Pytanie:
Czy jako placówka oświatowa musimy podpisać szczegółowe porozumienie z CUW, który zacznie w naszej gminie funkcjonować od stycznia? CUW w uchwale go powołującej ma zapisane, że obsługuje placówki oświatowe m.in. finansowo i administracyjnie. Czy wobec tego powinien powstać dokładny dokument mówiący co wchodzi w skład tej obsługi? Przykładowo, jeśli mówimy o sprawozdawczości to w takim porozumieniu musimy określić jakie dokładnie sprawozdania będzie dla nas robił CUW? Czy wszystkie zadania wykonywane dla szkoły powinny być szczegółowo określone?

Odpowiedź:

O zakresie działania CUW decyduje rada gminy (powiatu) w uchwale i statucie.

Uzasadnienie:

Jedna z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wprowadziła systemowe rozwiązania w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone regulacje umożliwiają zapewnienie wspólnej obsługi w gminie, powiecie i województwie – w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych. Wspólna obsługa może być prowadzona przez urząd gminy (starostwo powiatowe, urząd marszałkowski), bądź inną jednostkę organizacyjną gminy (powiatu, województwa), jak również jednostkę organizacyjną związku międzygminnego (związku powiatów) albo jednostkę organizacyjną związku powiatowo-gminnego.

O zapewnieniu wspólnej obsługi decyduje organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący określa:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Wspólna obsługa może zostać zapewniona jednostkom organizacyjnym danej jednostki samorządu terytorialnego zaliczanym do sektora finansów publicznych – np. szkołom lub placówkom oświatowym. Szkoły lub placówki oświatowe objęte zakresem wspólnej obsługi – nie zawierają w tej sprawie dodatkowego porozumienia. O objęciu wspólną obsługą i zakresie tej obsługi decyduje rada gminy, powiatu, sejmik województwa w podjętej uchwale.

Z kolei, zawarcie porozumienia jest wymagane w przypadku objęcia wspólną obsługą instytucji kultury oraz innych zaliczanych do sektora finansów publicznych gminnych (powiatowych, wojewódzkich) osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Podmioty te mogą przystąpić do wspólnej obsługi na podstawie porozumienia.

Reasumując, szkoła nie podpisuje porozumienia w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez CUW – gdyż o tym przesądzają zapisy uchwały. O tym, jakie zadania będą realizowane przez CUW powinien stanowić statut nadany w drodze uchwały przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy statutu powinny być precyzyjne i określać, czy CUW realizuje zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Jeżeli tak – to powinny być one realizowane w całości. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami