Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
2)
wyrobie - rozumie się przez to również towary i usługi;
3)
cenie sprzedaży - rozumie się przez to:
a)
cenę, po której wyrób jest sprzedawany,
b)
cenę, opłatę za usługi lub stawkę taryfową;
4)
izbie administracji skarbowej - rozumie się przez to izbę administracji skarbowej, którą kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy dyrektor izby administracji skarbowej, dla przedsiębiorcy mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
5)
urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego, dla przedsiębiorcy mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwy jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
§  2. 
1. 
Podstawę obliczenia należnej dotacji przedmiotowej, zwanej dalej "dotacją", stanowi:
1)
ilość sprzedanych lub zakupionych wyrobów - jeżeli stawka dotacji została określona kwotowo lub w formie różnicy cen;
2)
wartość sprzedanych lub zakupionych wyrobów, jeżeli ustalono procentową stawkę dotacji.
2. 
Dotacji nie udziela się do wyrobów:
1)
sprzedawanych na eksport;
2)
niepełnowartościowych, pozagatunkowych, niezgodnych z normami.
§  3. 
1. 
Przedsiębiorca składa w formie pisemnej wniosek o udzielenie dotacji do właściwego ministra albo dyrektora izby administracji skarbowej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego wniosek;
2)
datę sporządzenia wniosku;
3)
nazwę wyrobu;
4)
ilość sprzedanych wyrobów oraz jednostkę miary;
5)
wartość sprzedaży z zaznaczeniem, czy jest ona wyrażona w cenach sprzedaży czy w cenach zakupu;
6)
stawkę dotacji;
7)
obliczoną należną kwotę dotacji;
8)
numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.
§  4. 
Właściwy minister albo dyrektor izby administracji skarbowej informuje w formie pisemnej przedsiębiorcę o udzieleniu dotacji bądź odmowie jej udzielenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§  5. 
1. 
Przedsiębiorca sporządza, w terminie do 28. dnia każdego miesiąca, rozliczenie należnej dotacji, za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia rozliczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
2. 
Dwa egzemplarze rozliczenia przedsiębiorca składa do urzędu skarbowego.
3. 
Urząd skarbowy, w terminie 5 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia, dokonuje sprawdzenia prawidłowości rozliczenia.
4. 
Przedsiębiorca składa sprawdzone przez urząd skarbowy rozliczenie dotacji do właściwego ministra albo izby administracji skarbowej.
§  6. 
1. 
Przedsiębiorca otrzymuje dotację bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków właściwego ministerstwa albo izby administracji skarbowej w granicach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.
2. 
Właściwe ministerstwo albo izba administracji skarbowej dokonują przelewu kwoty należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono rozliczenie dotacji.
3. 
Przelew, o którym mowa w ust. 2, obejmuje kwotę dotacji za miesiąc.
§  7. 
Przy ustalaniu wysokości dotacji podstawę obliczenia należnej dotacji oraz kwotę należnej dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:
1)
mniej niż 50 groszy pomija się;
2)
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  8. 
1. 
Rozliczenie dotacji następuje na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji (księgowej lub pozaksięgowej), w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości sprzedanych wyrobów, na które ustalono odrębne stawki dotacji, i kwot należnych dotacji.
2. 
W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, pobrana w danym roku przez przedsiębiorcę dotacja podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
§  9. 
1. 
Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać korekty należnej dotacji, jeżeli:
1)
wyrób, na który udzielono dotacji, został zwrócony przedsiębiorcy;
2)
nastąpiła korekta wartości lub wielkości sprzedaży z innej przyczyny niż określona w pkt 1;
3)
dokonano zmiany stawki dotacji za okres, za który dotacje zostały już rozliczone;
4)
stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji.
2. 
Rozliczenia dotacji dokonuje się za miesiąc, w którym powstały okoliczności uzasadniające korektę, w terminie określonym w § 5 ust. 1.
§  10. 
Terminy dokonywania zwrotu dotacji określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  11. 
1. 
Przedsiębiorca może otrzymać ratę dotacji w wysokości 1/12 planowanej dla tego przedsiębiorcy na dany rok budżetowy kwoty dotacji. Podstawą ustalenia wysokości raty dotacji jest sporządzony przez przedsiębiorcę plan sprzedaży wyrobu, zwany dalej "planem".
2. 
Plan w rozbiciu na poszczególne miesiące powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego plan;
2)
datę sporządzenia planu;
3)
okres, na jaki sporządzony jest plan, nie dłuższy niż rok;
4)
nazwę wyrobu;
5)
ilość sprzedanych wyrobów oraz jednostkę miary;
6)
wartość sprzedaży z zaznaczeniem, czy jest ona wyrażona w cenach sprzedaży czy w cenach zakupu;
7)
stawkę dotacji;
8)
obliczoną należną kwotę dotacji.
3. 
Jeżeli po otrzymaniu raty dotacji plan zostanie zmieniony lub zmianie ulegnie stawka dotacji, wysokość raty należy skorygować do wysokości wynikającej z aktualnego planu lub aktualnej stawki dotacji.
4. 
W przypadku gdy przedsiębiorca nie sporządził planu, kwota raty dotacji może zostać ustalona w wysokości odpowiadającej kwocie dotacji należnej za grudzień roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§  12. 
W razie podjęcia w ciągu roku produkcji wyrobu przedsiębiorca może otrzymać ratę dotacji w wysokości średniej miesięcznej kwoty wynikającej z planu.
§  13. 
1. 
Właściwe ministerstwo albo izba administracji skarbowej dokonuje przelewu raty dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony plan.
2. 
Otrzymaną ratę potrąca się przy rozliczeniu dotacji za grudzień danego roku. W przypadku zaniechania dotowania w ciągu roku ratę potrąca się przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1

ZAŁĄCZNIK 

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH za okres .......................r.

1 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U.2006.113.777).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021