Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.

Dz.U.20.2121
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1) podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie obrony praw obywatelskich oraz w zakresie ochrony tożsamości europejskiej;
2) analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu:
a) obrony praw obywatelskich,
b) ochrony tożsamości europejskiej;
3) monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w zakresie obrony praw obywatelskich oraz ochrony tożsamości europejskiej, w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej;
4) monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania naruszeniom praw obywatelskich, w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej.
2.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.
3.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.
§  3. 
1.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.
2.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
§  4.  W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  5.  Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 6 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2121

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.
Data aktu: 27/11/2020
Data ogłoszenia: 30/11/2020
Data wejścia w życie: 06/10/2020, 30/11/2020