Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm. 2  zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§  2. 
Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej "kursem", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002). 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

1.
Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka.
2.
Kurs trwa 28 godzin i jest realizowany w ciągu 4 dni zajęć. Jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć.
3.
Godzina zajęć kursu równa się 45 minutom.
4.
Kurs rozpoczyna się po każdorazowym sprawdzeniu tożsamości osoby uczestniczącej w zajęciach.
Dzień kursu Liczba godzin Forma prowadzenia zajęć Zagadnienia Treść zajęć
I 7 Z Przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego Określić indywidualne przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego. Ustalić te przyczyny w szczególności poprzez ćwiczenia polegające na udzielaniu przez osobę szkoloną odpowiedzi na pytania, rozwiązywaniu przez osobę szkoloną testów. W przypadku ustalenia, że przyczyną naruszeń przepisów ruchu drogowego przez osobę szkoloną był brak wiedzy, należy przekazać jej określony zakres wiedzy.
II 7 W/Z Zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami Przypomnieć główne zasady i przepisy ruchu drogowego, w których naruszanie ma statystycznie największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uświadomić konsekwencje naruszania podstawowych zasad techniki kierowania pojazdem samochodowym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na te zagadnienia, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub których naruszenie jest bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych.

III 3 W/Z Wypadki drogowe - przyczyny skutki, zapobieganie Omówić wypadek drogowy jako zdarzenie w ruchu drogowym, z uwzględnieniem następujących tematów:

- uczestnicy wypadków drogowych,

- przyczyny wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernej prędkości oraz zasad ustępowania pierwszeństwa,

- tryb postępowania w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym,

- skutki wypadków drogowych (prawne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne),

- zapobieganie wypadkom drogowym, w tym kształtowanie postaw kierowców jako ważny element prewencji.

Przedstawić najważniejsze wnioski z analizy statystycznej wypadków i kolizji drogowych.

4 Z Symulacje sytuacji drogowych Przeprowadzić ćwiczenia obejmujące:

- analizę niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym,

- ocenę okoliczności i konieczność przewidywania zagrożeń,

- konieczność stosowania odpowiednich zasad ruchu drogowego w różnych sytuacjach drogowych,

- konieczność uwzględniania różnych czynników w ruchu drogowym, mających wpływ na podejmowanie decyzji o sposobie reagowania.

IV 3 W Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego Omówić rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przedstawić ich charakterystykę, w tym zachowania i postawy kierującego stanowiące zagrożenie na drodze.

Przedstawić sposób działania i omówić skutki, jakie wywołują alkohol i środki działające podobnie do alkoholu oraz leki.

Zwrócić uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury - wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne zachowania.

4 W Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym Omówić psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu: percepcja i jej właściwości, uwaga oraz jej podzielność, zakres (pojemność), trwałość (koncentracja) i przerzutowość (ruchliwość), czas reakcji, prawidłowe funkcje intelektualne kierującego, osobowość, stany emocjonalne (pozytywne, negatywne) i ich wpływ na zachowanie, poziom zapotrzebowania na stymulację, temperament, zachowania agresywne i ryzykowne, radzenie sobie ze stresem.

Zwrócić szczególną uwagę na:

- wpływ postrzegania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - wpływ koncentracji uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- wpływ agresji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - właściwe zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Objaśnienia:

W - wykład

Z - zajęcia warsztatowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1002.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 894), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 1002).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023