zamówienie. W przypadku innego rodzaju kontraktów zamawiający nie ma takiego obowiązku, ale posiada uprawnienie do żądania tego samego rodzaju danych.

Jak informuje "Rz" na wykonawcę został nałożony obowiązek polegający na zawiadomieniu zamawiającego o wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawców oraz przekazywania informacji na temat nowych współpracowników.

Nowelizacja nakłada nowe obowiązki formalne dla uczestników przetargu >>>

W razie zmiany lub rezygnacji podwykonawcy, na którego zasoby przedsiębiorca powoływał się w trakcie zamówienia, aby wykazać spełnianie warunków udziału w przetargu, wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że w dalszym ciągu, m.in. dzięki zasobom innego podwykonawcy spełnia je w tym samym stopniu co na etapie udzielania zamówienia.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł