Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się:
1)
wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2)
kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3)
okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4)
limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§  2. 
1. 
Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretniej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.
2. 
Przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz w przypadku gdy lekarz został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
1)
przed dniem 30 września 2014 r. i:
a)
rozpoczął specjalizację w dotychczas szczegółowej dziedzinie medycyny określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1779, z 2007 r. poz. 85, z 2008 r. poz. 1050, z 2010 r. poz. 1320 oraz z 2011 r. poz. 1627), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 905 i 1661, z 2003 r. poz. 784 i 1992 oraz z 2004 r. poz. 2284) lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 302 i 676 oraz z 2000 r. poz. 84) - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
b)
ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dotychczas podstawowej dziedzinie medycyny, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, z wyjątkiem dziedzin medycyny wymienionych w lit. c,
c)
ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
2)
po dniu 30 września 2014 r. i:
a)
ukończył pierwszy rok modułu specjalistycznego - w przypadku lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia modułu podstawowego właściwego dla danej specjalizacji,
b)
rozpoczął pierwszy rok specjalizacji - w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty,
c)
ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji:
przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I stopnia,
jednomodułowej,
dwumodułowej o nazwie modułu podstawowego tożsamej z nazwą modułu specjalistycznego,
d)
ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej, której czas trwania jest dłuższy niż 5 lat.
3. 
Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
§  3. 
1. 
Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. poz. 1141, z 2010 r. poz. 166 oraz z 2011 r. poz. 127) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy.
2. 
Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Limit

finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego

świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych*

Kryteria przyznawania Okres

użytkowania**

Limit cen napraw
Grupa

A.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy***
1. Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

200 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy raz na 2 lata 0 zł
2. Proteza uzupełniająca stopę 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł
3. Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 1.800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł
Grupa

B.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***
4. Proteza tymczasowa podudzia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

900 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową

- krótki, niestabilny kikut

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 0 zł
5. Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 2.800 zł 0% raz na 3 lata 840 zł
6. Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 4.500 zł 0% raz na 3 lata 1.350 zł
7. Proteza ostateczna skorupowa podudzia 1.800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł
8. Proteza ostateczna modularna podudzia 3.500 zł 0% raz na 3 lata 1.050 zł
9. Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia 500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia raz w okresie

użytkowania

protezy

0 zł
10. Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 1.500 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia raz w okresie

użytkowania

protezy

0 zł
11. Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 1.800 zł 0% niedorozwój kończyny raz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym 540 zł
Grupa

C.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***
12. Proteza tymczasowa w obrębie uda Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 0 zł
13. Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 3.000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł
14. Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 5.500 zł 0% raz na 3 lata 1.650 zł
15. Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 5.000 zł 0% niedorozwój kończyny raz na 3 lata 1.500 zł
16. Wymiana leja w protezie tymczasowej uda 500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową uda raz w okresie

użytkowania protezy,

potwierdzone

wskazaniami

medycznymi

0 zł
17. Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 2.000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną uda raz w okresie

użytkowania

protezy,

potwierdzone

wskazaniami

medycznymi

0 zł
Grupa

D.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***
18. Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z

koszem biodrowym

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

6.000 zł 0% amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyny raz na 3 lata 1.800 zł
19. Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po

wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem

wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym

7.500 zł 0% amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyn raz na 3 lata 2.250 zł
20. Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 2.000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł
Grupa

E.

Protezy kończyn górnych ,wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***
21. Proteza kosmetyczna w

obrębie ręki

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

800 zł 0% amputacja lub wrodzony

brak w obrębie ręki

raz na 3 lata 240 zł
Grupa

F.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***
22. Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji

w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.200 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia raz na 3 lata 360 zł
23. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 2.800 zł 0% raz na 3 lata 840 zł
Grupa

G.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***
24. Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.400 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia raz na 3 lata 720 zł
25. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 4.000 zł 0% raz na 3 lata 1.200 zł
26. Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 3.000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł
27. Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 4.600 zł 0% raz na 3 lata 1.380 zł
Grupa

H.

Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***
28. Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w

dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
29. Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) 500 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 150 zł
10% dorośli
30. Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) 800 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 240 zł
10% dorośli
31. Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) 2.500 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną) raz na 3 lata 750 zł
10% dorośli
32. Orteza odciążająca kończynę dolną 1.000 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 300 zł
10% dorośli
33. Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych 3.000 zł 0% parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO) raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia 900 zł
Grupa

I.

Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
34. Pas biodrowy z szyną lub szynami Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcje kończyn dolnych raz na 3 lata 84 zł
10% dorośli
35. Kosz biodrowy 400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
Grupa

J.

Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
36. Orteza stabilizująca staw skokowy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553)

200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
37. Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 300 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
38. Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia 350 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
39. Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości 700 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
40. Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia 1.450 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
41. Szyna typu Saint-Germain 50 zł 0% według wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 5. roku życia

0 zł
42. Szyna Denis-Browna z obuwiem 200 zł 0% według wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 3. roku życia

0 zł
43. Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym 800 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
44. Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 100 zł 0% dysplazja stawu biodrowego według wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 2. roku życia

0 zł
Grupa

K.

Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***
45. Orteza na rękę i przedramię Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata 75 zł
10% dorośli
46. Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki 400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
Grupa

L.

Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
47. Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

160 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja ręki raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
48. Orteza na rękę i przedramię 250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
49. Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez 600 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja stawu

łokciowego

raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
50. Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

300 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
51. Orteza na ramię i bark

(z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia stany pourazowe;

stany pooperacyjne stawu

barkowego;

zespoły bólowe barku

raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
52. Orteza na ramię i bark typu "Dessault" 150 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
53. Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

600 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
Grupa

Ł.

Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
54. Gorset odciążająco - stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa raz na 3 lata w przypadku braku możliwości dobom wyrobu seryjnego 210 zł
10% dorośli
55. Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł 0% skolioza

o kącie skrzywienia

co najmniej

20° kąta

Cobba;

pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raźna 6 miesięcy, według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie jego

użytkowania

0 zł
56. Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa raz na 3 lata w przypadku braku możliwości dobom wyrobu seryjnego 120 zł
Grupa

M.

Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***
57. Gorset stabilizująco-unieruchamiający Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553)

260 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
58. Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę 100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego; rozejście spojenia łonowego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
59. Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami 400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym) raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
60. Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami 200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym) raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
61. Kołnierz sztywny 80 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymi raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
62. Kołnierz półsztywny 35 zł 0% dzieci do

ukończenia 18. roku życia

zespoły bólowe odcinka

kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
63. Półgorsetowa orteza szyjna 200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia niestabilność odcinka kręgosłupa szyjnego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
Grupa

N.

Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
64. But na stopę o różnym zniekształceniu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

155 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia kryteria przyznawania zgodnie z opisem**** raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
65. But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej 210 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 6 miesięcy 0 zł

0 zł

30% dorośli raz na rok
66. But przy amputacji w obrębie stopy 155 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
67. But do ortezy obejmującej stopę 210 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia zaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę

stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolną

raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
68. But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę 100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia but do pary raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
Grupa

O.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
69. Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł 30% po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok 0 zł
70. Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

800 zł 30% po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok 0 zł"
Grupa

P.

Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
71. Soczewka okularowa korekcyjna do bliży Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki 25 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr

w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 0 zł
72. Soczewka okularowa korekcyjna do dali 30% dorośli raz na 2 lata
73. Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 50 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr;

sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2, 25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
74. Soczewka okularowa korekcyjna do dali 30% dorośli raz na 2 lata
75. Soczewka kontaktowa twarda 500 zł 30% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok 0 zł
76. Soczewka kontaktowa miękka 150 zł
77. Epiproteza oka 800 zł 0% zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezą dzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat
78. Proteza oka 700 zł 0% brak gałki ocznej
79. Lupa 80 zł 0% umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3 raz na 3 lata
80. Monookular 350 zł raz na 5 lat
81. Okulary lupowe 350 zł raz na 5 lat
82. Okulary lornetkowe do bliży 350zł raz na 5 lat
83. Okulary lornetkowe do dali 350 zł raz na 5 lat
84. Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

2.000 zł za sztukę 0% niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 3 lata 0 zł
1.000 zł za sztukę 30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
85. Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

1.800 zł za sztukę 0% niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 3 lata 0 zł
1.800 zł za sztukę 30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
86. Wkładka uszna wykonana

indywidualnie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

60 zł

za sztukę

0% pacjenci do ukończenia

26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej

każdorazowo

zgodnie z

zaleceniami

lekarza

0 zł
50 zł za sztukę 0% pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej raz na 5 lat 0 zł
87. Systemy wspomagające słyszenie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

5.500 zł 50% wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
88. Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

1.600 zł 0% stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtani raz na 5 lat 0 zł
89. Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,

realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł 0% tracheostomia raz na rok 0 zł
90. Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub

anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za sztukę 0% schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowych raz na miesiąc 0 zł
91. Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30 zł za sztukę 0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej raz na miesiąc 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza
92. Proteza piersi Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł 0% operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwojowe; urazy raz na 2 lata 0 zł
93. Peruka Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

250 zł 0% w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów raz na rok 0 zł
94. Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę 30% choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie raz na miesiąc 0 zł
95. Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę 30% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego raz na miesiąc 0 zł
96. Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za sztukę 30% choroby wymagające wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego raz na miesiąc 0 zł
97. Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

6,50 zł za sztukę 0% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrotomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc 0 zł
98. Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

120 zł 0% nefrostomia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk) raz na miesiąc 0 zł
99. Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku urostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

400 zł 0% stornia na

jelicie cienkim

(ileostomia)

raz na miesiąc 0 zł
300 zł stornia na jelicie grubym

(kolostomia)

480 zł stornia na układzie moczowym (urostomia)
400 zł przetoka ślinowa
100. Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

77 zł 0% choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub

okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych

raz na miesiąc 0 zł
101. Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie 90 zł 30% neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów:

- głębokie upośledzenie umysłowe,

- zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

- wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

raz na miesiąc 0 zł
102. Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

2.100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia obturacyjny bezdech senny raz na 5 lat 0 zł
10% dorośli
103. Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł 0% mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 6 miesięcy 0 zł
104. Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy 800 zł 0% mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 4 lata 0 zł
105. Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe 200 zł 0% chorzy na mukowiscydozę powyżej 4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życia raz na 2 lata 0 zł
106. Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

220 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy raz na rok 0 zł
107. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk 240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia raz na rok 0 zł
108. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk 240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda raz na rok 0 zł
109. Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk 360 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnej raz na rok 0 zł
110. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk 180 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia raz na rok 0 zł
111. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk 120 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia raz na rok 0 zł
112. Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk 144 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnej raz na rok 0 zł
113. Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

80 zł 30% przepuklina

pachwinowa jednostronna

raz na rok 0 zł
114. Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 100 zł 30% przepuklina

pachwinowa obustronna

raz na rok 0 zł
115. Pas brzuszny 100 zł 30% przepuklina powłok jamy brzusznej raz na rok 0 zł
116. Poduszka

przeciwodleżynowa pneumatyczna

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

W przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

500 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki

przeciwodleżynowej

raz na 2 lata 0 zł
117. Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 400 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku raz na 3 lata 0 zł
118. Kula łokciowa ze stopniową regulacją 30 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
119. Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu 140 zł 30% trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej ręki raz na 3 lata 0 zł
120. Kula pachowa 40 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
121. Trójnóg albo czwórnóg 75 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
122. Laska dla niewidomych (biała) 100 zł 0% osoby niewidome i niedowidzące raz na 6 miesięcy 0 zł
123. Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 240 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 5 lat 0 zł
124. Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł 0% dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator) raz na 3 lata 0 zł
125. Pionizator Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.000 zł 0% schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w balkonik specjalny i urządzenie multifunkcyjne)

raz na 5 lat 600 zł
126. Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.200 zł 0% Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego

zaopatrzenia

w balkonik specjalny i pionizator)

raz na 5 lat 960 zł
127. Wózek inwalidzki ręczny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł 0% trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia

raz na 5 lat*** 180 zł
128. Wózek inwalidzki dziecięcy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata*** 180 zł
129. Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.700 zł 0% trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny)

raz na 4 lata*** 510 zł
trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego

chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy)

raz na 3 lata*** 510 zł
130. Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.000 zł 0% przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół,

składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 4 lata*** 900 zł
131. Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

dzieci od rozpoczęcia 2. do ukończenia 18. roku życia przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub

skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 3 lata***
132. Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł 0% Dzieci do ukończenia 18. roku życia -trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy) raz na 2 lata 0 zł
133. Pełzak do raczkowania 120 zł 0% niedowłady mięśniowe u dzieci raz na 2 lata 0 zł
134. Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

45 zł 30% leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej raz na miesiąc 0 zł
135. Sensor/ Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 4 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

600 zł 30% pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej) raz na miesiąc 0 zł
136. Transmiter/ Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Kontynuacja zlecenia także przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1.000 zł 30% pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej) raz na 8 miesięcy 0 zł
137. Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) do 2 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

255 zł za

sztukę

30% Pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia

z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym

w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym)

raz na miesiąc 0 zł
Objaśnienia

*) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

**) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Okres ten nie dotyczy świadczeniobiorców, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego;

3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej):

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalna powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek,

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),

c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm,

b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541)
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 maja 2017 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), które traci moc z dniem 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021