Urlopy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1867
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", urlopu:
a) wypoczynkowego,
b) dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby,
c) dodatkowego z tytułu osiągnięcia określonego wieku lub stażu służby,
d) zdrowotnego,
e) szkoleniowego,
f) okolicznościowego w celu zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w tym także w ramach rodziny zastępczej, a także z powodu pogrzebu małżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką,
g) okolicznościowego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie,
h) bezpłatnego,
i) dodatkowego wypoczynkowego z tytułu posiadania statusu weterana poszkodowanego;
2) przełożonych właściwych w sprawach urlopów, o których mowa w pkt 1;
3) sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia tego urlopu;
4) sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
5) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego.
§  2. 
1.  Przełożonym właściwym w sprawach urlopów, o których mowa w § 1 pkt 1, jest w stosunku do:
1) zastępców Szefa AW, doradców Szefa AW oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW - Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz;
2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych AW - kierownik jednostki organizacyjnej AW, a w przypadku jego nieobecności Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz;
3) funkcjonariuszy innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 - kierownik jednostki organizacyjnej AW, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub upoważniony przez tego kierownika funkcjonariusz.
2.  Przełożonym właściwym w sprawie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h, w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych jest Szef AW. Wniosek o udzielenie tego urlopu w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych funkcjonariusz składa do Szefa AW drogą służbową.
§  3. 
1.  Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1:
1) lit. a, c, e, f oraz i, udziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza;
2) lit. b, g oraz h, można udzielić na pisemny wniosek funkcjonariusza;
3) lit. d, można udzielić na wniosek komisji lekarskiej AW zawarty w orzeczeniu tej komisji.
2.  Wnioskując o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1:
1) lit. a-c, e oraz g-i, funkcjonariusz wskazuje przewidywane miejsce pobytu oraz sposób, w jaki będzie można z nim nawiązać kontakt podczas tego urlopu;
2) lit. f-h, funkcjonariusz wskazuje powody uzasadniające udzielenie mu tego urlopu.
3.  Wzór orzeczenia komisji lekarskiej AW, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, udziela się z uwzględnieniem planu urlopów.
2.  Plan urlopów, o którym mowa w ust. 1, sporządza, do końca roku poprzedzającego rok objęty tym planem, kierownik jednostki organizacyjnej AW, w oparciu o wnioski funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki organizacyjnej AW oraz prawo funkcjonariuszy do wypoczynku.
3.  Z planem urlopów, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej AW zapoznaje wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.
§  5. 
1.  Odwołanie funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, a także wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub w części następuje na podstawie polecenia służbowego wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej AW, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub przez jego zastępcę, przekazanego temu funkcjonariuszowi osobiście, za pomocą środków łączności lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej AW.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej AW lub jego zastępca odnotowuje fakt:
1) odwołania funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę odwołania z tego urlopu, a także liczbę dni niewykorzystanych w ramach tego urlopu przez funkcjonariusza w związku z odwołaniem go z tego urlopu;
2) wstrzymania udzielenia funkcjonariuszowi urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę wstrzymania udzielenia tego urlopu, a także informację, czy wstrzymano udzielenie tego urlopu w całości czy w części.
§  6. 
1.  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc 1/22 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, należnego funkcjonariuszowi w dniu zwolnienia ze służby, przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
2.  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczony w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  7.  Do planu urlopów za 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ORZECZENIE NR .........../...............

REGIONALNEJ/CENTRALNEJ 1) KOMISJI LEKARSKIEJ AGENCJI WYWIADU W WARSZAWIE

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 950), które na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2019 r.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020