Roczna sprawozdawczość firm audytorskich.

Dz.U.2021.218
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą", wzory formularzy sprawozdawczych oraz formę i sposób przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, składanego przez firmy audytorskie, zwanego dalej "sprawozdaniem".
§  2. 
1.  Informacje o liczbie, strukturze rodzajowej, podmiotowej, terytorialnej i wartościowej usług wykonanych przez firmę audytorską w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, zwanych dalej "JZP", oraz jednostek innych niż JZP, a także przychodach uzyskanych z wykonania usług, obejmują również:
1) rodzaj wykonanej usługi, w tym:
a) czynności rewizji finansowej, w podziale na:
badania ustawowe wykonane zgodnie z krajowymi standardami badania,
badania dobrowolne wykonane zgodnie z krajowymi standardami badania,
badania dobrowolne wykonane zgodnie z innymi niż krajowe standardami badania,
przeglądy sprawozdania finansowego wykonane zgodnie z krajowymi standardami przeglądu,
usługi atestacyjne inne niż wymienione w tiret pierwszym-czwartym, zastrzeżone dla biegłego rewidenta, wykonane zgodnie z krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd,
usługi atestacyjne inne niż wymienione w tiret pierwszym-czwartym, zastrzeżone dla biegłego rewidenta, wykonane zgodnie z innymi niż krajowe standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd,
b) usługi, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy;
2) opis wykonanej usługi stanowiący uszczegółowienie rodzaju usługi;
3) rodzaj sporządzonego sprawozdania albo raportu;
4) datę wykonania usługi oznaczającą datę sporządzenia sprawozdania albo raportu z wykonanej usługi albo okres, w jakim została wykonana usługa - w przypadku usług, z których nie jest sporządzane sprawozdanie albo raport;
5) wskazanie początku i końca roku obrotowego, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe podlegające badaniu - w przypadku badań ustawowych;
6) informacje o jednostce, na rzecz której usługa została wykonana, obejmujące:
a) numer identyfikacji podatkowej jednostki, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e i f ustawy - również numery identyfikatorów krajowych funduszy lub subfunduszy,
b) nazwę jednostki,
c) siedzibę jednostki,
d) rodzaj JZP w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy - w przypadku usługi wykonanej na rzecz JZP,
e) formę organizacyjno-prawną jednostki,
f) wielkość jednostki w roku obrotowym, którego dotyczy badane sprawozdanie finansowe, przez określenie, czy jest to duża jednostka w rozumieniu art. 2 pkt 8, ustawy;
7) miejsce wykonania usługi, z uwzględnieniem, czy usługa była wykonana na rzecz jednostek z siedzibą:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wysokość przychodu uzyskanego z tytułu wykonania usługi.
2.  Informacje o osobach wykonujących usługę w imieniu firmy audytorskiej, w przypadku gdy usługa była wykonana przez biegłego rewidenta, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) numer w rejestrze biegłych rewidentów.
3.  Informacje o podwykonawcach obejmują:
1) nazwę podwykonawcy;
2) formę organizacyjno-prawną podwykonawcy;
3) siedzibę podwykonawcy;
4) numer wpisu podwykonawcy na listę firm audytorskich;
5) wysokość przychodu uzyskanego z tytułu wykonania usługi.
4.  Informacje, o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.), obejmują informacje o usługach wykonanych przez firmę audytorską oraz przychodach z tytułu wykonania przez nią usług innych niż określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia, które:
1) są wymagane na podstawie prawa unijnego lub krajowego;
2) nie są wymagane na podstawie prawa unijnego lub krajowego.
§  3.  Wzór formularza sprawozdawczego o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz:
1) JZP - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) jednostek innych niż JZP - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Sprawozdanie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2.  Sprawozdanie przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
3.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4.  Firma audytorska otrzymuje potwierdzenie przekazania sprawozdania przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 albo 3.
§  5. 
1.  Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2020.
2.  Informacje, o których mowa w:
1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w części C:
a) pkt 1 kolumnie 18,
b) pkt 2 kolumnie 17,
c) pkt 3 - w przypadku usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wykonanych na rzecz jednostek innych niż wymienione w wykazie badań ustawowych w części C pkt 1,
d) pkt 3 kolumnie 17 - w przypadku usług innych niż wymienione w lit. c,
2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w części C:
a) pkt 1 kolumnie 17,
b) pkt 2 kolumnie 15,
c) pkt 3 - w przypadku usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wykonanych na rzecz jednostek innych niż wymienione w wykazie badań ustawowych w części C pkt 1,
d) pkt 3 kolumnie 15 - w przypadku usług innych niż wymienione w lit. c

- firma audytorska podaje po raz pierwszy w sprawozdaniu za rok 2021.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021