Odpowiedź:

Kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek można zastosować już przy obliczaniu zaliczki podatkowej należnej od wynagrodzenia wypłaconego w lipcu 2017 r., gdyż oświadczenie PIT-2 zostało złożone przez pracownika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w tym roku.

Uzasadnienie:

Zaliczkę podatkową pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 zE zm.) – dalej u.p.d.o.f.,

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (art. 32 ust. 3 u.p.d.o.f.).

Oświadczenie takie pracownik składa na druku PIT-2. Pracownik nie ma obowiązku ponownego składania takiego oświadczenia, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a u.p.d.o.f.). Tym samym, jeżeli pracodawca dokonał pierwszej wypłaty wynagrodzenia 29.07.2017 r., a pracownik złożył mu oświadczenie na druku PIT-2 przed tą wypłatą, kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek można zastosować już przy obliczaniu zaliczki podatkowej należnej od wynagrodzenia wypłaconego w lipcu 2017 r.

Magdalena Kostrzewa,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r.