Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Od początku 2010 r. obowiązują nowe wymagania zasadnicze dla maszyn wprowadzające w życie postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. nr 2006/42/WE w sprawie maszyn...

01.12.2010

Pracownica chroniona przed zwolnieniem do 65 roku życia

Ubezpieczenia społeczne HR

Dyskryminacją ze względu na płeć Trybunał Sprawiedliwości UE uznał austriackie przepisy emerytalne zezwalające na zwolnienie z pracy kobiety, z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury 5 lat...

01.12.2010

Służba medycyny pracy

BHP

Głównym zadaniem jednostek podstawowych służby medycyny pracy (SMP) jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP obejmuje swoją opieką i nadzorem pracowników, osoby...

29.11.2010

Prace szczególnie niebezpieczne

BHP

Zaszeregowanie pracywykonywanejna terenie zakładu pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie za sobą pewne obowiązki, poczynając od określenia i przestrzegania szczegółowych wymagań w postaci...

24.11.2010

Zakres analizy stanu bhp w zakładzie pracy

BHP

Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków przy pracy, zapadalności na choroby zawodowe czy rozmiarów zakładu.

24.11.2010