Izby rolnicze.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Utworzenie i członkowie samorządu rolniczego]
1. 
Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
2. 
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1)
osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2)
osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3)
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Art.  2.  [Niezależność i samodzielność samorządu rolniczego]
1. 
Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.
2. 
Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.
Art.  3.  [Izby rolnicze - status, teren działania, członkowie, osobowość prawna]
1. 
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej "izbami".
2. 
Terenem działania izby jest obszar województwa.
3. 
Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie działania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.
4. 
Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
5. 
Izby posiadają osobowość prawną.
Art.  4.  [Porozumienia regionalne izb rolniczych]

W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia regionalne.

Rozdział  2

Zadania i zasady działania izb

Art.  5.  [Zadania izb rolniczych]
1. 
Do zadań izb należy w szczególności:
1)
sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2)
występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów;
3)
prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
4)
prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej;
5)
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
6)
doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów;
7)
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej;
8)
podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie;
9)
prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
10)
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
11)
działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie;
12)
współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk;
13)
kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych;
14)
inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych;
15)
działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych;
16)
promowanie eksportu produktów rolnych;
17)
rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;
18)
współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
19)
przedstawianie opinii na temat oszacowania szkód, jeżeli został złożony wniosek, o którym mowa w art. 46d ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 2112).
2. 
Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.
3. 
Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
4. 
Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.
Art.  5a.  [Opiniowanie przez izby rolnicze projektów aktów prawa miejscowego]
1. 
Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. 
Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1)
co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie;
2)
14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.
3. 
Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.
Art.  6.  [Postępowanie administracyjne przed izbą rolniczą]
1. 
Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego.
2. 
Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby.
3. 
Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu, a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.
4. 
W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:
1)
w sprawach z zakresu administracji rządowej - wojewoda;
2)
w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegium odwoławcze.
Art.  7.  [Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez izbę rolniczą; ograniczenia w zakresie funkcjonowania w spółkach handlowych i stowarzyszeniach oraz w zakresie tworzenia fundacji]
1. 
Izba:
1)
nie może prowadzić działalności gospodarczej;
2)
może wyłącznie:
a)
być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej,
b)
tworzyć fundacje,
c)
być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń

- które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.

2. 
Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby.
Art.  8.  [Statut izby rolniczej]
1. 
Izby działają na podstawie ustawy i statutu.
2. 
Statut izby określa w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę izby;
2)
teren działania;
3)
prawa i obowiązki członków izby;
4)
zadania izby oraz sposoby ich realizacji;
5)
strukturę organizacyjną;
6)
tryb wyboru i odwoływania komisji rewizyjnej i zarządu izby;
7)
zasady reprezentowania izby na zewnątrz;
8)
zasady zawierania porozumień regionalnych;
9)
zasady powoływania i pracy komisji problemowych;
10)
zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
11)
szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.

Rozdział  3

Organy izby

Art.  9.  [Katalog organów izby rolniczej]
1. 
Organami izby są:
1)
walne zgromadzenie;
2)
komisja rewizyjna;
3)
zarząd;
4)
rady powiatowe izby.
2. 
(uchylony).
Art.  10.  [Najwyższy organ izby rolniczej; kadencja walnego zgromadzenia]
1. 
Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie.
2. 
Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
Art.  11.  [Zwołanie walnego zgromadzenia]
1. 
Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.
2. 
Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.
Art.  12.  [Kompetencje walnego zgromadzenia]
1. 
Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1)
uchwalanie i zmiana statutu;
2)
wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków;
3)
uchwalanie regulaminu obrad;
4)
uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej;
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
6)
podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu;
7)
uchwalanie budżetu;
8)
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd;
9)
podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej;
10)
uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty;
11)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ust. 2;
12)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 3;
13)
podejmowanie uchwał w sprawach:
a)
utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b)
utworzenia fundacji,
c)
przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d)
założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku;
14)
wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych;
15)
ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.
2. 
Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.
Art.  13.  [Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie]
1. 
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Statut izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.
Art.  14.  [Komisje problemowe]
1. 
Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje problemowe.
2. 
Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o osoby niebędące członkami walnego zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.
Art.  15.  [Uczestnictwo przedstawicieli innych organizacji w obradach walnego zgromadzenia]

W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:

1)
organów samorządu województwa;
2)
związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych;
3)
społeczno-zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych.
Art.  16.  [Komisja rewizyjna - skład i zadania]
1. 
Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego zgromadzenia.
2. 
Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1)
kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia;
2)
kontrola działalności finansowej izby;
3)
przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków;
4)
podejmowanie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego.
3. 
Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.
4. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
5. 
W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji.
Art.  17.  [Podejmowanie uchwał przez komisję rewizyjną]

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art.  18.  [Skład zarządu]
1. 
Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby.
2. 
W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie.
3. 
Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.
4. 
Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
5. 
Informację o rozwiązaniu walnego zgromadzenia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego zgromadzenia.
6. 
Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby.
7. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
8. 
W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego zarządu dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.
Art.  19.  [Kompetencje zarządu]

Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:

1)
przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia;
2)
opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym;
3)
przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej;
4)
podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie;
5)
ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dyrektora biura;
6)
(uchylony);
7)
podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.
Art.  20.  [Podejmowanie uchwał przez zarząd]
1. 
Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
2. 
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być powiadamiany.
Art.  21.  [Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych izby rolniczej]

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura upoważniony przez zarząd.

Art.  21a.  [Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługujące członkom organów izby rolniczej]

Członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.

Art.  22.  [Biuro zarządu]
1. 
Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2. 
Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. 
Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.
Art.  22a.  [Rada powiatowa izby rolniczej]
1. 
Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu.
2. 
Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący.
3. 
Do zadań rady powiatowej izby należy:
1)
sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby;
2)
wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby;
3)
realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.
4. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Rozdział  4

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby

Art.  23.  [Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia]
1. 
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.
2. 
Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
Art.  24.  [Zasady wyboru członków walnego zgromadzenia]
1. 
Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.
2. 
Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1)
w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że:
a)
w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,
b)
w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady;
2)
na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.
3. 
W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby.
4. 
Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.
5. 
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad powiatowych izby stosuje się odpowiednio.
6. 
Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego zgromadzenia.
7. 
Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.
Art.  25.  [Zarządzenie wyborów do walnego zgromadzenia]
1. 
Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.
2. 
W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.
Art.  26.  [Przeprowadzenie wyborów do rady powiatowej izby rolniczej]
1. 
Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają:
1)
komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23;
2)
komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.
2. 
Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji.
3. 
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.
4. 
Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.
Art.  27.  [Zgłaszanie kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej]
1. 
Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby.
2. 
Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
3. 
Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
4. 
Do zgłoszenia załącza się:
1)
pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
2)
listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.
5. 
Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.
6. 
W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
7. 
W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
8. 
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
Art.  28.  [Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej]
1. 
Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.
2. 
Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie.
3. 
Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.
4. 
Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.
5. 
Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.
6. 
Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.
Art.  29.  [Podział okręgu wyborczego na obwody głosowania]
1. 
W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania:
1)
komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5-7 osób;
2)
spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania;
3)
głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników głosowania w obwodzie; protokół ten przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej.
2. 
Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art.  30.  [Ustalenie wyników głosowania i wyborów]
1. 
Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do rady powiatowej izby ustala komisja okręgowa.
2. 
W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
3. 
W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
4. 
Komisja okręgowa sporządza protokół przeprowadzonego głosowania i wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.
Art.  31.  [Protokolarne stwierdzenie wyników wyborów do rad powiatowych izby rolniczej]
1. 
Komisja wojewódzka na podstawie protokółów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby.
2. 
Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby.
Art.  32.  [Ustalenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów]

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Art.  33.  [Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia]

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia obecny na posiedzeniu.

Art.  34.  [Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia]
1. 
Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek:
1)
utraty prawa wybieralności;
2)
zrzeczenia się mandatu;
3)
prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne;
4)
śmierci.
2. 
Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie.
3. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową.

Rozdział  5

Zasady gospodarki finansowej izb

Art.  35.  [Dochody izb rolniczych]
1. 
Dochody izb pochodzą:
1)
z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby;
2)
ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową;
3)
z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a;
4)
z innego majątku izby;
5)
z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat;
6)
ze składek członkowskich;
7)
z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę;
8)
z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.
2. 
Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
3. 
Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.
4. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5. 
Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki ustawowe za opóźnienie.
6. 
W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Art.  35a.  [Wpłaty na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.
2. 
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3. 
Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
4. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
6. 
Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Art.  35b.  [Zasady ponoszenia kosztów uczestnictwa organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych]
1. 
Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku 2014 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1a. 
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596) w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
3)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA)

- są w latach 2015-2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

1b. 
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA),
3)
organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA)

- są w latach 2021-2026 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

2. 
Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
2a. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
określenie:
a)
warunków udzielenia dofinansowania,
b)
celu, na jaki dofinansowanie jest udzielane,
c)
wysokości dofinansowania z podziałem na organizacje rolnicze, którym zostanie udzielone to dofinansowanie, oraz poszczególne koszty,
d)
terminu złożenia wniosku o przekazanie środków z tytułu udzielonego dofinansowania,
e)
terminu wykorzystania dofinansowania, nie dłuższego niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
f)
terminu rozliczenia udzielonego dofinansowania oraz terminu i warunków zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania;
3)
numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
2b. 
Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie jest udzielane izbom rolniczym, związkom zawodowym rolników indywidualnych, społeczno-zawodowym organizacjom rolników, stowarzyszeniom zrzeszającym młodych rolników oraz organizacjom pracodawców zrzeszającym pracodawców rolnych.
2c. 
Umowa zawarta między Krajową Radą Izb Rolniczych a związkami zawodowymi rolników indywidualnych, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, stowarzyszeniami zrzeszającymi młodych rolników albo organizacjami pracodawców zrzeszającymi pracodawców rolnych, na podstawie której jest udzielane dofinansowanie, zawiera co najmniej:
1)
warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania;
2)
termin i warunki zwrotu niewykorzystanego dofinansowania;
3)
tryb przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych weryfikacji dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego dofinansowania.
3. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania oraz wydatków dokonanych z tych środków.
4. 
W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane dofinansowanie podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
4a. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1 i 1a.
4b. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1b.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych.

6. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których mowa w ust. 1a, w wysokości co najmniej 95% kosztów.

7. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b,
2)
wysokość dofinansowania,
3)
sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania,
4)
elementy informacji, o której mowa w ust. 4b, oraz tryb opracowania tej informacji

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b, a także biorąc pod uwagę wysokość limitu środków finansowych na udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz to, że w przypadku dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach dofinansowanie to wynosi co najmniej 95% tych kosztów.

Art.  35c.  [Środki wyłączone spod egzekucji]

Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1-1b, nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Art.  36.  [Rachunkowość i sprawozdawczość izb rolniczych]

Izby prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział  6

Reprezentacja krajowa izb

Art.  37.  [Status i skład Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, zwaną dalej "Krajową Radą".
2. 
Krajowa Rada posiada osobowość prawną.
3. 
W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.
Art.  38.  [Zadania Krajowej Rady Izb Rolniczych]

Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

1)
reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej;
3)
przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych;
4)
udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań;
5)
zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb.
Art.  39.  [Organ Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Organem Krajowej Rady jest zarząd wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2. 
Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wiceprezes oraz trzej członkowie.
Art.  40.  [Podejmowanie uchwał przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych]

Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art.  41.  [Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2. 
Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. 
Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.
Art.  42.  [Komisja rewizyjna Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Organem Krajowej Rady jest również komisja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2. 
Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.
3. 
Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu Krajowej Rady.
Art.  42a.  [Zmiany w składzie organów Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady będącego członkiem komisji rewizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady, Krajowa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
2. 
W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady, bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu wyboru nowego organu.
3. 
Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.
4. 
Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu, wyboru zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia.
Art.  42b.  [Diety i zwrot kosztów podróży służbowych przysługujące członkom organów Krajowej Rady Izb Rolniczych]

Członkom Krajowej Rady, komisji problemowych, zarządu oraz komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Krajową Radę.

Art.  43.  [Dochody Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Dochody Krajowej Rady pochodzą:
1)
ze składek opłacanych przez izby;
2)
z darowizn, spadków i zapisów;
3)
z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę;
4)
z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat;
5)
z innych źródeł.
2. 
Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.
3. 
Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
4. 
Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. 
W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Art.  44.  [Statut Krajowej Rady Izb Rolniczych]

Szczegółowe zasady organizacji i gospodarki finansowej Krajowej Rady określa jej statut.

Art.  45.  [Opiniowanie przez Krajową Radę Izb Rolniczych projektów aktów prawa]
1. 
Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.
2. 
Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.
3. 
Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

Rozdział  7

Nadzór nad izbami

Art.  46.  [Kryterium nadzoru nad działalnością izb rolniczych]

Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art.  47.  [Organy sprawujące nadzór nad działalnością izb rolniczych i Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb - właściwi wojewodowie.
2. 
Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzystania środków przekazanych na realizację zadań zleconych sprawuje organ zlecający te zadania.
3. 
Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, z późn. zm.) 1 .
Art.  48.  [Stwierdzenie nieważności uchwał organów izb rolniczych]
1. 
Zarząd izby przedstawia organom nadzoru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
2. 
Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 ust. 1, mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia.
3. 
W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje prawo zaskarżenia tych decyzji do sądu administracyjnego.
Art.  49.  [Wniosek ministra o odwołanie zarządu izby rolniczej i powołanie nowego zarządu]

W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby, minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać, na wniosek wojewody, walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu.

Rozdział  8

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art.  50.  [Pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb rolniczych]
1. 
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek wojewody, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W rozporządzeniu określa się jednocześnie terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.
2. 
Tryb przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3. 
Komisję wojewódzką powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekretarza komisji może być powołany kierownik wojewódzkiego biura wyborczego lub osoba przez niego wskazana.
4. 
Protokół wyników wyborów do walnego zgromadzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocznie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda informuje Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
5. 
Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów wykonuje wojewoda we współdziałaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach określa porozumienie wojewody i kierownika wojewódzkiego biura wyborczego.
6. 
Zarząd gminy zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy komisji okręgowej, jako zadanie zlecone gminie.
7. 
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki materialne i finansowe na podjęcie działalności izby zapewnia wojewoda, w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.
Art.  51.  [Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia izby rolniczej]

Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia wybranego w wyborach, o których mowa w art. 50 ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarsza wiekiem osoba wybrana do walnego zgromadzenia.

Art.  52.  [Utworzenie izby rolniczej]
1. 
Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
2. 
W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie.
3. 
Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wyborów.
4. 
Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50.
5. 
Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1.
Art.  53.  [Utworzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych]

W wypadku utworzenia izb w co najmniej połowie województw, izby tworzą Krajową Radę.

Art.  54.  [Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych]
1. 
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw.
2. 
Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera zarząd i komisję rewizyjną.
Art.  55.  [Delegacja ustawowa - źródła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji]

Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, źródła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady w I kadencji.

Art.  56.  [Zastrzeżenie nazwy "izba rolnicza"]
1. 
Nazwa "izba rolnicza" może być używana wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.
2. 
Podmioty posługujące się nazwą "izba rolnicza" przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od opłat sądowych.
Art.  57.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Obecnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.183 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Izby rolnicze.
Data aktu: 14/12/1995
Data ogłoszenia: 26/01/2022
Data wejścia w życie: 05/04/1996