Pytanie:
Skarbnik zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest jednocześnie dyrektorem wydziału. Z dodatkowych obowiązków na podstawie art. 36 ust. 5 u.p.s. otrzymuje dodatek specjalny, ustalony odrębnym zarządzeniem starosty na okres 12 miesięcy. Kontrola RIO stoi na stanowisku, iż dodatki specjalne dla skarbnika i wicestarosty są mało precyzyjnie uzasadnione, ponieważ nie można przyjąć, że zadania ujęte w regulaminie organizacyjnym i zakresach czynności są zadaniami dodatkowymi. Stanowiska na podstawie powołania i wyboru nie są objęte regulaminem wynagradzania. Jak należy interpretować ten przepis?

Odpowiedź:
Samo kierowanie wydziałem starostwa nie uzasadnia przyznania dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu. Decydujące jest, o jaki wydział chodzi i jakie są jego kompetencje.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) – dalej u.p.s. pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.s., tj. dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę następujące kwestie:
- obligatoryjne:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
- fakultatywne:
1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.

Zarazem art. 36 ust. 5 u.p.s. ogólnie stanowi, że pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Nie jest więc wykluczone przyznanie takiego dodatku pracownikowi powołanemu, jakim jest skarbnik. Jednakże regionalna izba obrachunkowa prawidłowo stwierdziła, że regulamin wynagradzania nie może być podstawą do określenia wynagrodzenia skarbnika.

Tym samym zapis dotyczący dodatku specjalnego powinien znaleźć się w akcie powołania, a przyznanie dodatku powinno odbywać się na mocy zarządzenia starosty, tak jak odbyło się to w sytuacji wskazanej w pytaniu.

Kwestią kolejną jest, czy przyznanie dodatku było należycie uzasadnione. Należy uznać, że samo kierowanie wydziałem nie daje jeszcze prawa do dodatku specjalnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy skarbnik stał jednocześnie na czele np. wydziału budżetu i finansów, zajmującego się sprawami, leżącymi w jego bezpośredniej kompetencji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Niestety, w pytaniu nie podano o jaki wydział chodzi i jaki jest zakres obowiązków skarbnika jako dyrektora wydziału. Stąd nie można stwierdzić z całą pewnością, czy uwagi RIO były zasadne. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami