Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.81.24.129
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 1981 r.
w sprawie najniższych emerytur i rent.
Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz. 341, z 1973 r. Nr 38, poz. 225, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i poz. 117, Nr 47, poz. 280, Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. 235, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i z 1981 r. Nr 20, poz. 100), art. 63 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43), art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 23 października 1975 r. o dalszym zwiększeniu świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186) i na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) - dążąc do likwidacji starego portfela emerytur i rent - zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kwoty najniższych emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych z tytułu zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w następującej wysokości:
1) emerytura - 3.000 zł miesięcznie,
2) renta inwalidzka:
a) dla inwalidów I i II grupy - 3.000 zł miesięcznie,
b) dla inwalidów III grupy, którzy osiągnęli wiek: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat - 3.000 zł miesięcznie,
c) dla inwalidów III grupy, którzy nie osiągnęli wieku: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat - 2.200 zł miesięcznie,
3) renta rodzinna:
a) dla 1 osoby - 2.600 zł miesięcznie,
b) dla 2 osób - 2.800 zł miesięcznie,
c) dla 3 i więcej osób - 3.000 zł miesięcznie.
2. Emerytury i renty przyznane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w kwotach niższych niż określone w ust. 1 podwyższa się do tych kwot.
3. Kwota podwyżki nie może wynosić mniej niż 50 zł miesięcznie.
§  2.
1. Emerytury i renty przyznane z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przyznane w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie przekraczające kwot określonych w § 1, podwyższa się do tych kwot, nie więcej jednak niż:
1) o 750 zł - gdy chodzi o emerytury, renty rodzinne, renty inwalidzkie dla inwalidów I i II grupy, renty inwalidzkie dla inwalidów III grupy, którzy osiągnęli wiek: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat,
2) o 350 zł - gdy chodzi o rentę inwalidzką dla inwalidów III grupy, którzy nie osiągnęli wieku: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat.
2. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Emerytury i renty z tytułu zatrudnienia wykonywanego w niepełnym wymiarze czasu pracy, przyznawane po dniu wejścia w życie rozporządzenia od podstawy wymiaru niższej od najniższej kwoty ustalonej dla danego świadczenia na dzień ich przyznania, wypłaca się w kwocie równej podstawie wymiaru.
§  3. Emerytury i renty w kwotach określonych w § 1 i 2 nie obejmują:
1) dodatku z tytułu odznaczeń państwowych,
2) dodatków rodzinnych,
3) dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów oraz z tytułu osiągnięcia 80 lat życia.
§  4. Na zasadach określonych w § 1 i 3 podwyższa się również emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne, przysługujące na podstawie:
1) ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19, z 1972 r. Nr 53, poz. 341, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43),
2) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 10, z 1974 r. Nr 21, poz. 116, Nr 39, poz. 231 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43),
3) ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 225, z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43),
4) ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 105 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43),
5) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. 235, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i Nr 32, poz. 140),
6) dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1976 r. Nr 10, poz. 54, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i Nr 32, poz. 140),
7) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. z 1976 r. Nr 40, poz. 235, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i Nr 32, poz. 140),
8) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 137),
9) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 341, z 1973 r. Nr 5, poz. 38 i z 1979 r. Nr 15, poz. 97),
10) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43).
§  5.
1. Podstawę wymiaru rent inwalidzkich i rodzinnych przyznawanych dla inwalidów wojennych oraz rodzin po zmarłych inwalidach wojennych na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) podwyższa się do kwoty 4.200 zł.
2. Kwota podwyżki wynikającej z ust. 1 obejmuje podwyżkę renty przyznaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent (Dz. U. Nr 22, poz. 84) lub na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie dalszego podwyższenia niektórych emerytur i rent (Dz. U. Nr 28, poz. 124).
§  6. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznawania i podwyższania emerytur oraz rent kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych oraz pozostałym po nich członkom rodzin (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 238 i z 1980 r. Nr 28, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 i w § 4 kwotę: "2.500 zł" zastępuje się kwotą: "3.200 zł",
2) w § 2 ust. 4 i 5 oraz w § 5 kwotę: "2.100 zł" zastępuje się kwotą: "2.800 zł".
§  7. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 15, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 kwotę: "1.900 zł" zastępuje się kwotą: "2.300 zł",
2) w § 1 ust. 2 kwotę: "1.500 zł" zastępuje się kwotą: "1.900 zł",
3) w § 3 ust. 1 kwotę: "1.500 zł" zastępuje się kwotą: "1.900 zł", a kwotę: "1.900 zł" zastępuje się kwotą: "2.300 zł",
4) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Emerytury i renty przyznane na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1 pkt 1 podwyższa się na zasadach określonych w § 1".

§  8. Podwyżki emerytur i rent wynikającej z rozporządzenia dokonuje się z urzędu, a jeżeli prawo do tych świadczeń było zawieszone - na wniosek osoby zainteresowanej.
§  9. Kwota podwyżek przewidzianych w rozporządzeniu nie ogranicza uprawnień przewidzianych w odrębnych przepisach, uzależniających przyznanie świadczeń innych niż emerytalne lub rentowe od wysokości zarobków lub dochodów na jedną osobę w rodzinie.
§  10. Minister Finansów zapewni z rezerwy budżetu centralnego środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków w roku 1981 z tytułu podwyżek wynikających z rozporządzenia oraz z tytułu związanych z tym podwyżek zasiłków z funduszów opieki społecznej.
§  11.
1. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego obowiązane są zapewnić inwalidom III grupy zatrudnienie odpowiednie do stanu zdrowia i posiadanych kwalifikacji. W razie braku możliwości zapewnienia takiego zatrudnienia organy te obowiązane są wypłacać ze środków funduszu aktywizacji zawodowej zasiłki w wysokości uzupełniającej rentę do kwoty 2.800 zł. Wysokość zasiłku nie może być jednak niższa niż 50 zł.
2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli inwalida odmówił podjęcia proponowanego zatrudnienia albo jeżeli dochód w jego rodzinie, ustalony według zasad stosowanych przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w wysokości podwyższonej, jest wyższy od kwoty 3.000 zł.
§  12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz. U. Nr 21, poz. 122).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020