Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) w ramach działania współpraca, w tym na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm. 3 );",

b)
w pkt 2 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

"ea) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, ";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej
dolnośląskie 2 350 229 44 197 988
kujawsko-pomorskie 2 767 077 52 996 271
łódzkie 4 896 790 62 844 898
małopolskie 1 302 120 67 713 632
mazowieckie 7 305 640 95 719 291
opolskie 234 500 35 003 820
podkarpackie 3 005 179 58 716 720
podlaskie 3 241 777 55 756 277
pomorskie 1 842 164 47 079 047
śląskie 1 144 800 42 909 167
świętokrzyskie 1 185 520 41 724 286
warmińsko-mazurskie 2 742 730 60 741 818
wielkopolskie 2 183 727 76 610 974
zachodniopomorskie 2 374 000 47 423 329
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków

w euro na

operacje typu inwestycje

w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej
lubelskie 3 829 166 41 557 818 30 018 171 0 4 114 573 1 377 253
lubuskie 684 654 17 993 765 15 829 875 68 805 3 623 728 137 121

II. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

1)
z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) m 1083/2006
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 87 998 186
2)
na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 5 000 000

III. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1)
modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem
mazowieckie 282 355 246 2 999 000
pozostałe 1 598 991 883 17 001 000
2)
inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 13 550 817
pozostałe 76 788 077
3)
inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 14 183 148
pozostałe 114 753 958

B. 

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie 21 944 277
kujawsko-pomorskie 0
lubelskie 54 367 336
lubuskie 5 528 290
łódzkie 4 876 768
małopolskie 32 432 024
mazowieckie 10 409 509
opolskie 3 043 767
podkarpackie 76 646 940
podlaskie 34 950 240
pomorskie 5 896 065
śląskie 24 152 381
świętokrzyskie 10 139 370
warmińsko-mazurskie 0
wielkopolskie 1 983 762
zachodniopomorskie 0

C. 

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 16 479 648
D. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 717 978 630
E. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 231 997 643

F. 

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 2 396 857

G. 

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1)
zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 65 000 000
2)
zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 41 491 278

H. 

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1)
z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 652 125 745
2)
na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 4 000 000

I. 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 5 000 000

J. 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie i pozostałe 374 359 101

IV. 

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 133 999 447 6 561 928
pozostałe 686 332 207 46 158 437
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872 oraz z 2020 r. poz. 60, 1073 i 1588.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 oraz Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.567

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 23/03/2021
Data ogłoszenia: 29/03/2021
Data wejścia w życie: 30/03/2021