Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko królewskiego prawa kwestionować nie zamierza. Wciąż jest kilkadziesiąt wsi, które w oparciu o serwituty mają gwarancje pozyskania drewna z państwowych lasów. Choć czasami lasom udaje się ten przywilej zakwestionować.
Robert Horbaczewski
06.08.2022
Samorząd terytorialny
Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do kodeksu karnego wykonawczego. Poprawki Senatu zostały prawie wszystkie odrzucone przez Sejm. Zatem nawet telefon od Rzecznika Praw Obywatelskich, skazany będzie opłacać sam.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy tarczy antycovidowej rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności. Z zastrzeżeniem, że sama "kara" nie wystarczy bo trzeba spełnić szereg przesłanek i to łącznie. Nowa ustawa idzie o krok dalej - w określonych przypadkach będą mogli z tego skorzystać również skazani na kary niższe niż 3 lata, pod warunkiem, że do końca pozostało im mniej niż sześć miesięcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy. Już dziś rzecznik podejmuje interwencje, najczęściej w imieniu klientów banków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje zmniejszenie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego przez powoda lub pozwanego, jako strony w procesie restrukturyzacyjnym dotyczącym firm. Posiadanie statusu strony ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez sąd doręczeń odpisów pism procesowych i orzeczeń. Jednak powstaje pytanie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną w tej sytuacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Polska będzie musiała wykazać, że cele określone w tzw. kamieniach milowych zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności - zapowiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I sprecyzował, że będzie to sprawdzone, gdy polski rząd złoży pierwszy wniosek o wypłatę środków w ramach tego instrumentu.
Krzysztof Sobczak
04.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku publicznego. A nawet kwalifikuje jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednak sądy stoją na stanowisku, że pokojowe protesty i kontrdemonstracje mieszkańców są legalnym udziałem w debacie publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.08.2022
Prawo karne Policja
Z opublikowanych w środę projektów nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych wynika, że wprowadzone zostaną nowe stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Nowe kwoty zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
Krzysztof Koślicki
03.08.2022
Prawnicy Zamówienia publiczne
Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej. - To duży sukces naszego resortu - podkreślano w środę w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sobie przypisuje tę inicjatywę.
Krzysztof Sobczak
03.08.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne
Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów niewykonujących zawodu. Elektroniczna legitymacja powiązana będzie z aplikacją publiczną mObywatel, stąd jej nazwa mLegitymacja.
Krzysztof Sobczak
03.08.2022
Prawnicy Nowe technologie
Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2020 r., wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w sprawach frankowych wypracował koncepcję sprzeczną z prawem Unii Europejskiej. Skutkiem jest bezprawne pozbawianie frankowiczów przez sądy odsetek od kwot dochodzonych od banków. Sądom nie wolno stosować tej uchwały, inaczej narażają Skarb Państwa na procesy odszkodowawcze za wydanie wyroków niezgodnych z prawem UE.
Kacper Sampławski
03.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W większości spraw, które trafiły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wskazanym sprawcą była osoba niespokrewniona z ofiarą, ale aż w 38 proc. przypadków był to członek rodziny. Jeśli natomiast chodzi o grupy zawodowe, to największą wśród nich byli duchowni - wynika z ogłoszonego we wtorek drugiego raportu Komisji. Pierwszy taki raport opublikowano w lipcu ubiegłego roku.
Krzysztof Sobczak
02.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rozporządzenie Dublin III w związku z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej skutecznie przyznaje prawo do odwołania do sądu małoletniego bez opieki przeciwko postanowieniu o odmowie opieki. Z drugiej strony występujący w takiej sprawie krewny tego małoletniego nie korzysta z takiego prawa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
02.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jednym ze skutków ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich ma być tworzenie, na bazie części z dotychczasowych poprawczaków, okręgowych ośrodków wychowawczych. Mają w nich znaleźć się nastolatki, które skończyły 13 lat i mają na swoim koncie przestępstwo, przestępstwo skarbowe, albo np. notorycznie uciekają z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Patrycja Rojek-Socha
02.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ostatnie przypadki pogryzienia i zagryzienia ludzi przez psy wskazują na ewidentne zaniedbania opiekuna. Zwierzęta pozostawione bez opieki i nie karmione to często element znęcania się i zadawania cierpienia. Sądy coraz częściej zajmują się takimi przypadkami. Zapadają kary pozbawienia wolności dla opiekunów, choć rzadko, ale też sędziowie zakazują takim osobom posiadania zwierząt.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2022
Prawo karne Środowisko
Wśród frankowiczów i ich prawników wrze. Wszystko przez skutki siódemkowej uchwały Sądu Najwyższego. Ostatnio na tej podstawie sądy powszechne pozbawiają frankowiczów ogromnych odsetek należnych po unieważnieniu umowy. SN uznał bowiem, że odsetki należą się nie od złożenia pozwu, ale  od oświadczenia o zapoznaniu się ze skutkami nieważności. Bywa, że daty te dzieli nawet pięć lat.
Jolanta Ojczyk
02.08.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Jeśli adwokat lub radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o dużej wartości, to powinien ubezpieczyć się na większą sumę niż przewidują to generalne ubezpieczenia OC. Inaczej będzie płacił odszkodowanie z własnej kieszeni - tak wynika z analizy wyroków wydanych w ostatnim czasie przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Błąd przy wykonywaniu pomocy prawnej może drogo kosztować.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2022
Prawo cywilne Prawnicy
O godzinie 17. w poniedziałek 1 sierpnia rozpoczął się zorganizowany przez organizacje narodowe Marsz Powstania Warszawskiego. Nie jest on jednak zgromadzeniem cyklicznym, ponieważ obowiązuje orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, że wnioskodawca nie powinien uzyskać zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych, ponieważ nie organizował podobnych zgromadzeń w ciągu ostatnich trzech lat, co jest warunkiem ustawowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Skutkiem uchwalonych przez Sejm przepisów będzie także wzrost kosztów utrzymania systemu penitencjarnego oraz problemów z readaptacją skazanych po wyrokach. Naczelna Rada Adwokacka opowiada się za odrzuceniem przez Senat ustawy w całości - czytamy w opinii przesłanej 29 lipca br. przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2022
Prawo karne
W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
01.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne
Poradnia prawna, warsztaty tematyczne, konkursy wiedzy o prawie, symulacje rozpraw, rozmowy o prawach obywatelskich, prawach kobiet i Konstytucji, oraz np. o prawie do czystego powietrza - adwokaci, radcowie i sędziowie już kolejny rok z rzędu biorą udział w festiwalu Pol’and’Rock, który odbędzie się w dniach 4 - 6 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie).
Patrycja Rojek-Socha
01.08.2022
Prawnicy
Prawnicy zgodnie podkreślają, że sukces w zakresie wniosku o zbadanie bezstronności, niezawisłości sędziego - na podstawie czerwcowej noweli m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym - jest praktycznie nie do osiągnięcia. Mimo to, wielu z nich próbuje. A sędziowie podkreślają, że ważne będzie wszystko, nawet to, jakie słowa zostaną użyte. Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, zostanie odrzucony bez wezwania do ich uzupełnienia.
Aleksandra Partyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
01.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowane na 1 sierpnia obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą kolejną okazją do eksponowania symboli związanych z tym wydarzeniem - w tym Znaku Polski Walczącej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, bo jest to symbol chroniony ustawą, a jego znieważenie to wykroczenie zagrożone grzywną.
Monika Sewastianowicz
31.07.2022
Prawnicy nie mają wątpliwości, że mediacja po wyroku mogłaby być jednym z istotnych elementów resocjalizacji i przygotowania osadzonego do powrotu do społeczeństwa. Problemem może być jednak weryfikacje tego, czy i w jakim zakresie wywiązuje się z ugody. Brakuje przepisów i koncepcji, kto za "sprawdzanie" byłby odpowiedzialny.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Za jazdę po pijanemu grozi wkrótce wyłącznie kara więzienia, zaś rok po wejściu w życie nowelizacji kodeksu karnego - utrata samochodu. Zaostrzanie kar następuje często po jednym, głośnym czy brutalnym zdarzeniu i prowadzi niekiedy do absurdów - takich jak zrównanie odpowiedzialności za kradzież impulsów telefonicznych z gwałtem. Populizm penalny jest sprzeczny z Konstytucją - uważa prof. Włodzimierz Wróbel.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
30.07.2022
Prawo karne
Przepisy cywilne przewidują różne sytuacje, w których umowa przestaje obowiązywać. Można od niej odstąpić - to powrót do sytuacji, w której w ogóle nie obowiązywała, czyli nie ma żadnych skutków prawnych. Można też ją rozwiązać - za zgodnym porozumieniem stron lub wypowiedzieć. Samo odstąpienie może być oparte na umowie lub ustawie i zależy od okoliczności.
Aleksandra Partyk
30.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Istnieje potrzeba upowszechnienia wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o opublikowane 17 maja 2021 r. zasady, międzynarodowe wytyczne odnoszące się do sposobu prowadzenia rozmów dochodzeniowo-śledczych i wywiadowczych oraz zbierania informacji przez przedstawicieli władzy publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
29.07.2022
Policja
5,1 tys. cudzoziemców złożyło w pierwszej połowie 2022 r. wnioski uchodźcze w Polsce. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 800 obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań umorzono. Ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną czasową.
Robert Horbaczewski
29.07.2022
Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski