Uprawnienia i obowiązki policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dz.U.2020.364
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Na podstawie art. 145f pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1.  Policjant może być delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w:
1) misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, jeżeli kolejno:
a) złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 145a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą",
b) uzyska pozytywną ocenę predyspozycji do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym,
c) uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do jej pełnienia oraz podda się szczepieniom ochronnym,
d) ukończy szkolenie przygotowujące do pełnienia służby w kontyngencie;
2) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, jeżeli spełnia co najmniej warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c;
3) szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli posiada kwalifikacje i umiejętności zawodowe zapewniające właściwe wykonanie przez niego zadań.
§  2.  W oświadczeniu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, policjant wskazuje, że zna czas i warunki delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym oraz charakter przewidywanych do wykonania zadań.
§  3. 
1.  Oceny predyspozycji policjanta do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej "oceną predyspozycji", dokonuje Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo komendant szkoły policyjnej.
2.  Przy ocenie predyspozycji uwzględnia się cel skierowania kontyngentu, zakres zadań, obszar jego działania oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe policjanta zapewniające wykonanie zadań określonych dla kontyngentu, a także wymagania, które powinni spełniać policjanci, określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny.
3.  Ocena predyspozycji powinna być wyrażona na piśmie.
§  4. 
1.  Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, może odmówić poddania policjanta ocenie predyspozycji, jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, oraz przerwać ją w każdym czasie.
2.  Ocenę predyspozycji można przerwać w szczególności:
1) jeżeli postępowanie policjanta uniemożliwia jej dokonanie;
2) ze względu na stan zdrowia policjanta;
3) na wniosek policjanta.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pisemnie informuje się policjanta o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji lub o powodach jej przerwania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, informacji nie sporządza się.
§  5. 
1.  Delegowanie policjanta i jego odwołanie z delegowania następuje w formie rozkazu personalnego o delegowaniu lub o odwołaniu z delegowania.
2.  Rozkaz o delegowaniu, z uwzględnieniem ust. 3, zawiera:
1) oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;
2) datę wydania;
3) powołanie podstawy prawnej;
4) stopień policyjny, nazwisko i imię policjanta, imię ojca oraz numer identyfikacyjny policjanta;
5) charakter służby (kandydacka, kontraktowa, przygotowawcza lub stała);
6) nazwę stanowiska służbowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;
7) datę, miejsce i czas trwania delegowania;
8) określenie sprawowanej przez policjanta funkcji;
9) uzasadnienie faktyczne i prawne;
10) pouczenie o przysługujących policjantowi środkach odwoławczych;
11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej rozkaz.
3.  W przypadku delegowania policjanta, któremu przyznano dodatek zagraniczny lub operacyjny, rozkaz o delegowaniu określa kategorię i stawkę przyznanego dodatku.
4.  Rozkaz o delegowaniu może dotyczyć grupy policjantów delegowanych do udziału w tym samym kontyngencie policyjnym, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3.
5.  Rozkaz o odwołaniu z delegowania zawiera, z zastrzeżeniem ust. 6, dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9-11, a ponadto:
1) datę odwołania z delegowania;
2) termin rozliczenia się z wyposażenia;
3) termin wykorzystania urlopu, o którym mowa w § 18;
4) datę podjęcia przez policjanta służby w jednostce organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.
6.  Rozkaz o odwołaniu z delegowania policjanta, któremu przyznano dodatek zagraniczny lub operacyjny, dodatkowo określa datę, po upływie której uprawnienie do otrzymywania tego dodatku nie przysługuje.
§  6. 
1.  Rozkaz o delegowaniu uchyla się przed dniem wyjazdu policjanta z kraju:
1) w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;
2) na wniosek państwa przyjmującego kontyngent policyjny lub organu organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany.
2.  Rozkaz o delegowaniu może zostać uchylony przed dniem wyjazdu policjanta z kraju:
1) jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;
2) na jego wniosek.
§  7. 
1.  Odwołanie policjanta z delegowania przed wyznaczonym terminem następuje w przypadku:
1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie służby w kontyngencie;
2) niewykonywania zadań wynikających ze sprawowanej przez niego funkcji w kontyngencie policyjnym przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie policjanta;
3) wniosku przedstawiciela państwa przyjmującego kontyngent policyjny lub uprawnionego organu organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany;
4) ustania celu skierowania kontyngentu.
2.  Odwołanie policjanta z delegowania przed wyznaczonym terminem może nastąpić:
1) w przypadku wszczęcia w kraju przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;
2) gdy za przewinienie lub naruszenie dyscypliny służbowej ma zostać wymierzona kara dyscyplinarna, do której wymierzenia dowódca kontyngentu nie jest uprawniony;
3) w przypadku niewywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych powierzonych do wykonywania w czasie delegowania, stwierdzonego w ocenie okresowej;
4) na jego wniosek;
5) gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wniosek o odwołanie policjanta, wraz z uzasadnieniem, składa dowódca kontyngentu.
4.  Przepisy § 5 ust. 1, 5 i 6 stosuje się do odwołania policjanta z delegowania przed wyznaczonym terminem.
§  8.  Policjantowi przedłuża się czas delegowania w kontyngencie policyjnym, jeżeli sytuacja, zdarzenie lub względy organizacyjne uniemożliwiają jego terminowy powrót do kraju. Przedłużenie czasu delegowania następuje z urzędu lub na wniosek dowódcy kontyngentu.
§  9.  Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można, w związku z tym samym delegowaniem, przedłużyć czas delegowania na łączny okres do dwóch lat, a policjantowi zajmującemu stanowisko we władzach misji pokojowej - na łączny okres do trzech lat:
1) na pisemny wniosek organu organizacji międzynarodowej, któremu został podporządkowany kontyngent policyjny;
2) z urzędu, gdy uzasadnia to interes służby.
§  10. 
1.  Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych oraz przedsięwzięciach reprezentacyjnych można przedłużyć czas delegowania, na pisemny wniosek państwa przyjmującego kontyngent policyjny lub organu organizacji międzynarodowej, któremu został podporządkowany kontyngent policyjny.
2.  Przedłużenie czasu delegowania następuje na okres:
1) do 3 miesięcy, gdy policjant wchodzi w skład kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;
2) niezbędny do zakończenia szkolenia i ćwiczeń policyjnych lub przedsięwzięcia reprezentacyjnego, gdy policjant wchodzi w skład kontyngentu policyjnego wydzielonego w tym celu.
§  10a. 
1.  Przedłużenie czasu delegowania w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej albo akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom następuje po złożeniu przez policjanta oświadczenia o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 145a ust. 2 ustawy.
2.  Przepis § 2 stosuje się odpowiednio
§  11. 
1.  Przedłużenie czasu delegowania następuje w formie rozkazu personalnego o przedłużeniu delegowania, który powinien wskazywać okres przedłużonego czasu delegowania oraz funkcję sprawowaną przez policjanta.
2.  Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i 4.
§  12. 
1.  Komendant Główny Policji deleguje, przedłuża czas delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy, oraz odwołuje z tego delegowania, z zastrzeżeniem § 13.
2.  Delegowanie lub przedłużanie czasu delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  13.  W przypadku utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą policjanci podlegli Komendantowi

Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo jednemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, komendant, któremu podlegają policjanci, deleguje, przedłuża czas delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym oraz odwołuje z tego delegowania.

§  14. 
1.  W przypadkach, o których mowa w § 6, rozkaz o delegowaniu uchyla przełożony, który wydał ten rozkaz.
2.  Komendant Główny Policji może uchylić rozkaz o delegowaniu wydany przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
§  15. 
1.  Policjant w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym podlega dowódcy kontyngentu oraz:
1) Komendantowi Głównemu Policji albo
2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - w przypadku utworzenia kontyngentu, o którym mowa w § 13.
2.  Podczas wykonywania zadań określonych dla kontyngentu policyjnego policjant podlega również właściwemu przełożonemu określonemu przez organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany.
§  16. 
1.  Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej przysługuje:
1) dodatkowe umundurowanie i wyposażenie, w tym uzbrojenie;
2) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu w rejonie działania kontyngentu.
2.  Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do policjanta, który w związku z udziałem w misji pokojowej otrzymuje od organizacji międzynarodowej lub państwa przyjmującego kontyngent policyjny świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania lub świadczenie pieniężne o podobnym charakterze.
§  17.  Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej można:
1) przydzielić dodatkowe umundurowanie i wyposażenie, w tym uzbrojenie;
2) zapewnić bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu w rejonie działania kontyngentu, jeżeli wymaga tego charakter wykonywanych zadań oraz gdy pozwalają na to warunki organizacyjne.
§  18. 
1.  Policjantowi, po zakończeniu delegowania w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, przysługuje płatny urlop z tytułu delegowania w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte 10 dni służby poza granicami państwa.
2.  Łączny wymiar urlopu, o którym mowa w ust. 1, bez względu na czas trwania delegowania, nie może być krótszy niż 3 dni robocze i przekraczać 26 dni roboczych.
§  19.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może udzielić policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej urlopu, o którym mowa w § 18.
§  20.  Urlop, o którym mowa w § 18, policjant wykorzystuje bezpośrednio po odwołaniu z delegowania w terminie określonym w rozkazie o odwołaniu.
§  21.  Policjantowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne.
§  22. 
1.  Policjanta delegowanego do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej poddaje się badaniom laboratoryjnym i lekarskim przed wyjazdem z kraju w rejon działania kontyngentu policyjnego, w związku z rozpoczęciem służby poza granicami państwa, oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, w związku z zakończeniem tej służby.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także szczepienia ochronne wykonywane przed wyjazdem z kraju w rejon działania kontyngentu policyjnego.
3.  Policjanta delegowanego do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej poddaje się badaniom i szczepieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli badania takie i szczepienia są uzasadnione miejscem pełnienia służby i charakterem wykonywania zadań.
§  23.  Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym w dniu wejścia w życie rozporządzenia wymiar urlopu, o którym mowa w § 18, ustala się, uwzględniając datę rozpoczęcia delegowania.
§  24.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020