Rozlicz nadgodziny w rownoważnym systemie czasu pracy!

Przez pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę wykraczającą poza obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

19.07.2017

Gmina może zorganizować i opłacać dowóz do przedszkola

Samorząd terytorialny

Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nawet w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

17.07.2017

Zamawiający nie musi zwracać wycofanej oferty

Zamówienia publiczne

Wykonawca wycofał przed otwarciem ofert swoją ofertę. Czy zamawiający może zatrzymać tę ofertę w swojej siedzibie? Czy taka oferta powinna być wyszczególniona w informacji z otwarcia ofert? - pyta...

16.07.2017

Wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli ustala wójt

Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i...

14.07.2017