Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości.

Dz.U.2020.974
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
Na podstawie art. 35 ust. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich, zwanej dalej "pomocą", oraz wysokość pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zwanej dalej "ustawą", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy;
2) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie pomocy;
3) sposób rozliczenia pomocy.
§  2. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w art. 35 ustawy, zwane dalej "kołem gospodyń wiejskich".
2.  Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695), zawiera:
1) nazwę oraz adres siedziby koła gospodyń wiejskich;
2) numer, pod którym koło gospodyń wiejskich zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer REGON;
5) numer rachunku bankowego koła gospodyń wiejskich, na który zostanie przekazana pomoc;
6) informacje o podmiotach uprawnionych do reprezentowania koła gospodyń wiejskich;
7) oświadczenie o przyjęciu zobowiązań, o których mowa w ust. 5.
3.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", opracuje i udostępni, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibach biur powiatowych Agencji wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór sprawozdania z wydatkowania pomocy.
4.  Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w okresach miesięcznych, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz o kwotach wnioskowanej pomocy.
5.  Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1) wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, w całości do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano pomoc;
2) rozliczenia przyznanej pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc;
3) zwrotu pomocy - w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
4) przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępniania na żądanie Prezesa Agencji dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
6.  Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
1) 3000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
2) 4000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
3) 5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków

- z zastrzeżeniem art. 36 i art. 36a ustawy.

7.  Pomoc może zostać przyznana kołu gospodyń wiejskich raz w roku.
§  3.  Decyzja o przyznaniu pomocy określa w szczególności:
1) wysokość przyznanej pomocy;
2) termin wykorzystania pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1;
3) termin przedłożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1;
4) pouczenie o konieczności wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5, oraz o konieczności zwrotu wypłaconej pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
§  4. 
1.  Pomoc kołu gospodyń wiejskich wypłaca się niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
2.  W przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości albo w części.
3.  Do zwrotu pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).
§  5. 
1.  Koło gospodyń wiejskich przedstawia Prezesowi Agencji, za pośrednictwem właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich kierownika biura powiatowego Agencji, sprawozdanie z wydatkowania pomocy zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, o której mowa w § 3.
2.  Sprawozdanie z wydatkowania pomocy zawiera:
1) wskazanie kwoty otrzymanej pomocy;
2) wskazanie kwoty wykorzystanej pomocy;
3) opis zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, zrealizowanych z otrzymanej pomocy;
4) wskazanie kwoty niewykorzystanej pomocy podlegającej zwrotowi.
3.  Do sprawozdania z wydatkowania pomocy koło gospodyń wiejskich dołącza wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300).
4.  Niezakończone postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nie wpływa na rozliczenie pomocy.
5.  Prezes Agencji, w przypadku wystąpienia wątpliwości wynikających z przedłożonego sprawozdania z wydatkowania pomocy, może zażądać od koła gospodyń wiejskich przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 4.
6.  Pomoc uważa się za rozliczoną w momencie przyjęcia przez Prezesa Agencji sprawozdania z wydatkowania pomocy.
§  6.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego upoważnia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw do realizacji jego zadań i kompetencji określonych w rozporządzeniu.
§  7.  W 2018 r. wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.
§  8.  W 2018 r. informacje, o których mowa w § 2 ust. 4, Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w terminach do dnia 7 grudnia i do dnia 20 grudnia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.974 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości.
Data aktu: 28/11/2018
Data ogłoszenia: 02/06/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2018