Odpowiedź:
Zgodnie z przepisem § 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t., wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. W załączniku nr 1 do r.w.t. zostały wymienione normy: PN-EN- od 1 do 5 2002 oraz PN-EN 12109:2003, w których zostały zawarte ustalenia w zakresie warunków obliczeń, wykonania, odbioru i eksploatacji przedmiotowych instalacji, stanowiących wyposażenie budynku.

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego - dalej pr. bud., uprawnienia budowlane są udzielane, między innymi, w specjalnościach; architektonicznej oraz inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zatem w obowiązujących przepisach wyraźnie wyodrębniono instalację wentylacyjną, z wymogami co do jej prawidłowego projektowania, w tym odpowiednich uprawnień budowlanych, którymi powinny legitymować się osoby, które te instalacje projektują. W omawianym przypadku wymaganą specjalnością jest specjalność inżynieryjna instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami