Pytanie:
Czy uchwała rady gminy o dotacji celowej z budżetu gminy dla przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska wymaga opinii RIO, UOKIK, innych organów?

Odpowiedź:
Uchwała o przyznaniu dotacji celowej na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne udzielanej na podstawie art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. - dalej p.o.ś. w zw. z art. 400a p.o.ś oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8.z 03. 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., nie wymaga współdziałania z innymi organami czy instytucjami, w tym UOKIK.

Jeżeli jednak uchwala przewiduje udzielenie pomocy de minimis, to w myśl przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.04. 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu (UOKiK) do zaopiniowania, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z 8.03. 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g, wójt obowiązany jest do przedłożenia RIO uchwały rady gminy objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych – dalej u.r.i.o. przedmiotowa uchwała u pozostaje we właściwości rzeczowej RIO. Zatem RIO dokonuje oceny zgodności uchwały z obowiązującymi przepisami, w tym zgodności w zakresie delegacji ustawowej przepisu prawa materialnego określającego granice swobody rady gminy (tj. upoważnienia dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – rady gminy wynikającego z przepisu art. 403 ust. 5 p.o.ś.). Przekazanie do kontroli uchwały nie jest tożsame z jej opiniowaniem.  

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami