Przyznawanie zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu.

Dz.U.20.2073
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie przyznawania zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb przyznawania zapomóg, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanych dalej "zapomogami", weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW;
2) dokumenty stanowiące podstawę przyznawania zapomóg;
3) sposób przekazywania przyznanych zapomóg.
§  2. 
1.  Zapomogę przyznaje się na wniosek.
2.  Wniosek o przyznanie zapomogi:
1) weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW składa do Szefa ABW za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych;
2) weteran-funkcjonariusz AW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW składa do Szefa AW za pośrednictwem jednostki organizacyjnej AW właściwej w sprawach osobowych.
3.  Wniosek o przyznanie zapomogi zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) adres zamieszkania;
4) numer legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
4.  Do wniosku o przyznanie zapomogi dołącza się:
1) w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania - dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochrony zdrowia, w szczególności rachunki i faktury;
2) w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego - dokumenty potwierdzające zaistnienie tego zdarzenia, w szczególności zaświadczenie lekarskie, akt zgonu i protokół oględzin.
§  3.  Zapomogę przyznaje:
1) Szef ABW - weteranowi-funkcjonariuszowi ABW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW;
2) Szef AW - weteranowi-funkcjonariuszowi AW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW.
§  4.  Zapomogę przekazuje:
1) jednostka organizacyjna ABW właściwa w sprawach finansowych na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez weterana-funkcjonariusza ABW albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW,
2) jednostka organizacyjna AW właściwa w sprawach finansowych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana-funkcjonariusza AW albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW

- ze środków pozostających w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW.

§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranomfunkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanymfunkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1036), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2073

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznawanie zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu.
Data aktu: 20/11/2020
Data ogłoszenia: 24/11/2020
Data wejścia w życie: 09/12/2020