Dane umieszczane w Systemie oraz tryb postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.

Dz.U.2021.208
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Na podstawie art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;
2) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z art. 46w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;
3) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy, które w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu powinny być zawarte w:
a) e-DD,
b) raporcie odbioru,
c) potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD,
d) elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy,
e) unieważnieniu e-DD,
f) zmianie miejsca przeznaczenia;
4) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;
5) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
6) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie;
7) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu;
8) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7 ustawy, zwanej dalej "zmianą środka transportu".
§  2.  W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Systemu poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się obowiązkowo:
1) datę faktury;
2) czas wysyłki;
3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;
4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;
5) numer VAT organizatora transportu.
§  3.  Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:
1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych - w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;
2) obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych - w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju;
3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;
4) przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, w szczególności datę i miejsce zdarzenia, dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT, oznaczenie środka transportu, numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych;
5) nieprzesłania raportu odbioru - w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy, w terminie;
6) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;
7) nieotrzymania raportu odbioru - w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy, raportu odbioru.
§  4.  Informacje do Systemu dostarcza:
1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 1-3;
2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 4;
3) podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;
4) podmiot wysyłający - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5-7.
§  5.  W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w:
1) e-DD powinny być zawarte:
a) data i czas wysyłki,
b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b-e ustawy, oraz podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy,
c) rodzaj środka transportu,
d) kod CN, numer pozycji towarowej, masa brutto i netto oraz ilości przemieszczanego wyrobu akcyzowego,
e) kod rodzaju opakowań;
2) raporcie odbioru powinny być zawarte:
a) data i czas zatwierdzenia raportu odbioru,
b) data przybycia wyrobów akcyzowych,
c) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b i d-e ustawy,
d) grupa wyrobu akcyzowego, numer pozycji towarowej oraz ilość nieprzyjęta z podaniem rodzaju zastrzeżenia, jeżeli ten wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
e) ilość stwierdzonej nadwyżki albo stwierdzonego ubytku wyrobu akcyzowego, jeżeli odebrany wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
f) grupa wyrobu akcyzowego, kod CN oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli wyrób ten jest wyrobem zwolnionym od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, a w przypadku wyrobów akcyzowych określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - ilość odebranych wyrobów akcyzowych;
3) unieważnieniu e-DD powinny być zawarte:
a) przyczyna unieważnienia,
b) data i czas unieważnienia;
4) zmianie miejsca przeznaczenia powinny być zawarte:
a) rodzaj środka transportu,
b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres nowego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy.
§  6.  Potwierdzenie odbioru na wydruku e-DD, elektroniczne potwierdzenie odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz inny dokument, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3 ustawy, zawierają:
1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziby i odpowiednio numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy;
2) ilość odebranych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD;
3) ilość stwierdzonego niedoboru wyrobów akcyzowych, ich nadwyżki lub ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD, jeżeli odebrane wyroby akcyzowe są wyrobami innymi niż określone w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;
4) datę przybycia do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
5) wskazanie przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia od podatku akcyzowego odebranych wyrobów akcyzowych w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
§  7.  System generuje komunikat:
1) e-DD - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 1, przez:
a) podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy, lub
b) podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, będący użytkownikiem Systemu - w przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;
2) raportu odbioru - po wprowadzeniu przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy, albo podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 2;
3) o unieważnieniu e-DD - po wprowadzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c oraz e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 3;
4) o zmianie miejsca przeznaczenia - po wprowadzeniu do Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, danych, o których mowa w § 5 pkt 4.
§  8. 
1.  Podmiot wysyłający i podmiot odbierający, który jest użytkownikiem Systemu, komunikują się z Systemem przez niewizualny interfejs (usługę internetową - web service), pocztę elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
2.  Organ podatkowy komunikuje się z Systemem przez interfejs użytkownika administracji.
3.  W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot wysyłający, podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i podmiot pośredniczący będące podmiotami odbierającymi, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera co najmniej dane dotyczące:
1) miejsca złożenia wniosku;
2) numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego wysyłającego albo zarejestrowanego odbiorcy;
3) numeru podmiotu pośredniczącego składającego wniosek, określonego w wydanym podmiotowi pośredniczącemu zezwoleniu;
4) numeru akcyzowego składu podatkowego - w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;
5) rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe albo zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie z wykorzystaniem Systemu;
6) sposobu komunikowania się z Systemem.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do:
1) komunikowania się z Systemem oraz
2) przekazywania dokumentów

- zawierającą dane umożliwiające ich identyfikację oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do elektronicznego potwierdzania pochodzenia oraz integralności dokumentów.

5.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).
6.  W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot zużywający i zużywający podmiot gospodarczy będące podmiotami odbierającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, rejestrują uprawnienie do przesyłania zgłoszeń w Systemie na formularzu elektronicznym dostępnym na platformie PUESC.
§  9.  Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
§  10.  Lokalny numer referencyjny składa się:
1) w przypadku e-AD z ciągu 20 znaków, w tym z:
a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego bez dwuliterowego kodu języka,
b) pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,
c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
2) w przypadku e-DD z ciągu 22 znaków, w tym z:
a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego bez dwuliterowego kodu języka albo jedenastocyfrowego numeru podmiotu pośredniczącego, a w przypadku pozostałych podmiotów dziesięciocyfrowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonego znakiem "N",
b) siedmiocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,
c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
§  11. 
1.  Podmiot odbierający lub podmiot wysyłający mogą dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dane celem wprowadzenia ich do Systemu w przypadku braku technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 46v ust. 1 ustawy.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dane są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza do Systemu dane zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.
3.  Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność danych wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu skarbowego z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.
§  12. 
1.  Zmiana środka transportu odbywa się, po uprzednim powiadomieniu naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, w obecności przedstawiciela tego naczelnika urzędu celno--skarbowego albo bez jego obecności.
2.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania zmiany środka transportu zamieszcza w Systemie informacje dotyczące zmiany środka transportu, w szczególności:
1) datę i miejsce zdarzenia;
2) dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT;
3) oznaczenie środka transportu, na który dokonuje się przeładunku;
4) numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych, o których mowa w przepisach odrębnych, lub innych zabezpieczeń stosowanych w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych.
3.  W przypadku gdy zmiana środka transportu odbywa się bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno--skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, podmiot dokonujący zmiany środka transportu niezwłocznie przekazuje temu organowi informacje, o których mowa w ust. 2, w celu zamieszczenia ich w Systemie.
§  13. 
1.  Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu, na podstawie jednego e-DD są przeładowywane na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów przeładowanej na oddzielny środek transportu dołącza się informację o dokonanej zmianie środka transportu oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych ze wskazaniem nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów. Informację zamieszcza się w formie adnotacji na oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-DD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca wyrobów akcyzowych potwierdza odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.
§  14.  Przepisów § 12 i § 13 nie stosuje się w przypadku przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, z użyciem Systemu, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wyrobów akcyzowych przesyłanych w przesyłkach kurierskich, jeżeli:
1) dla każdej przesyłki stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość wystawiany jest oddzielny e-DD;
2) zmiana środka transportu polega wyłącznie na przeładunku przesyłki z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia jej zawartości;
3) zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych nie ulegają uszkodzeniu.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 2
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 404), które traci moc z dniem 1 lutego 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.208

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dane umieszczane w Systemie oraz tryb postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.
Data aktu: 29/01/2021
Data ogłoszenia: 01/02/2021
Data wejścia w życie: 01/02/2021