Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.

Dz.U.2020.86
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, zwanych dalej "obligacjami", w szczególności:
1) jednostkową wartość nominalną obligacji;
2) walutę, w której może następować emisja;
3) zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;
4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;
5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;
6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) agencie emisji - rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów obligacji;
2) elektronicznym systemie przetargowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny prowadzony przez agenta emisji, przeznaczony do obsługi przetargów obligacji;
3) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
4) komunikacie - rozumie się przez to informację dotyczącą obligacji oferowanych na przetargach, publikowaną przez Ministra Finansów na podstawie rozporządzenia;
5) liście emisyjnym - rozumie się przez to list emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 98 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;
6) narosłych odsetkach - rozumie się przez to wartość odsetek, stanowiących należność uboczną z tytułu jednej obligacji, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji;
7) współczynniku indeksacji - rozumie się przez to wartość, na podstawie której jest waloryzowana wartość nominalna obligacji indeksowanych, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji w sposób określony w liście emisyjnym; w przypadku obligacji, których wartość nominalna nie podlega indeksacji, współczynnik ten w każdym przypadku wynosi 1 (jeden);
8) cenie czystej - rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednej obligacji o danym terminie wykupu, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
9) minimalnej cenie sprzedaży - rozumie się przez to cenę czystą, ustaloną przez Ministra Finansów dla danego przetargu sprzedaży, stanowiącą najniższą przyjętą cenę czystą obligacji o danym terminie wykupu;
10) minimalnej cenie zamiany - rozumie się przez to cenę czystą, ustaloną przez Ministra Finansów, stanowiącą najniższą przyjętą cenę czystą obligacji o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży, ustaloną na podstawie ofert złożonych przez uczestników przetargu;
11) ofercie niekonkurencyjnej - rozumie się przez to niezawierającą ceny czystej ofertę zakupu, zamiany lub sprzedaży obligacji o danym terminie wykupu;
12) dniu ustalenia praw - rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń;
13) DSPW - rozumie się przez to banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.
§  3. 
1.  Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 28a ust. 1.
2.  W celu zarządzania długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może zawierać umowy z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 1, przyznające prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu obligacji poza przetargiem.
3.  Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 7.
§  4. 
1.  Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w euro.
2.  Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 (jeden tysiąc) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty.
3.  Walutę obligacji, wartość nominalną jednej obligacji oraz łączną wartość nominalną emitowanych obligacji określa list emisyjny.
4.  Obligacje mogą być emitowane, w szczególności, jako obligacje:
1) zerokuponowe;
2) o stałej stopie procentowej;
3) o zmiennej stopie procentowej;
4) indeksowane.
§  5. 
1.  Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela.
2.  Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
§  6. 
1.  Obligacje mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej.
2.  Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.
§  7.  Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim.
Rozdział  2

Uczestnicy przetargów

§  8. 
1.  W przetargach mogą brać udział:
1) DSPW,
2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nieposiadające statusu DSPW

- zwani dalej "uczestnikami przetargu".

2.  Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargach podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną określone w umowie zawartej z Ministrem Finansów.
§  9.  Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu obligacji ciąży na uczestniku przetargu.
Rozdział  3

Przetargi obligacji

§  10. 
1.  Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.
2.  Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.
3.  Minister Finansów może, bez podania przyczyny, odwołać albo unieważnić przetarg przed przyjęciem ofert lub ogłosić dodatkowy przetarg.
§  11. 
1.  Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu przetargowego, w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.
2.  W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.
3.  Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  12. 
1.  Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.
2.  Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.
3.  Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.
§  13. 
1.  Wartość nominalna oferty przedstawionej przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.
2.  Oferty nabycia obligacji złożone niezgodnie z warunkiem określonym w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu określonego w komunikacie zostają odrzucone.
Rozdział  4

Przetarg sprzedaży

§  14.  Obligacje są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.
§  15.  Wyróżnia się następujące rodzaje przetargów sprzedaży obligacji:
1) przetarg wielu cen - gdy każdy uczestnik przetargu sprzedaży, którego oferty zakupu zostały przyjęte, jest obowiązany zapłacić za nabyte obligacje kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby, ceny czystej oraz współczynnika indeksacji, powiększoną o wartość narosłych odsetek, obliczoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2) przetarg jednej ceny - gdy wszyscy uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za nabyte obligacje kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby, minimalnej ceny sprzedaży oraz współczynnika indeksacji, powiększoną o wartość narosłych odsetek, obliczoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
§  16.  Najpóźniej w dniu przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży, zawierający w szczególności:
1) rodzaj przetargu sprzedaży;
2) datę przetargu oraz godzinę upływu terminu składania ofert;
3) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
5) przewidywaną wartość nominalną obligacji oferowanych na przetargu sprzedaży;
6) minimalną wartość nominalną oferty;
7) wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu;
8) informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
9) prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości sprzedaży na przetargu, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.
§  17. 
1.  Uczestnicy przetargu sprzedaży mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych na danym przetargu sprzedaży.
2.  Na przetargu sprzedaży uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę niekonkurencyjną.
3.  Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji:
1) w przypadku przetargu wielu cen - po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji, średniej ważonej ceny czystej dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą oraz współczynnika indeksacji, powiększonej o wartość narosłych odsetek, obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2) w przypadku przetargu jednej ceny - po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji, minimalnej ceny sprzedaży oraz współczynnika indeksacji, powiększonej o wartość narosłych odsetek, obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
4.  Minister Finansów ma prawo do redukcji ofert niekonkurencyjnych po terminie składania ofert. W przypadku redukcji ofert niekonkurencyjnych Minister Finansów określa wartość nominalną obligacji sprzedanych w tym trybie i podaje stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.  Liczba obligacji w ofercie niekonkurencyjnej podlegającej redukcji będzie zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1000 (jednego tysiąca), z zastrzeżeniem nieprzekroczenia liczby obligacji określonej w danej ofercie.
6.  W przypadku gdy zostaną złożone tylko oferty niekonkurencyjne, przetarg obligacji o danym terminie wykupu zostaje odwołany.
§  18.  Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:
1) adres agenta emisji;
2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
3) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty, chyba że oferta zakupu stanowi ofertę niekonkurencyjną;
4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;
5) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 30 ust. 4-6;
6) numer konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.
§  19. 
1.  Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży minimalną cenę sprzedaży.
2.  Oferty zakupu obligacji:
1) z ceną wyższą od minimalnej ceny sprzedaży zostają przyjęte w całości;
2) z ceną równą minimalnej cenie sprzedaży - mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert.
3.  W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa wartość nominalną sprzedanych obligacji o danym terminie wykupu i podaje stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.  Przepis § 17 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  20. 
1.  Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności następujące dane:
1) rodzaj przetargu;
2) datę przetargu;
3) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
5) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;
6) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
7) wartość nominalną przyjętych ofert, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
8) minimalną cenę sprzedaży i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
9) średnią ważoną cenę czystą ustaloną dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
10) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
11) stopę redukcji ofert zawierających minimalną cenę sprzedaży, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
12) godziny, w jakich można składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej.
2.  W przypadku sprzedaży obligacji na przetargu jednej ceny komunikat, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10.
Rozdział  5 

(uchylony)

§  21.  (uchylony).
§  22.  (uchylony)
§  23.  (uchylony).
§  24.  (uchylony)
§  25.  (uchylony)
§  26.  (uchylony).
§  27.  (uchylony).
§  28.  (uchylony)
Rozdział  5a 

Sprzedaż dodatkowa

§  28a. 
1.  DSPW, którzy nabyli obligacje na przetargu sprzedaży, mogą nabywać dodatkowe obligacje poza przetargiem sprzedaży (sprzedaż dodatkowa) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2.  Sprzedaż dodatkowa jest organizowana w dniu przetargu sprzedaży.
3.  Do sprzedaży dodatkowej przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że minimalna wartość nominalna oferty wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych.
§  28b.  W ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o danym terminie wykupu są sprzedawane:
1) po średniej ważonej cenie czystej, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu wielu cen;
2) po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu jednej ceny.
§  28c. 
1.  Każdy DSPW może nabyć w ramach zakupu dodatkowego dowolne obligacje oferowane na przetargu sprzedaży w kwocie odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej wszystkich obligacji nabytych przez tego DSPW na przetargu sprzedaży i procentowego mnożnika odpowiadającego miejscu tego DSPW w ostatnim opublikowanym rankingu DSPW. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1 000 000 (jednego miliona) złotych.
2.  Minister Finansów publikuje w sposób, o którym mowa w § 7, zestawienie zawierające mnożniki, o których mowa w ust. 1, wraz z odpowiadającymi im miejscami w rankingu DSPW
3.  Ranking DSPW na dany kwartał ustalany jest według kryteriów określonych w regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, stanowiącym integralną część umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, zawieranej przez Ministra Finansów z DSPW, i na jego podstawie ogłaszany przez Ministra Finansów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
§  28d. 
1.  DSPW może składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej w godzinach określonych w komunikacie, o którym mowa w § 20 ust. 1.
2.  Oferta zakupu obligacji składana przez DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej powinna zawierać w szczególności:
1) adres agenta emisji;
2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
3) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;
4) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 30 ust. 4-6;
5) numer konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.
3.  Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych w ramach sprzedaży dodatkowej przez jednego DSPW nie może być większa od wartości, o której mowa w § 28c ust. 1.
4.  Oferta złożona przez danego DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej przekraczająca wartość, o której mowa w ust. 3, zostaje odrzucona.
§  28e.  Po zakończeniu sprzedaży dodatkowej Minister Finansów ogłasza komunikat o jej wynikach, zawierający w szczególności:
1) datę przeprowadzenia sprzedaży dodatkowej;
2) datę i godzinę rozrachunku sprzedaży dodatkowej;
3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
4) cenę, o której mowa w § 28b;
5) wartość nominalną sprzedanych obligacji.
Rozdział  6

Rozrachunek przetargu sprzedaży i sprzedaży dodatkowej 

§  29. 
1.  Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaży określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu w dniu rozrachunku przetargu sprzedaży do godziny określonej zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3.
3.  Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozrachunki przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.
4.  Obciążenie rachunków, o których mowa w ust. 3, wykorzystywanych do dokonywania rozrachunków oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.
§  30. 
1.  W przypadku nieuiszczenia w dniu zapłaty ceny zakupu będą naliczane odsetki.
2.  Wysokość odsetek za każdy dzień niedotrzymania terminu zapłaty, o której mowa w ust. 1, obliczona będzie jako iloczyn oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski i kwoty nierozrachowanej pojedynczej transakcji, podzielony przez 365. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych bądź rachunek zbiorczy, prowadzone przez Krajowy Depozyt.
3.  Nie można dokonać częściowego rozrachunku pojedynczej transakcji.
4.  Jeżeli cena zakupu, powiększona o narosłe odsetki w wysokości, o której mowa w ust. 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej piątego dnia roboczego po dniu rozrachunku przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji, a uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapłaty odstępnego.
5.  Wysokość odstępnego, o którym mowa w ust. 4, obliczona będzie jako iloczyn dwukrotności oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, kwoty nierozrachowanej pojedynczej transakcji oraz 5/365.
6.  Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 4.
§  31.  W przypadku sprzedaży dodatkowej przepisy § 29 i § 30 stosuje się odpowiednio.
Rozdział  7

Przetarg zamiany obligacji

§  32.  Minister Finansów może oferować na przetargach obligacje w drodze sprzedaży w zamian za odkupione od posiadaczy obligacje, których termin wykupu jeszcze nie upłynął, poprzez zaliczenie wierzytelności posiadaczom tych obligacji z tytułu odkupu na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji (przetargi zamiany).
§  33.  Wyróżnia się następujące rodzaje przetargów zamiany obligacji:
1) przetarg zamiany wielu cen - gdy każdy uczestnik przetargu zamiany, którego oferty zostały przyjęte, nabywa lub zbywa obligacje w liczbie ustalonej z zastosowaniem wzoru, o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z wykorzystaniem ceny zawartej w ofercie zamiany;
2) przetarg zamiany jednej ceny - gdy każdy uczestnik przetargu zamiany, którego oferty zostały przyjęte, nabywa obligacje w liczbie ustalonej z zastosowaniem wzoru, o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z wykorzystaniem minimalnej ceny zamiany.
§  34.  Najpóźniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu zamiany, zawierający w szczególności:
1) rodzaj przetargu zamiany;
2) datę przetargu oraz godzinę upływu terminu składania ofert;
3) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;
5) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;
6) wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu dla obligacji określonych w pkt 4 i 5;
7) wykaz obligacji, których cenę czystą uczestnik przetargu jest obowiązany podać w ofercie;
8) minimalną wartość nominalną oferty;
9) informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
10) prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości sprzedaży obligacji o danym terminie wykupu na przetargu zamiany, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.
§  35.  Najpóźniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o cenach na przetargu zamiany, zawierający w szczególności:
1) cenę czystą odkupowanych obligacji albo
2) cenę czystą oferowanych obligacji.
§  36. 
1.  Uczestnicy przetargu zamiany mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych na danym przetargu zamiany.
2.  Na przetargu zamiany uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę niekonkurencyjną zakupu obligacji o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży w zamian za oferowane do odkupu obligacje o danym terminie wykupu.
3.  Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na:
1) w przypadku przetargu zamiany wielu cen - nabycie lub zbycie obligacji po średniej ważonej cenie dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą;
2) w przypadku przetargu zamiany jednej ceny - nabycie obligacji po minimalnej cenie zamiany.
4.  Przepisy § 17 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
§  37.  Oferta zamiany obligacji na przetargu zamiany powinna zawierać w szczególności:
1) adres agenta emisji;
2) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;
3) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;
4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;
5) cenę czystą:
a) oferowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 1, albo
b) odkupowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2 - chyba że oferta stanowi ofertę niekonkurencyjną;
6) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 39 ust. 7-9;
7) numer konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa oraz na które nabywa obligacje.
§  38.  Sposób obliczenia ceny jednej obligacji odkupowanej, ceny jednej obligacji oferowanej do sprzedaży oraz liczby obligacji nabywanych na przetargu zamiany określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  39. 
1.  Po upływie terminu składania ofert zamiany Minister Finansów określa dla danego przetargu zamiany przyjętą cenę czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.
2.  Liczba obligacji przyznanych w zamian za odkupione obligacje jest zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej, w dół lub w górę, na zasadach ogólnych.
3.  W terminie rozrachunku przetargu zamiany uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczym, obligacje będące przedmiotem oferty.
4.  W przypadku braku w dniu rozrachunku przetargu zamiany odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczym uczestnika przetargu będzie naliczana kara umowna.
5.  Wysokość kary umownej za każdy dzień niedotrzymania terminu dostarczenia obligacji, o której mowa w ust. 4, obliczona będzie jako iloczyn oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, liczby obligacji oferowanych do odkupu w ramach nierozrachowanej transakcji zamiany oraz ceny określonej w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, podzielony przez 365.
6.  Nie można dokonać częściowego rozrachunku transakcji zamiany.
7.  Jeżeli uczestnik przetargu nie dostarczy odpowiedniej liczby obligacji oraz nie uiści kary umownej najpóźniej piątego dnia roboczego po dniu rozrachunku przetargu, uważa się, że odstąpiono od sprzedaży obligacji, a uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapłaty odstępnego.
8.  Wysokość odstępnego, o którym mowa w ust. 7, obliczona będzie jako iloczyn dwukrotności oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, ceny określonej w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, liczby obligacji oferowanych do odkupu w ramach nierozrachowanej transakcji zamiany oraz 5/365.
9.  Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 37 pkt 6, w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 7.
§  40.  Obligacje odkupione przez Ministra Finansów na przetargu zamiany ulegają umorzeniu z chwilą dokonania rozrachunku, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.
§  41. 
1.  Po przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu zamiany, zawierający w szczególności:
1) rodzaj przetargu zamiany;
2) datę przetargu;
3) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;
5) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;
6) cenę określoną w komunikacie, o którym mowa w § 35;
7) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę przetargową, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
8) wartość nominalną przyjętych ofert przetargowych, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
9) wartość nominalną sprzedanych obligacji;
10) najniższą przyjętą cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;
11) średnią ważoną cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;
12) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;
13) stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
14) dopuszczalność zakupu gotówkowego, o którym mowa w § 42 ust. 1;
15) datę i godzinę, do której uczestnicy przetargu zamiany przyjmują ofertę zakupu gotówkowego.
2.  W przypadku przetargu zamiany jednej ceny, o którym mowa w § 33 pkt 2, komunikat nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12.
§  42. 
1.  Minister Finansów może zaoferować uczestnikom, którzy nabyli obligacje o danym terminie wykupu na przetargu zamiany, nabycie dodatkowych obligacji o tym samym terminie wykupu w drodze zakupu gotówkowego w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy sumą papierów o danym terminie wykupu nabytych przez uczestnika przetargu na przetargu zamiany a najbliższą wielokrotnością tysiąca.
2.  Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  43.  Przyjmując ofertę zakupu gotówkowego, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji:
1) w przypadku przetargu wielu cen - po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji i:
a) średniej ważonej ceny dla przyjętych ofert obligacji oferowanych do sprzedaży zawierających cenę czystą, w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 1,
b) ceny oferowanych do sprzedaży obligacji ogłoszonej przez Ministra Finansów, w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2;
2) w przypadku przetargu jednej ceny - po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji i minimalnej ceny zamiany.
2.  Przepisy § 29 ust. 2-4 i § 30 stosuje się odpowiednio.
§  44.  Po upływie terminu, o którym mowa w § 41 ust. 1 pkt 15, Minister Finansów ogłasza komunikat o liczbie obligacji nabytych w drodze zakupu gotówkowego.
Rozdział  8

Przetarg odkupu obligacji

§  45. 
1.  Minister Finansów może odkupować obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.
2.  Do przetargu odkupu obligacji stosuje się odpowiednio § 15 pkt 1.
3.  Odkupione obligacje ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.
§  46.  Najpóźniej w dniu przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu, zawierający w szczególności:
1) datę przetargu oraz godzinę upływu terminu składania ofert;
2) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
3) termin wykupu i kod ISIN obligacji przewidywanych do odkupu;
4) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;
5) minimalną wartość nominalną oferty;
6) wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu;
7) informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
8) prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości odkupu na przetargu, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.
§  47.  Uczestnicy przetargu odkupu mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych na danym przetargu odkupu. Przepisy § 17 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
§  48. 
1.  Oferta sprzedaży obligacji na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:
1) adres agenta emisji;
2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
3) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty, chyba że oferta odkupu obligacji stanowi ofertę niekonkurencyjną;
4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;
5) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 39 ust. 7-9;
6) numer konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje.
2.  Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
§  49. 
1.  Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.
2.  Oferty sprzedaży obligacji:
1) z ceną niższą od najwyższej ceny czystej - zostają przyjęte w całości;
2) z ceną równą najwyższej przyjętej cenie czystej - mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.
3.  W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.  Przepis § 17 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  50.  Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu, zawierający w szczególności:
1) datę przetargu;
2) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;
4) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;
5) wartość nominalną obligacji, objętych ofertami odkupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
6) wartość nominalną odkupionych obligacji, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
7) najniższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
8) średnią ważoną cenę czystą dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
10) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną czystą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie.
§  51.  Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  52.  W przypadku przetargu odkupu przepisy § 39 ust. 3-9 oraz § 40 stosuje się odpowiednio.
§  53. 
1.  Zapłata ceny odkupu przez Ministra Finansów następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozrachunki przetargu odkupu odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.
2.  Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 1, oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.
Rozdział  9

Oprocentowanie obligacji

§  54. 
1.  Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, której wysokość lub sposób obliczenia określa list emisyjny.
2.  Począwszy od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
3.  Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek od obligacji zawiera list emisyjny.
4.  Narosłe odsetki naliczane są zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli list emisyjny nie stanowi inaczej. Wartość narosłych odsetek jest wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
§  55.  W przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej Minister Finansów ogłasza, w drodze komunikatu, wysokość stopy procentowej oraz wartość należnych odsetek od jednej obligacji w kolejnych okresach odsetkowych.
§  56.  Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w okresach odsetkowych określonych w liście emisyjnym.
Rozdział  10

Przedterminowy wykup obligacji

§  57. 
1.  Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy wybranych serii obligacji o określonym terminie wykupu do bezwarunkowego przedstawienia ich do przedterminowego wykupu. W takim przypadku obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po przedterminowym wykupie.
2.  Cena wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wcześniejszego wykupu, określa list emisyjny.
3.  Uczestnicy przetargu składają u agenta emisji obligacje do przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym.
§  58. 
1.  Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo bezwarunkowego wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie ustalonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obligacje nie podlegają oprocentowaniu, począwszy od następnego dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym.
2.  Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.
3.  Uczestnicy przetargu składają u agenta emisji dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym.
4.  W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów ma prawo dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest ogłaszana w odpowiednim komunikacie.
Rozdział  11

Wykup obligacji

§  59. 
1.  Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, w dniu określonym w liście emisyjnym.
2.  Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następują za pośrednictwem Krajowego Depozytu:
1) według wartości nominalnej w terminie wykupu:
a) w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 53 ust. 1,
b) przez zaliczenie wierzytelności posiadaczom obligacji na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji; sposób zaliczenia określa list emisyjny;
2) według wartości nominalnej, poniżej wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej, w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 53 ust. 1, w przypadku przedterminowego wykupu obligacji:
a) w drodze wezwania posiadaczy obligacji do bezwarunkowego przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu,
b) w drodze bezwarunkowego wezwania emitenta przez posiadaczy obligacji do przedterminowego wykupu.
3.  W przypadku obligacji indeksowanych wykup następuje według wartości obligacji odpowiadającej początkowej wartości nominalnej z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego z indeksacji lub kapitalizacji.
4.  Wierzytelność z obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Minister Finansów, najpóźniej na miesiąc przed terminem zapłaty odsetek z tytułu obligacji lub ich wykupu, ogłasza komunikat zawierający wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 4.
§  60. 
1.  Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.
2.  Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.
§  61.  Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§  62.  Minister Finansów może złożyć wniosek do Krajowego Depozytu o objęcie wspólnym kodem (asymilację) różnych emisji obligacji.
§  63.  Do sprzedaży, odkupu i zamiany obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie listów emisyjnych, opublikowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zasady i tryb określone w niniejszym rozporządzeniu, z tym że do obligacji, które zostaną zaoferowane na przetargach, ogłoszonych w komunikatach opublikowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 64.
§  64.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. poz. 1680).
§  65.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB OBLICZENIA CENY ZAKUPU OBLIGACJI NABYTYCH NA PRZETARGU SPRZEDAŻY

Cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjęcia i-tej oferty zakupu przez Ministra Finansów jest obliczana według poniższego wzoru:

Pi = (Ci × SId + Od) × Li

przy czym iloczyn "Ci × SId" podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

gdzie:

Pi - cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjęcia i-tej oferty zakupu przez Ministra Finansów,

Ci - cena, która odpowiada:

a) cenie czystej określonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

b) w przypadku ofert niekonkurencyjnych, średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert, zawierających cenę czystą,

c) w przypadku każdej oferty złożonej na przetargu jednej ceny, minimalnej cenie sprzedaży,

SId - współczynnik indeksacji na dzień rozrachunku przetargu,

Od - wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu,

Li - liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta zakupu, lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB OBLICZENIA CENY JEDNEJ OBLIGACJI ODKUPOWANEJ, CENY JEDNEJ OBLIGACJI OFEROWANEJ DO SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY OBLIGACJI NABYWANYCH NA PRZETARGU ZAMIANY

1. Cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty jest obliczana według poniższego wzoru, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:

COi = COCi × SIO,d + OO,d

gdzie:

COi - cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty,

COCi - cena, która odpowiada:

a) w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 1 rozporządzenia, cenie czystej jednej obligacji odkupowanej, ogłoszonej przez Ministra Finansów,

b) w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2 rozporządzenia, cenie zgłoszonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

c) w przypadku ofert niekonkurencyjnych, średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert, zawierających cenę czystą,

SIO,d - współczynnik indeksacji dla obligacji odkupowanej na dzień rozrachunku przetargu,

OO,d - wartość narosłych odsetek dla obligacji odkupowanej na dzień rozrachunku przetargu.

2. Cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty jest obliczana według poniższego wzoru, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:

CZi = CZCi × SIZ,d + OZ,d

gdzie:

CZi - cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty,

CZCi - cena, która odpowiada:

a) w przypadku każdej oferty złożonej na przetargu jednej ceny, minimalnej cenie zamiany,

b) w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 1 rozporządzenia, na przetargu wielu cen:

- cenie czystej jednej obligacji oferowanej do sprzedaży, zgłoszonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

- w przypadku ofert niekonkurencyjnych - średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą,

c) w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2 rozporządzenia, cenie ogłoszonej przez Ministra Finansów,

SIZ,d - współczynnik indeksacji dla obligacji oferowanej do sprzedaży na dzień rozrachunku przetargu,

OZ,d - wartość narosłych odsetek dla obligacji oferowanej do sprzedaży na dzień rozrachunku przetargu.

3. Liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjęcia i-tej oferty przez Ministra Finansów jest obliczana według poniższego wzoru, z zaokrągleniem do najbliższej wartości całkowitej:

LZi = (COi / CZi) × LOi

gdzie:

LZi - liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjęcia i-tej oferty,

LOi - liczba obligacji odkupowanych, na którą opiewa i-ta oferta,

COi - cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 1,

CZi - cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB OBLICZENIA CENY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH NA PRZETARGU ODKUPU

Cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów jest obliczana według wzoru:

Zi = (CCi × SId + Od) × Li

przy czym iloczyn "CCi × SId" podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

gdzie:

Zi - cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów,

CCi - cena, która odpowiada:

a) cenie czystej określonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

b) w przypadku ofert niekonkurencyjnych - średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą,

SId - współczynnik indeksacji na dzień rozrachunku przetargu,

Od - wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu,

Li - liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta sprzedaży, lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI NAROSŁYCH ODSETEK OD JEDNEJ OBLIGACJI

Wartość narosłych odsetek od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według poniższego wzoru, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:

gdzie:

Od - wartość narosłych odsetek od jednej obligacji w dniu "d",

N - wartość nominalna jednej obligacji,

SId - wartość współczynnika indeksacji dla obligacji w dniu "d",

r - oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym,

a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d", z wyłączeniem dnia "d",

D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F - częstotliwość płatności kuponowych w roku.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020