Pytanie:
Czy arkusze organizacyjne szkół muszą być podpisane przez skarbnika gminy?

Odpowiedź:
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie ustanawiają takiego obowiązku.

Uzasadnienie:

Przepisy prawa oświatowego, stanowi, że arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący, nie wymagają kontrasygnaty skarbnika. Arkusz organizacyjny szkoły powinien zatwierdzić wójt (burmistrz, prezydent miasta), czyli organ wykonawczy gminy. Skuteczność tej czynności nie jest uzależniona od kontrasygnaty skarbnika. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami