Decyzja o wymeldowaniu nie powoduje utraty praw

Samorząd terytorialny

Celem decyzji o wymeldowaniu jest doprowadzenie do zgodności faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem rejestracji. Decyzja ta nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw, tym samym nie...

23.11.2012

Gmina nie może wprowadzać opłat za podłączenie do sieci

Samorząd terytorialny

Z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej...

22.11.2012

Wniesienie skargi konstytucyjnej stanowi zagadnienie wstępne

Samorząd terytorialny

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

Wejście na teren sąsiedni wymaga pozwolenia na budowę

Samorząd terytorialny

Brak wcześniej uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia powoduje wydanie decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej orzekł WSA w Lublinie.

15.11.2012

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne

Samorząd terytorialny

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mają jawny charakter. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek zamieszczania na swej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z...

14.11.2012

Wyrobisko górnicze nie podlega podatkowi od nieruchomości

Samorząd terytorialny

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa według Klasyfikacji Środków Trwałych, nie jest wystarczający do tego by uznać je, w całości...

12.11.2012

Prawo do wyboru szpitala wyznacza umowa

Samorząd terytorialny

Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie...

09.11.2012