Współwłaściciel nieruchomości, działając bez zgody drugiego ze współwłaścicieli dokonał wycinki drzew gatunku: topola oraz olsza. Wójt gminy orzekł w sprawie karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.


Skarżący złożył odwołanie, zarzucając, że organ wydając rozstrzygnięcie nie wziął pod uwagę iż drzewa zostały ściete w dobrej wierze w wyniku powodzi, w celu ochrony przed bezpośrednim zagrożeniem życia ludzkiego i utraty mienia.