Ustanowienie medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".

Dz.U.81.18.84
USTAWA
z dnia 3 lipca 1981 r.
o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939". *
Dając wyraz narodowej pamięci o wszystkich żołnierzach Wojska Polskiego i osobach cywilnych, którzy zjednoczeni miłością Ojczyzny ofiarnie i mężnie stawili w 1939 roku czoła niemieckiej agresji, zapoczątkowując walkę narodowowyzwoleńczą, prowadzoną w koalicji antyhitlerowskiej, zakończoną wspólnym zwycięstwem nad niemieckim najeźdźcą, stanowi się, co następuje:
Art.  1.

Ustanawia się medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 r.

Art.  2.
1. Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" nadawany jest:
1) żołnierzom regularnych jednostek i oddziałów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, formacji Obrony Narodowej oraz zakładowych i terenowych oddziałów czynnej obrony przeciwlotniczej;
2) członkom nieregularnych oddziałów ochotniczych oraz innych oddziałów i grup obronnych;
3) członkom zmilitaryzowanych formacji pomocniczych;
4) członkom organizacji szkolnych, drużyn harcerskich i innych organizacji i grup obronnych młodzieży:
5) pracownikom służb publicznych, zakładów użyteczności publicznej i innych zakładów pracy oraz innym osobom, które włączyły się czynnie do walki obronnej.
2. Medal nadawany jest obywatelom polskim. Może być nadawany również osobom, które uczestnicząc w wojnie obronnej jako obywatele polscy posiadają w chwili nadania im Medalu obywatelstwo innego państwa.
3. Medal może być nadawany także obywatelom innych państw, którzy wnieśli istotny wkład do wojny obronnej.
4. Medal może być nadawany również pośmiertnie.
Art.  3.
1. Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" nadaje Rada Państwa na wniosek:
1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do osób pełniących czynną służbę wojskową oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
2) Ministra Spraw Zagranicznych - w odniesieniu do obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz obywateli innych państw;
3) Ministra do Spraw Kombatantów oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - w odniesieniu do innych osób niż wymienione w pkt 1, 2 i 4;
4) Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - w odniesieniu do członków tego Związku.
2. Rada Państwa określi szczegółowy tryb przedstawiania wniosków o nadanie Medalu oraz sposób jego noszenia.
Art.  4.
1. Odznaką medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939" jest okrągły medal o średnicy 40 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego - oksydowanego; na licowej stronie medalu znajduje się orzeł według wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w 1939 r. oraz napis "1939"; na odwrotnej stronie medalu znajduje się napis: "Za udział w wojnie obronnej - Ojczyzna", przedzielony skrzyżowanymi mieczami.
2. Medal nosi się na wstążce szerokości 40 mm, w kolorach białym i amarantowym na szarym tle.
3. Wzór rysunkowy Medalu zawiera załącznik do ustawy.
Art.  5.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66).

Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załącznik do ustawy stanowi oddzielną wkładkę)

*Z dniem 8 maja 1999 roku kończy się nadawanie medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939" zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.92.90.451) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.95.83.419).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020