Pytanie:
Powiat w uchwale budżetowej na 2014 r. ma zaplanowany wydatek na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy na określony cel, czy mimo tego organ stanowiący musi podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie określającą cel pomocy finansowej, czy zapisy w uchwale budżetowej, gdzie jest załącznik określający cel i podmiot, są wystarczające do podpisania porozumienia między powiatem i gminą?

Odpowiedź:
Udzielenie pomocy finansowej gminie wymaga podjęcia przez radę powiatu stosownej uchwały.

Uzasadnienie:
Zakładając, że przedstawiony w pytaniu planowany wydatek na "określony cel" będzie wiązał się z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach udzielenie pomocy finansowej gminie będzie wymagało podjęcia przez radę powiatu uchwały. Zgodnie z zapisem art. 216 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych - dalej u.f.p. wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

  1. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
  2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
  3. zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
  4. zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
  6. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.