W przetargu na przewóz osób, organizowanym przez miasto i powiat Augsburg znalazł się zapis, zgodnie z którym wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom więcej niż 30 proc. świadczonych przez niego usług. Wzbudziło to wątpliwości jednego z wykonawców, który zakwestionował przed Izbą ds. zamówień publicznych Południowej Bawarii zgodność z prawem takiego postanowienia. 

Spółka wskazywała, iż postanowienia takie są niezgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r.w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U seria L z 2004 r. Nr 134, s. 114). Zaznaczyła także, iż do zamówienia nie znajdą zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. Seria L z 2007 r. Nr 315, s. 1).

Zamawiający zaznaczał, że do transportu publicznego znajdą zastosowania przepisy unijne, mimo tego iż przepisy prowadzące do zawarcia umów stanowią od nich odstępstwo. Dlatego też, podmiot organizujący postępowanie może ograniczyć udział podwykonawców w przetargu, którego przedmiotem jest świadczenie usług przewozu pasażerów.

Wykonawca udostępni dane na temat podwykonawców >>>

Twierdzenia zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego wzbudziły wątpliwości składu orzekającego, który zwrócił się o ich wyjaśnienie w trybie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 27.10.2016 r., C-292/15, stwierdził, iż czynności zamawiającego były poprawne oraz nie naruszały prawa unijnego. Dokumenty przetargowe w zakresie świadczenia usług publicznych mogą wskazywać wykonawcy możliwość zlecenia ich części podwykonawcy. Zamawiający może ograniczyć w sposób procentowy lub całkowicie wyłączyć udział podwykonawców w przetargu na świadczenie usług przewozu osób.

Zamawiający może także, już na etapie zawierania umowy o zamówienie publiczne zawrzeć w niej postanowienia odnośnie korzystania z podwykonawców.

Skład orzekający wskazał, iż celem takiego uregulowania jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług publicznych. Organy administracji państwowej muszą zapewnić zarówno bezpieczeństwo pasażerów, jak i wysoką jakość świadczonych usług.

Trybunał podkreślił, że pełne podwykonawstwo może zostać dopuszczone jedynie w wypadku, w którym przedmiotem przetargu jest projekt, budowa oraz zarządzanie usługami publicznymi z zakresu transportu publicznego.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27.10.2016 r., C-292/15

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł