Odpowiedź:
Nie ma trybu w jakim możliwa byłaby zmiana pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Nie znam treści decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, ale na podstawie opisu problemu mam wątpliwość czy występuje potrzeba zmiany tego pozwolenia, udzielonego na pobór wód powierzchniowych oraz na zrzut (odprowadzanie) wód pohodowlanych (ścieków). Jeżeli przebudowa nie obejmowała urządzeń wodnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., np. ujęcia wód czy odprowadzalnika i wylotu wody pohodowlanej, to taka przebudowa nie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli wykonana przebudowa obiektu hodowlanego nie powoduje żadnych zmian w ilości i warunkach (np. terminach) poboru wód i odprowadzaniu wody pohodowlanej to cel, zakres i warunki korzystania z wód, udzielone pozwoleniem wodnoprawnym nie ulegają zmianie i nie ma powodu, dla którego pozwolenie wodnoprawne wymagałoby zmiany (nie występuje przypadek wymieniony w art. 136 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 pr. wod., który mógłby stanowić podstawę do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego).

Stawy betonowe służące do hodowli pstrąga nie kształtują zasobów wodnych, nie są urządzeniami wodnymi, i nie powinny być objęte treścią udzielonego pozwolenia wodnoprawnego. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami