Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.81.16.75
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 12 czerwca 1981 r.
w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1. Ustanawia się cła:
1) na towary przywożone z zagranicy:
a) dla osób fizycznych oraz instytucji kościelnych i zakonnych - w wysokości określonej w taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "taryfą przywozową",
b) dla osób innych niż określone pod lit. a) - w wysokości określonej w taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1975 r. Nr 40, poz. 210, z 1977 r. Nr 25, poz. 106 i z 1978 r. Nr 29, poz. 127),
2) na towary wywożone za granicę - w wysokości określonej w taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanej dalej "taryfą wywozową".
Rozdział  2

Zasady wymierzania cła od towarów przywożonych dla osób fizycznych, instytucji kościelnych i zakonnych oraz od towarów wywożonych.

§  2.
1. Cło wymierza się według podstaw wymiaru podanych w taryfach celnych, przy czym groszowych końcówek sum do 50 gr nie pobiera się, a końcówki sum ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
2. Nie pobiera się cła, gdy suma należnego cła nie przekracza 10 zł.
§  3.
1. Podstawą wymiaru cła od masy jest masa netto towaru. Jeżeli masa netto towaru nie jest podana przez producenta na oryginalnym opakowaniu lub nie jest podana w dokumentach towarzyszących przesyłce (certyfikat, atest kontrolny, specyfikacja, faktura itp.) lub podana budzi zastrzeżenia, a zważenie towaru bez opakowania nie jest możliwe lub mogłoby spowodować uszkodzenie towaru, należy za podstawę wymiaru cła przyjmować masę z bezpośrednim opakowaniem.
1a. 1 Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy wymierzaniu cła od samochodów osobowych i ciężarowych oraz autobusów, dla których podstawę do wymiaru cła stanowi masa własna. Masę własną pojazdu ustala urząd celny opierając się na dokumentach pojazdu, fakturach lub innych dowodach. Jeżeli ustalenie masy własnej nie jest możliwe lub jeżeli masa własna pojazdu podana w dokumentach przedstawionych przez stronę budzi zastrzeżenia albo gdy pojazd jest niekompletny w stopniu określonym w uwadze 3 do poz. 40 i uwagach 1 i 2 do poz. 41 taryfy celnej przywozowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, urząd celny przyjmuje do wymiaru cła masę ustaloną przez zważenie pojazdu łącznie z wyposażeniem koniecznym do jego normalnego działania, w tym z paliwem i płynem chłodzącym, zależnie od stanu, w jakim pojazd zgłoszono do odprawy celnej.
2. Podstawą wymiaru cła od wartości jest wartość towaru na rynku krajowym. Wartość tę ustala urząd celny, posiłkując się w miarę możliwości przedstawionymi przez osobę wywożącą towar rachunkami lub innymi dokumentami albo świadectwami rzeczoznawców.
§  4.
1. Towary przywożone lub wywożone, wykonane z połączenia różnych materiałów, oraz towary stanowiące komplety, zestawy lub połączenia kilku przedmiotów spełniających indywidualne funkcje, których w taryfach celnych nie wymieniono osobno, należy clić według pozycji obejmującej składnik decydujący o wartości towaru.
2. Towary przywożone lub wywożone, rozłożone lub nie złożone, podlegają cłu według pozycji obejmującej takie towary złożone.
3. Towary przywożone lub wywożone w stanie niekompletnym, których w taryfach celnych nie wymieniono osobno, podlegają cłu według pozycji obejmującej takie towary kompletne, jeżeli posiadają one zasadnicze elementy towarów kompletnych. Przez zasadnicze elementy należy rozumieć części decydujące o przeznaczeniu towaru lub stanowiące o jego wartości.
§  5. Specjalne opakowania, nie używane zazwyczaj do pakowania towarów, podlegają ocleniu osobno według odpowiednich dla nich pozycji.
Rozdział  3

Zasady wymierzania cła od towarów przywożonych dla osób innych niż fizyczne oraz innych niż instytucje kościelne i zakonne.

§  6. 2 Cło wymierza urząd celny na zasadach określonych w przepisach § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b), z tym że do ustalania wartości celnej towarów przyjmuje się średnie kursy walut obcych w złotych dla płatności niehandlowych dla krajów I obszaru płatniczego i średnie kursy walut obcych w złotych dla krajów II obszaru płatniczego - ustalane przez Narodowy Bank Polski.
Rozdział  4

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów.

§  7. Przywóz towarów dla osób fizycznych oraz wywóz towarów przez osoby fizyczne nie wymaga pozwolenia, chyba że taryfa przywozowa lub wywozowa stanowi inaczej.
§  8.
1. Do wydawania pozwoleń upoważnia się:
1) urzędy celne - dla osób fizycznych,
2) Główny Urząd Ceł - dla osób innych niż określone w pkt 1.
2. Urzędem celnym właściwym miejscowo do rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia:
1) na przywóz towarów jest urząd celny, który będzie dokonywał odprawy celnej towarów,
2) na wywóz towarów jest urząd celny, do którego złożono wniosek, niezależnie od sposobu i miejsca przewożenia towarów przez granicę.
Rozdział  5

Przepisy końcowe.

§  9. Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1975 r. Nr 22, poz. 124, z 1976 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 25, poz. 148, z 1977 r. Nr 17, poz. 70 i Nr 38, poz. 172 oraz z 1979 r. Nr 20, poz. 118 i Nr 25, poz. 150).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1981 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 TARYFA CELNA PRZYWOZOWA

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru Jednostka miary towaru Cło w złotych od jednostki miary towaru
1 2 3 4
01 1. Węgiel i brykiety kg bez cła
02 2. Paliwa (z wyjątkiem węgla i

brykietów) oraz przetwory paliw:

paliwa ciekłe i gazowe, oleje

smarowe i specjalne, smary

plastyczne itp.;

paliwa (bez drewna) pozostałe i

produkty ich przerobu itd.:

   
1) oleje smarowe i specjalne    
a) do 30 kg łącznie w przesyłce kg bez cła
b) od nadwyżki ponad 30 kg

łącznie w przesyłce

kg 30
2) pozostałe kg bez cła
04 3. Wyroby hutnictwa żelaza kg bez cła
05 4. Wyroby przemysłu metali

nieżelaznych:

   
1) metale szlachetne i wyroby z

nich, z wyjątkiem jubilerskich:

   
a) srebro i wyroby ze srebra kg 150
b) pozostałe metale szlachetne i

wyroby z nich

kg 5.000
2) pozostałe metale nieżelazne i

wyroby z nich:

   
a) folie, proszki i wyroby z

nich

kg 100
b) pozostałe kg bez cła
063 5. Łożyska: toczne, ślizgowe oraz

części i elementy łożysk

kg 20
064 6. Narzędzia (również z napędem

mechanicznym): narzędzia metalowe

do skrawania metali; przyrządy i

pomoce obrabiarkowe; narzędzia i

pomoce rzemieślnicze oraz narzędzia

do obróbki drewna; narzędzia

gospodarcze i sprzęt podwórzowy,

ogrodniczy i sadowniczy; narzędzia,

przyrządy i elementy do obróbki

plastycznej metali oraz narzędzia

diamentowe monokryształowe

kg bez cła
0671 7. Artykuły metalowe gospodarstwa

domowego (bez sprzętu

zmechanizowanego i wyrobów

jubilerskich): naczynia kuchenne i

gospodarcze, nakrycia stołowe,

wyroby nożownicze i pomocnicze,

galanteria metalowa, artykuły

metalowe gospodarstwa domowego

pozostałe:

   
1) nakrycia stołowe srebrne kg 150
2) zapalniczki szt. 30
3) pozostałe kg bez cła
0672 8. Sprzęt do gotowania i ogrzewania

(nieelektryczny): kuchnie, piece

grzewcze, piekarniki, sprzęt do

gotowania i ogrzewania pozostały

kg bez cła
0673

0679-3

9. Sprzęt gospodarstwa domowego

zmechanizowany: sprzęt do prania

domowy, sprzęt elektryczny do

sprzątania oraz czyszczenia

pomieszczeń, sprzęt elektryczny do

mechanizacji prac kuchennych

domowych, sprzęt nieelektryczny do

mechanicznych prac kuchennych,

chłodziarki i zamrażarki domowe,

maszyny do szycia domowe,

zmechanizowany sprzęt gospodarstwa

domowego pozostały; zespoły i

części zmechanizowanego sprzętu

gospodarstwa domowego

kg/szt. bez cła
0675 10. Sprzęt sportowy i turystyczny

metalowy (łącznie ze sprzętem

myśliwskim i wędkarskim):

   
1) sprzęt sportowy metalowy kg/para bez cła
2) broń palna sportowa, pistolety

startowe, pistolety obronne na

naboje gazowe

szt. 800
3) wiatrówki sportowe szt. 500
4) broń palna myśliwska:
a) śrutowa szt. 2.000
b) kulowa, śrutowo-kulowa szt. 6.000
5) pozostały sprzęt myśliwski i

sprzęt wędkarski

kg 100
0676 11. Wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i pokrewne - bez nakryć

stołowych srebrnych i srebrzonych

(również z kamieniami

szlachetnymi, półszlachetnymi -

naturalnymi, syntetycznymi i

perłami prawdziwymi); monety;

kamienie szlachetne i

półszlachetne oraz perły

prawdziwe; wyroby brązownicze

(odlewy) i kowalstwa

artystycznego:

1) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie, medalierskie,

dewocjonalia i wyroby kultu

religijnego, monety:

a) srebrne i srebrne złocone z

kamieniami szlachetnymi,

półszlachetnymi, bursztynem,

gagatem, koralem prawdziwym

i perłami prawdziwymi

kg 10.000
b) srebrne i srebrne złocone

pozostałe

kg 150
c) z pozostałych metali

szlachetnych

kg 20.000
d) z metali nieszlachetnych kg 100
2) kamienie szlachetne i

półszlachetne - naturalne,

syntetyczne; bursztyn, gagat,

koral prawdziwy i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich:

a) kamienie szlachetne

naturalne (diament, rubin,

szafir, szmaragd,

aleksandryt) i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich

kg 10.000
b) kamienie półszlachetne

naturalne, bursztyn, gagat i

koral prawdziwy oraz wyroby

z nich

kg 5.000
c) kamienie szlachetne i

półszlachetne syntetyczne

oraz wyroby z nich

kg 3.000
3) wyroby brązownicze (odlewy) i

kowalstwa artystycznego

kg 50
Uwaga:

Kamienie szlachetne i

półszlachetne, objęte pkt 2

niniejszej pozycji, nie obrobione

podlegają cłu ze zniżką 50%.

   
Pozostałe z 06 12. Wyroby przemysłu metalowego

pozostałe: wyroby odlewni (łącznie

z armaturą); konstrukcje metalowe;

wyroby metalowe przemysłowe:

wyroby z drutu, łańcuchy i

sprężyny, śruby i elementy

złączne, okucia metalowe,

opakowania i pojemniki metalowe

oraz elementy do opakowań, wyroby

przemysłowe z blachy, sprzęt

pożarniczy i ochronny, wyposażenie

i sprzęt medyczno-sanitarny

metalowy, wyroby metalowe

przemysłowe pozostałe, skarbce

metalowe: szafy, kasy pancerne,

kasety

kg bez cła
0715

0719-7

13. Silniki spalinowe tłokowe; zespoły

i części silników spalinowych

tłokowych oprócz wymienionych w

pozycji 51:

   
1) silniki spalinowe samozapłonowe

(wysokoprężne)trakcji lądowej

kg 200
2) silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (niskoprężne) trakcji lądowej kg 250
3) silniki pozostałe kg 40
.......4)zespoły i części silników 100
074 14. Obrabiarki oraz maszyny i

urządzenia do obróbki metali:

obrabiarki skrawające do metali;

maszyny do obróbki plastycznej

metali; obrabiarki i urządzenia do

obróbki metali z zastosowaniem

skoncentrowanej energii oraz

metodami: elektrochemiczną i

strumieniowo-ścierną; urządzenia

do spawania, cięcia (żłobienia) i

zgrzewania metali; urządzenia do

nanoszenia powłok galwanicznych;

urządzenia do obróbki cieplnej

metali; części i zespoły

obrabiarek oraz maszyn i urządzeń

do obróbki metali

kg 10
0772-1 15. Maszyny dziewiarskie szt. bez cła
0794 16. Maszyny i urządzenia dla przemysłu

drzewnego

kg 10
0796 17. Maszyny i urządzenia dla przemysłu

poligraficznego

kg 10
Uwaga:

Na przywóz towarów objętych

niniejszą pozycją wymagane jest

pozwolenie.

   
Pozostałe z 07 18. Maszyny i urządzenia (oprócz wyżej

wymienionych): energetyczne,

górnicze, do wzbogacania paliw i

kopalin oraz koksownicze, hutnicze

i odlewnicze; maszyny i urządzenia

do obróbki metali, aparaty,

maszyny i urządzenia do procesów

chemicznych i przetwórstwa

produktów chemicznych, maszyny i

urządzenia do przerobu minerałów i

produkcji materiałów budowlanych,

maszyny i urządzenia dla przemysłu

lekkiego, spożywczego i dla

pozostałych gałęzi przemysłu;

zespoły oraz części maszyn i

urządzeń:

   
1) maszyny i urządzenia

specjalistyczne dla usług

serwisowych środków transportu

samochodowego oraz ich części

kg 10
2) pozostałe kg 5
081

082

19. Maszyny i urządzenia do robót

budowlanych, drogowych i

melioracyjnych; maszyny,

urządzenia i narzędzia rolnicze

oraz dla gospodarki leśnej

kg bez cła
084 20. Maszyny i urządzenia dla handlu i

innych działów gospodarki

narodowej (bez wag): maszyny i

urządzenia do sprzedaży i

świadczenia usług, pralnicze, do

chemicznego czyszczenia i

farbowania - dla usług, chłodnicze

itp.; zespoły oraz części maszyn i

urządzeń dla handlu i innych

działów gospodarki:

   
1) automaty do gier rozrywkowych

osobno nie wymienione

kg 100
2) pozostałe kg 5
Pozostałe z 08 21. Maszyny i urządzenia dźwigowo-

transportowe; maszyny i urządzenia

ogólnego przeznaczenia pozostałe:

pompy i inne przenośniki cieczy,

sprężarki do powietrza, gazów i

pary, dmuchawy, pompy próżniowe i

ssawy; urządzenia techniki

powietrza: oczyszczające powietrze

lub inne gazy, wentylacyjno-

klimatyzacyjne, wentylatory itd.;

przekładnie, skrzynie biegów,

mosty napędowe, sprzęgła i hamulce

sterowane, napędy i sterowania

hydrauliczne oraz układy i

elementy pneumatyki siłowej,

maszyny do formowania, dozowania i

konfekcjonowania produktów; części

maszyn i urządzeń ogólnego

przeznaczenia

kg 10
091 22. Urządzenia do automatycznej

regulacji i sterowania

kg 20
092 23. Systemy komputerowe i urządzenia

elektronicznej techniki

komputerowej (ETO): systemy

komputerowe, systemy

minikomputerowe; moduły systemów

komputerowych; urządzenia

specjalistyczne dla ośrodków

komputerowych osobno nie

wymienione; części modułów

systemów komputerowych i urządzeń

ETO

kg 10
Uwaga:

Na przywóz towarów objętych

niniejszą pozycją wymagane jest

pozwolenie.

0931-1 24. Maszyny i urządzenia do liczenia:
1) kasy sklepowe, kelnerskie,

hotelowe itp.

szt. 800
2) sumatory zapisujące,

nie zapisujące i pozostałe

szt. 300
3) maszyny kalkulacyjne: ręczne,

elektryczne i elektroniczne:

   
a) maszyny kalkulacyjne

kieszonkowe

(minikalkulatory)

szt. 200
b) pozostałe szt. 1.500
4) maszyny i urządzenia do

liczenia pozostałe: maszyny do

księgowania, maszyny do

fakturowania itd.

kg 20
Uwaga:

Za maszyny kalkulacyjne

"kieszonkowe" (minikalkulatory)

objęte pkt 3 lit. a) niniejszej

pozycji należy uważać maszyny o

masie nie przekraczającej 1 kg i o

pojemności licznika rezultatów do

12 cyfr.

0932-1 25. Maszyny i urządzenia do

opracowywania tekstów:

1) maszyny do pisania:
a) biurowe: ręczne,

elektryczne, automatyczne

szt. 1.000
b) walizkowe szt. 400
c) specjalne: dla niewidomych,

stenograficzne itp.

szt. bez cła
2) maszyny do adresowania,

urządzenia do wytłaczania

tekstów

kg 20
0932-2 26. Urządzenia do reprodukcji

dokumentów: powielacze, kopiarki,

kserografy, urządzenia do

reprodukcji dokumentów pozostałe

kg 10
Uwaga:

Na przywóz towarów objętych

niniejszą pozycją wymagane jest

pozwolenie.

   
Pozostałe z 093 27. Maszyny i urządzenia

organizacyjno-technicznych środków

pracy biurowej, oprócz wyżej

wymienionych

kg 20
0941

0942

28. Aparatura elektryczna do pomiarów

wielkości elektrycznych; aparatura

elektroniczna do pomiarów

wielkości elektrycznych: przyrządy

elektroniczne do pomiarów napięcia

prądu, mocy i energii, parametrów

obwodów elektrycznych i

magnetycznych, częstotliwości;

przyrządy pomocnicze

elektronicznej aparatury

pomiarowej itp.

kg 100
0943 29. Aparatura do pomiarów wielkości

mechanicznych:

1) suwmiarki, mikrometry,

czujniki, sprawdziany,

kątomierze, poziomice, cyrkle

drążkowe i sprężynowe itp.,

wzorce pomiarowe

kg 300
2) taksometry szt. 200
3) wagi: handlowe, osobowe itp.;

wagi wysokiej dokładności;

przyrządy do pomiaru gęstości

oraz odważniki do wag (oprócz

odważników z metali

szlachetnych):

a) wagi wysokiej dokładności szt. 500
b) wagi pozostałe szt. 40
c) odważniki kg 10
d) przyrządy do pomiarów

gęstości

kg 500
4) pozostała kg 300
Uwaga: Odważniki z metali

szlachetnych podlegają cłu

według pozycji 4.

0946,

0949-6

30. Zegary wewnętrzne i osobiste;

części zegarów wewnętrznych i

osobistych:

1) zegary wewnętrzne: przenośne,

nieprzenośne, budziki

szt. 100
2) zegarki osobiste w oprawie z

metali szlachetnych, również z

kamieniami szlachetnymi i

półszlachetnymi - naturalnymi,

syntetycznymi i perłami

prawdziwymi

szt. 1.000
3) zegarki osobiste sprężynowe w

oprawie z metali

nieszlachetnych:

a) bezkamieniowe szt. 50
b) pozostałe szt. 100
4) zegarki osobiste pozostałe:    
a) do 2 sztuk łącznie w

przesyłce

szt. 300
b) od nadwyżki ponad 2 sztuki

łącznie w przesyłce

szt. 500
5) części zegarów wewnętrznych

i osobistych:

a) części zegarów wewnętrznych kg 100
b) części zegarków osobistych kg 10.000
Pozostałe z 094 31. Aparatura pomiarowa oraz

urządzenia laboratoryjne - z

wyjątkiem optycznych i optyczno-

mechanicznych (oprócz wyżej

wymienionych):

aparatura do pomiarów oraz badań

własności i struktury materiałów,

aparatura do pomiarów cieplnych,

akustycznych i czasu, aparatura

pomiarowa specjalizowana,

urządzenia laboratoryjne; części

aparatury pomiarowej oraz

urządzeń laboratoryjnych

kg 300
095 32. Aparatura pomiarowa i naukowo-

badawcza optyczna i optyczno-

mechaniczna: mikroskopy oraz

wyposażenie do mikroskopów;

przyrządy pomiarowe geodezyjne i

urządzenia do prac geodezyjnych:

niwelatory, teodolity itp.,

wyposażenie specjalne geodezyjnych

przyrządów pomiarowych; przyrządy

astronomiczne: lunety amatorskie,

lunety ziemskie itp., wyposażenie

specjalne przyrządów

astronomicznych; przyrządy

laserowe; części aparatury

pomiarowej i naukowo-badawczej

optycznej i optyczno-mechanicznej

kg/szt. bez cła
0961-1

0961-2

33. Lunety (z wyjątkiem

astronomicznych): myśliwskie,

sportowe itp.; lornety i lornetki:

   
1) lunety (z wyjątkiem

astronomicznych)

szt. 500
2) lornety i lornetki:    
a) teatralne i turystyczne szt. 150
b) pozostałe szt. 500
0962 34. Aparaty i sprzęt fotograficzny

oraz wyposażenie:

   
1) aparaty fotograficzne:    
a) lustrzane szt. 500
b) atelierowe do dużych

formatów

szt. 1.000
c) pozostałe szt. bez cła
2) wyposażenie do aparatów

fotograficznych:

obiektywy wymienne, wizjery,

dalmierze, filtry, soczewki,

osłony przeciwsłoneczne,

światłomierze, lampy błyskowe

itp.;

sprzęt fotograficzny

laboratoryjny:

powiększalniki

fotograficzne i kopiarki,

maskownice, wywoływaczki,

kuwety, suszarki, obcinarki,

lampy fotograficzne

laboratoryjne itd.

kg/szt. bez cła
0963 35. Kamery i projektory filmowe oraz

kinotechniczny sprzęt pomocniczy:

   
1) kamery filmowe 8 mm i

projektory kinowe 8 mm

szt. bez cła
2) kamery filmowe i projektory

kinowe - pozostałe

szt. 500
3) pozostałe kg 20
0964 36. Przyrządy do projekcji stałej i

urządzenia do fotograficznej

reprodukcji dokumentacji: rzutniki

dla dzieci, rzutniki

małoobrazkowe, episkopy, czytniki

do mikrofilmów itp.

kg bez cła
0965 37. Wyroby do korekcji i ochrony

wzroku:

lupy (lektorskie, składane,

zegarmistrzowskie,

włókiennicze itp.); szkła

okularowe - również w oprawach

(kontaktowe, pryzmatyczne,

specjalne); oprawy okularowe;

okulary do ochrony wzroku

(przeciwsłoneczne, sportowe,

przemysłowe itp.); etui do

okularów:

   
1) okulary przeciwsłoneczne szt. 20
2) pozostałe szt. bez cła
Pozostałe z 096 38. Przyrządy i wyroby optyczne i

optyczno-mechaniczne (oprócz wyżej

wymienionych); dalmierze,

przyrządy justerskie, wyposażenie

przyrządów obserwacyjnych i

celowniczych; części przyrządów i

wyrobów optycznych i optyczno-

mechanicznych itp.

kg bez cła
097 39. Narzędzia, przyrządy, aparaty i

urządzenia medyczne oraz

weterynaryjne: do anatomii,

anestezjologii, chirurgii ogólnej

i specjalistycznej, medycyny

ogólnej, do stomatologii, do

hydroterapii i terapii

czynnościowej, apteczne oraz

laboratoryjne medyczne,

weterynaryjne, części do narzędzi,

przyrządów, aparatów i urządzeń

medycznych oraz weterynaryjnych;

sprzęt elektromedyczny i

radiomedyczny; aparaty i

urządzenia elektromedyczne, sprzęt

rentgenodiagnostyczny, sprzęt

nukleomedyczny, radiodozymetryczny

medyczny itp.

kg/szt. bez cła
1021

1022

40. Samochody osobowe ogólnego

przeznaczenia; samochody osobowe

specjalizowane (budowane na

podwoziach samochodów osobowych):

   
1) pochodzenia polskiego:

Fiat 125p, Fiat 126p, Polonez,

Warszawa, Syrena, Nysa MN 521

kg 100
2) pozostałe z silnikiem

spalinowym samozapłonowym

(wysokoprężnym) o pojemności:

   
a) do 1.300 cm3 włącznie kg 150
b) powyżej 1.300 cm3 do 1.800

cm3 włącznie

kg 200
c) powyżej 1.800 cm3 kg 250
3) pozostałe z silnikiem

spalinowym z zapłonem

iskrowym (niskoprężnym)

o pojemności:

a).do 1.300 cm3 włącznie kg 200
b) powyżej 1.300 cm3 do 1.800

cm3 włącznie

kg 250
c) powyżej 1.800 cm3 kg 300
Uwaga 1:    
Stawkę określoną w

niniejszej pozycji stosuje się w

wypadku, gdy odbiorca samochodu

oraz nikt z członków jego

najbliższej rodziny prowadzącej

wspólne gospodarstwo domowe nie

przywiózł do Polski w okresie

trzech lat przed dniem zgłoszenia

samochodu do odprawy celnej innego

samochodu osobowego.

W przeciwnym

razie stosuje się odpowiednią

stawkę celną podwyższoną o 50%

   
Uwaga 2:    
Za samochody osobowe uważa się

samochody przeznaczone do

przewozu, łącznie z kierowcą, do 9

osób, w tym także samochody tzw.

"combi" lub "station-wagon".

   
Uwaga 3:    
Za samochody objęte niniejszą .......pozycją uważa się pojazdy .......posiadające co najmniej:

- ramę lub samonośne nadwozie

oraz

- mechanizmy jezdne, tzn.

zasadnicze elementy zawieszeń

   
1023

1025,

1024

41. Autobusy i trolejbusy; samochody

ciężarowe i ciągniki drogowe;

samochody z wyposażeniem do

specjalnych celów na podwoziach

samochodów ciężarowych:

   
1) o masie własnej do

2.000 kg:

   
a) z silnikiem spalinowym

samozapłonowym

(wysokoprężnym)

kg 150
b) z silnikiem spalinowym z

zapłonem iskrowym

(niskoprężnym)

kg 250
2) pozostałe kg 20
a) z silnikiem spalinowym

samozapłonowym (wysokoprężnym)

kg 40
b) z silnikiem spalinowym

z zapłonem iskrowym

(niskoprężnym)

kg 80
Uwaga 1:    
Podwozia z zamontowanymi silnikami

podlegają cłu według odpowiednich

punktów niniejszej pozycji.

   
Uwaga 2:  
Samochody z wymontowanymi

silnikami podlegają cłu według pkt

1 lit. b) lub pkt 2 niniejszej

pozycji.

   
1026

1027

1029

42. Przyczepy i naczepy, podwozia:

samochodowe przyczep i naczep oraz

zespoły i części do sprzętu

transportowego samochodowego:

podwozia samochodowe z kabiną

kierowcy i bez kabiny kierowcy,

podwozia przyczep i naczep

siodłowych; zespoły i części

nadwoziowe i podwoziowe:

mechanizmy kierownicze, wały

napędowe, mosty napędowe,

chłodnice, koła jezdne itp.;

elementy i akcesoria do pojazdów

samochodowych:

   
1) przyczepy i naczepy mieszkalne

i kempingowe

kg 100
2) przyczepy i naczepy pozostałe kg 20
3) pozostałe kg 200
103 43. Ciągniki uniwersalne (rolnicze):

kołowe, gąsienicowe i

półgąsienicowe; zespoły i części

ciągników uniwersalnych

kg bez cła
1041 44. Motocykle, skutery, motorowery:    
1) motocykle i skutery - o

pojemności silnika:

   
a) do 125 cm3 włącznie szt. 1.000
b) powyżej 125 cm3 do 350 cm3

włącznie

szt. 2.000
c) powyżej 350 cm3 szt. 3.000
2) motorowery szt. 500
1042-111 45. Wózki motocyklowe inwalidzkie szt. bez cła
1043 46. Rowery i pojazdy rowerowe: rowery

normalne: turystyczne,

turystyczno-sportowe, sportowe; z

motorkiem, wyścigowe, młodzieżowe,

dziecięce, specjalne; wózki i

przyczepy rowerowe, wózki

dziecięce itp.

szt. bez cła
1048

1049

47. Części motocykli, skuterów,

motorowerów, wózków motocyklowych,

rowerów i pojazdów pochodnych:

ramy, widelce przednie, wahacze,

elementy resorujące

(amortyzatory), błotniki, osłony

boczne i zbiorniki, kierownice,

koła, elementy kół, siodła itp.

kg 40
Pozostałe z 10 48. Środki transportu, zespoły i

części środków transportu (oprócz

wyżej wymienionych)

kg 10
1133 49. Oprawy oświetleniowe i pomocniczy

sprzęt oświetleniowy: oprawy

oświetleniowe przemysłowe,

zewnętrzne i do pomieszczeń

użyteczności publicznej; oprawy

oświetleniowe mieszkaniowe:

sufitowe, ścienne, podłogowe,

stołowe itp., projektory

oświetleniowe, latarki

elektryczne; sprzęt oświetleniowy

pomocniczy, abażury itp.

kg bez cła
1134 50. Akumulatory elektryczne i baterie

galwaniczne

kg bez cła
1135 51. Wyposażenie elektryczne i

elektroniczne do pojazdów i

silników spalinowych (z wyjątkiem

wyposażenia pojazdów szynowych):

prądnice i regulatory, silniki

elektryczne, reflektory, lampy,

urządzenia sygnalizacyjne,

urządzenia zapłonowe, osprzęt

instalacyjny itp.:

1) świece zapłonowe szt. 10
2) pozostałe kg 30
1136 52. Sprzęt elektrotechniczny

gospodarstwa domowego i

przeznaczenia osobistego:

urządzenia elektryczne grzejne:

kuchnie, piekarniki i rożna,

grzałki, garnki, imbryki,

patelnie, prodiże, suszarki,

żelazka, prasownice, warniki itp.;

wyroby elektrotechniczne

przeznaczenia osobistego: do

golenia, do strzyżenia, do masażu,

do suszenia itp.; wyroby

elektryczne wentylacyjne itp.

kg/szt. bez cła
1152 53. Urządzenia elektroniczne zawodowe:

nadajniki radiofoniczne i

telewizyjne itp.:

1) automaty muzyczne szt. 5.000
2) pozostałe kg 20
Uwaga:
Na przywóz towarów objętych pkt 2

niniejszej pozycji wymagane jest

pozwolenie.

1153-1 54. Odbiorniki radiofoniczne:
1) stołowe szt. 300
2) przenośne turystyczne szt. 200
3) samochodowe i turystyczno-

samochodowe

szt. 400
4) tunery szt. 200
5) pozostałe szt. 100
Uwaga:
Radioodbiorniki i tunery objęte

niniejszą pozycją - stereo- i

kwadrofoniczne podlegają cłu

podwyższonemu o 50%.

1153-2 55. Odbiorniki telewizyjne:
1) z ekranem do odbioru czarno-

białego, z zasilaniem sieciowym

szt. 1.000
2) z ekranem do odbioru

kolorowego, z zasilaniem

sieciowym

szt. 2.000
3) przenośne turystyczne:
a) z ekranem do odbioru

kolorowego

szt. 500
b) pozostałe szt. 200
1153-3 56. Zestawy kombinowane

elektronicznego sprzętu

powszechnego użytku:

   
1) radio-magnetofon, radio-

odtwarzacz

szt. 900
2) radio-gramofon szt. 600
3) radio-telewizor-magnetofon szt. 2.500
4) radio-telewizor-gramofon szt. 2.000
5) radio-magnetofon-gramofon szt. 900
6) radio-telewizor szt. 1.500
7) magnetofon-telewizor szt. 1.500
8) gramofon-telewizor szt. 1.500
9) pozostałe szt. 3.000
Uwaga:
Zestawy kombinowane objęte

niniejszą pozycją:

a) monofoniczne z odbiornikiem

telewizyjnym do odbioru

kolorowego podlegają cłu

podwyższonemu o 50%

b) stereo- i kwadrofoniczne

podlegają cłu podwyższonemu o

50%

c) stereo- i kwadrofoniczne z

odbiornikiem telewizyjnym do

odbioru kolorowego podlegają

cłu podwyższonemu o 100%.

1153-4 57. Sprzęt elektroakustyczny i

elektrowizyjny powszechnego

użytku:

1) magnetofony i dyktafony

powszechnego użytku;

odtwarzacze

szt. 500
2) gramofony elektryczne (bez

wzmacniacza i ze wzmacniaczem)

szt. 200
3) magnetowidy i gramowidy szt. 2.000
Uwaga:
Magnetofony, dyktafony, gramofony

i odtwarzacze objęte niniejszą

pozycją - stereo- i kwadrofoniczne

podlegają cłu podwyższonemu o 50%.

1153-9 58. Elektroniczny sprzęt powszechnego

użytku pozostały:

1) aparaty dla źle słyszących szt. bez cła
2) wzmacniacze małej

częstotliwości

szt. 500
3) gry telewizyjne szt. 100
4) pozostały kg 200
1154 59. Źródła światła elektryczne i ich

elementy: żarówki, lampy

wyładowcze, lampy specjalne,

promienniki podczerwieni i

nadfioletu, źródła promieniowania

spójnego (lasery) itd.

kg bez cła
1155 60. Lampy elektronowe:
1) kineskopy, lampy rentgenowskie szt. 300
2) pozostałe szt. 15
1156 61. Elementy półprzewodnikowe: diody,

tranzystory, układy scalone itp.:

1) układy scalone szt. 20
2) pozostałe szt. 10
Pozostałe z 11 62. Wyroby przemysłu

elektrotechnicznego i

elektronicznego (oprócz wyżej

wymienionych): prądnice, silniki,

maszyny prądu stałego itp.:

transformatory i

autotransformatory, kondensatory,

prostowniki, dławiki, aparatura

rozdzielcza, łączeniowa i

zabezpieczająca wysokiego i

niskiego napięcia; przewody gołe i

nawojowe; kable

elektroenergetyczne,

sygnalizacyjne, telefoniczne itp.;

sprzęt instalacyjny, urządzenia

bezpieczeństwa ruchu, urządzenia

telekomunikacji przewodowej,

części i podzespoły typowe dla

wyrobów przemysłu

elektrotechnicznego i

elektronicznego itp.:

1) głośniki kg 100
2) mikrofony szt. 200
3) pozostałe kg 20
122 63. Produkty nieorganiczne:
1) związki nieorganiczne metali

szlachetnych:

a) srebra kg 150
b) pozostałych kg 5.000
2) pozostałe kg 20
123 64. Nawozy sztuczne (z wyjątkiem

wapniowych) oraz składniki

chemiczne mieszanek paszowych:

nawozy: azotowe, fosforowe,

potasowe, wieloskładnikowe itp.;

składniki chemiczne mieszanek

paszowych (bez farmaceutycznych):

azotowe, fosforowe i pozostałe

kg bez cła
1245 65. Barwniki syntetyczne kg 300
1246 66. Pestycydy:

koncentraty, zoocydy -

owadobójcze i inne preparaty

użytkowe, grzybo- i

bakteriobójcze, chwastobójcze -

preparaty użytkowe itp.

kg bez cła
1249-1 67. Środki zapachowe syntetyczne kg 5.000
1249-2 68. Esencje i pasty aromatyczne

spożywcze

kg 1.000
Pozostałe ze 124 69. Produkty organiczne (oprócz wyżej

wymienionych)

kg 20
126 70. Tworzywa sztuczne i kauczuki

(naturalne, syntetyczne i ich

lateksy)

kg bez cła
128 71. Środki chemiczne pomocnicze dla

przemysłu

kg 100
Pozostałe z 12 72. Wyroby przemysłu chemicznego

(oprócz wyżej wymienionych)

kg 5
131 73. Farby i lakiery: pigmenty

nieorganiczne i farby suche;

wyroby lakierowe olejne i olejno-

żywiczne, ftalowe, ftalowe

modyfikowane i pozostałe,

celulozowe, spirytusowe,

asfaltowe, asfaltowe modyfikowane

i bitumiczne, emulsyjne (na

dyspersjach wodnych) i na żywicach

wodorozcieńczalnych, na żywicach

syntetycznych; rozcieńczalniki,

materiały pomocnicze do wyrobów

lakierowych i środki do

polerowania powłok lakierowych i z

tworzyw sztucznych oraz spoiwa i

pokosty, farby graficzne

(drukarskie) oraz materiały

pomocnicze dla przemysłu

poligraficznego, farby i emalie

ceramiczne i szklarskie, farby i

pasty z metali szlachetnych itp.:

   
1) farby graficzne (drukarskie)

oraz materiały pomocnicze dla

przemysłu poligraficznego

kg 10
2) farby i pasty z metali

szlachetnych

kg 200
3) pozostałe kg bez cła
Uwaga:    
Na przywóz towarów objętych pkt 1

niniejszej pozycji wymagane jest

pozwolenie.

   
1321 74. Wyroby tłuszczopodobne i

tłuszczopochodne - naturalne i

syntetyczne: kwasy tłuszczowe,

tłuszczopoty, lanolina, oleina,

stearyna, glicerol

kg 100
1322

1323

75. Środki do prania i mycia: mydła,

pasty, płyny, proszki i granulki

do prania, mydła techniczne, mydła

półtoaletowe, toaletowe i

specjalnego przeznaczenia, środki

do prania i mycia pozostałe;

wyroby chemii gospodarczej: środki

pomocnicze do prania, zmywania i

czyszczenia, higieniczno-

dezynfekujące, do pielęgnacji i

konserwacji samochodów i

motocykli; świece, wyroby do

pielęgnacji podłóg, obuwia i

artykułów galanteryjnych

skórzanych i tekstylnych itp.

kg bez cła
1324 76. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne

(bez ziołowych): środki do

pielęgnacji jamy ustnej, środki

kosmetyczne do włosów, do

pielęgnacji skóry, upiększające,

higieniczne, kosmetyczne, wyroby

perfumeryjne, wyroby kosmetyczne i

perfumeryjne pozostałe:

   
1) środki upiększające: pudry,

kredki do warg, róże do twarzy,

środki do pielęgnacji paznokci,

środki do upiększania oprawy

oczu itp.:

   
a) do 1 kg łącznie w przesyłce kg bez cła
b) od nadwyżki ponad 1 kg

łącznie w przesyłce

kg 1.000
2) perfumy kg 1.500
3) pozostałe kg bez cła
1333-5 77. Amunicja myśliwska, sportowa i

różna:

   
1) myśliwska:    
a) śrutowa kg 50
b) pozostała kg 300
2) pozostała kg 100
1335 78. Materiały fotochemiczne i

magnetyczne: folia podłożowa

fotograficzna i do taśm

magnetycznych, płyty i błony

fotograficzne, błony filmowe

kinematograficzne, amatorskie,

techniczne i naukowe, papiery

fotograficzne, chemikalia

fotograficzne dozowane do obróbki

czarno-białej i barwnej, materiały

fotograficzne nieświatłoczułe,

materiały do zapisu magnetycznego

i pomocnicze do użytkowania taśm

magnetycznych i magnetofonów (np.

taśmy magnetofonowe), materiały

fotochemiczne pozostałe

kg bez cła
1136 79. Kleje: pochodzenia roślinnego i

zwierzęcego; na bazie: pochodnych

celulozy, żywic syntetycznych,

kauczuku naturalnego i kauczuków

syntetycznych, asfaltów, surowców

mineralnych; pozostałe:

   
1) do 10 kg łącznie w przesyłce kg bez cła
2) od nadwyżki ponad 10 kg łącznie

w przesyłce

kg 50
Pozostałe ze 133 80. Środki chemiczne dla różnych celów

oraz wyroby azbestowo-kauczukowe

(oprócz wyżej wymienionych):

odczynniki chemiczne i substancje

specjalnie czyste, gazy

techniczne, woski, szelaki i

środki chemiczne osobno nie

wymienione; wyroby azbestowo-

kauczukowe itp.:

   
1) woski i szelaki kg 100
2) odczynniki chemiczne i

substancje specjalnie czyste:

   
a) srebra kg 150
b) pozostałych metali

szlachetnych

kg 5.000
c) pozostałe kg 400
3) pozostałe kg 50
134 81. Wyroby farmaceutyczne: substancje

farmaceutyczne, leki gotowe dla

ludzi stosowane przy wskazaniach

ogólnych i specjalnych, surowice i

szczepionki dla ludzi, preparaty

farmaceutyczne pomocnicze i

półprodukty farmaceutyczne;

preparaty weterynaryjne; dodatki

paszowe farmaceutyczne: witaminy,

antybiotyki, aminokwasy itp.;

plastry, materiały chirurgiczne i

inne środki higienicznosanitarne

(bez gipsu chirurgicznego i

dentystycznego): plastry, nici

chirurgiczne, preparaty dla celów

dentystycznych itd.

kg bez cła
135 82. Produkty zielarskie:    
1) produkty wyodrębnione z

surowców zielarskich:

   
a) olejki eteryczne kg 5.000
b) barwniki kg 300
c) pozostałe kg 20
2) pozostałe:

zioła suszone

sortowane: całe, krojone,

proszkowane; wyroby

farmaceutyczne zielarskie;

produkty spożywcze zielarskie,

wyroby kosmetyczne i pozostałe

zielarskie

kg bez cła
1361 83. Wyroby z tworzyw sztucznych o

charakterze półfabrykatu:

półfabrykaty z tworzyw sztucznych

do dalszego przetwarzania, folie

(oprócz folii podłożowej

fotograficznej i do taśm

magnetofonowych), płyty, bloki,

węże, żyłki, taśmy, siatki, pręty

i profile, materiały włókiennicze

powlekane tworzywami sztucznymi

(bez wykładzin podłogowych), skóry

sztuczne z licem z tworzyw

sztucznych, materiały włókiennicze

powlekane innymi tworzywami,

wyroby z tworzyw sztucznych o

charakterze półfabrykatu

pozostałe:

   
1) taśmy kg 60
2) folie do wytłoczeń kg 300
3) pozostałe kg bez cła
Pozostałe ze 136 84. Wyroby z tworzyw sztucznych

(oprócz wyżej wymienionych):

sprzęt sportowy i turystyczny,

osłony, obudowy i części maszyn i

urządzeń; rury, armatura;

opakowania; wyroby dla

budownictwa; wyroby powszechnego

użytku (artykuły toaletowe i

kosmetyczne, artykuły gospodarcze

itp.); artykuły techniczne i

pozostałe wyroby z tworzyw

sztucznych

kg bez cła
1371

1372

85. Ogumienie środków transportu,

maszyn i urządzeń; ogumienie

rowerowe i motorowerowe: opony,

dętki, ochraniacze dętek itp.

kg bez cła
1374-6

1374-7

86. Tkaniny gumowane; wyroby gumowe do

produkcji i naprawy obuwia: płyty

podeszwowe, spody obuwnicze

formowe

kg bez cła
1377 87. Sprzęt sportowy, turystyczny i

ratunkowy gumowy:

   
1) łodzie, kajaki szt. 200
2) pozostały kg bez cła
Uwaga:    
Łodzie i kajaki objęte pkt 1

niniejszej pozycji z silnikiem

przyczepnym podlegają cłu:

   
- łodzie i kajaki według

niniejszej pozycji,

   
- silniki według pozycji 13.    
Pozostałe ze 137 88. Wyroby gumowe (oprócz wyżej

wymienionych):

wyroby techniczne

gumowe i ebonitowe; płyty,

wykładziny podłogowe, węże, wyroby

z gumy piankowej i porowatej,

obkłady i wykładziny gumowe i

ebonitowe, wyroby ebonitowe; pasy

pędne tkaninowo-gumowe, gumowe i

regenerowane płaskie i klinowe,

wyroby tkaninowo-gumowe i gumowe

ochronne; obuwie gumowe i

tekstylno-gumowe wulkanizowane;

wyroby gumowe medyczne i

sanitarne; środki antykoncepcyjne,

smoczki, tkaniny podkładowe

gumowane itp.; wyroby gumowe

toaletowe i dla gospodarstwa

domowego

para/kg bez cła
138 89. Surowce wtórne i odpadowe dla

przemysłu chemicznego

kg bez cła
14 90. Materiały budowlane (oprócz

kamieni szlachetnych i

półszlachetnych nie obrobionych):

surowce przemysłu mineralnego

(łącznie ze wstępnie obrobionymi

oraz wtórnymi), cement, klinkier

oraz spoiwa osobno nie wymienione,

materiały wapiennicze i gipsowe

(łącznie z nawozami wapniowymi),

materiały budowlane ceramiczne,

wyroby z betonu, materiały

budowlane izolacyjne i azbestowo-

cementowe, materiały ogniotrwałe,

materiały budowlane osobno nie

wymienione: wyroby ze stopionych

skał, z kamienia naturalnego, z

gliny (garncarskie, galanteria

itp.) oraz zaprawy i wyprawy

kg bez cła
15 91. Wyroby ze szkła: szkło budowlane

(płaskie, profilowe, bezpieczne,

zespolone itp.); szkło techniczne:

rurki, pręty szklane, szkło

laboratoryjne, elektrotechniczne,

oświetleniowe i sygnalizacyjne,

szkło optyczne nie obrobione,

półoptyczne i sanitarne; szkło

gospodarcze: stołowe i

galanteryjne, szkło kryształowe -

bez biżuterii; lustra (bez

technicznych); opakowania szklane,

surowce wtórne i odpadowe dla

przemysłu szklarskiego

kg bez cła
16 92. Wyroby z ceramiki szlachetnej:

wyroby porcelanowe i porcelitowe:

porcelana stołowa i galanteria

porcelanowa, porcelana

elektrotechniczna, techniczna i

laboratoryjna, wyroby porcelanowe

pozostałe, porcelit stołowy i

galanteria porcelitowa, wyroby z

porcelitu pozostałe; wyroby

kamionkowe: kamionka gospodarcza,

kwasoodporna i elektrotechniczna,

kanalizacyjna i sanitarna,

budowlana, galanteria kamionkowa,

opakowania kamionkowe i pozostałe

wyroby z kamionki; wyroby

fajansowe i pozostałe wyroby z

ceramiki szlachetnej:

fajans artystyczny, wyroby

sanitarne ceramiczne, galanteria

majolikowa, wyroby pyrolitowe,

steatytowe i kordierytowe,

galanteria jubilerska szklana

i ceramiczna, wyroby z ceramiki

szlachetnej pozostałe; surowce

wtórne i odpadowe dla przemysłu

ceramiki szlachetnej:

   
1) galanteria jubilerska szklana i

ceramiczna:

   
a) szklane naśladownictwo

kamieni szlachetnych

kg 1.000
b) pozostała kg 500
2) pozostałe kg bez cła
174 93. Meble i wyroby stolarskie: meble z

drewna, wikliny, metalu, tworzyw

sztucznych oraz z częściowym

zastosowaniem innych materiałów;

półwyroby meblarskie i stolarskie;

wyroby stolarskie pozostałe

kg bez cła
1772 94. Sprzęt sportowy i turystyczny

drewniany:

wyroby szkutnicze;

sprzęt narciarski, gimnastyczny,

do gier sportowych, narty wodne,

pozostały:

   
1) wyroby szkutnicze:    
a) łodzie żaglowe szt. 2.000
b) łodzie z dostosowaniem do

silników

szt. 1.000
c) łodzie wiosłowe sportowe szt. 500
d) kajaki sportowe i

turystyczne

szt. 100
e) bojery i łodzie pozostałe szt. 300
f) sprzęt szkutniczy pozostały kg 20
2) pozostały kg bez cła
Uwaga:    
Łodzie i kajaki objęte pkt 1

niniejszej pozycji z silnikiem

przyczepnym podlegają cłu:

   
- łodzie i kajaki według

niniejszej pozycji,

   
- silniki według pozycji 13.    
Pozostałe z 17 95. Wyroby przemysłu drzewnego (oprócz

wyżej wymienionych):

tarcica i półfabrykaty tarte,

płyty, sklejki, okleiny i obłogi,

budowle i materiały budowlane,

opakowania drewniane, wyroby

z drewna pozostałe oraz wyroby

z wikliny, odpady drzewne użytkowe

i opałowe;

galanteria drzewna (bez galanterii

odzieżowej); zapałki:

   
1) galanteria drzewna kosmetyczna

i dla palaczy

kg 100
2) pozostałe kg bez cła
18 96. Wyroby przemysłu papierniczego:

papier, tektura, również

uszlachetnione, opakowania,

przetwory papiernicze do celów

przemysłowych; artykuły

papiernicze biurowe i szkolne;

galanteria papiernicza i inne

przetwory papiernicze; surowce

wtórne oraz odpady sprzedażne z

papieru, tektury itd.:

   
1) karty do gry talia 40
2) pozostałe kg bez cła
Uwaga:    
Na przywóz kalki hektograficznej i

matryc do powielania objętych pkt

2 niniejszej pozycji wymagane jest

pozwolenie.

   
1916

1917

1926

1927

1935

1936

1937

1945

1946

97. Tkaniny: bawełniane i

bawełnopodobne (bez tkanin

kordowych i transporterowych),

wełniane i wełnopodobne, z włókien

łykowych, jedwabne i

jedwabiopodobne - surowe i

wykończone

kg bez cła
1929 98. Włóczka wełniana i wełnopodobna:

czesankowa, półczesankowa,

zgrzeblna i teksturowana oraz

włóczka mieszankowa teksturowana z

włókien chemicznych i naturalnych:

   
1) do 3 kg łącznie w przesyłce kg bez cła
2) od nadwyżki ponad 3 kg łącznie

w przesyłce

kg 400
1951

1952

1953

1954

99. Tkaniny pluszowe i pokrewne

pluszom i inne tkaniny dekoracyjne

surowe i wykończone: pluszowe

(prążkowe), aksamity, zamsze itp.;

wyroby włókiennicze futerkowe

tkane i dziane

kg bez cła
1955 100. Dywany, chodniki i wyroby

odpasowane (bez słomianych i

rogożynowych): dywany, kilimy,

chodniki, narzuty, kapy, serwety

i serwetki tkane oraz pozostałe

wyroby odpasowane, wykładziny

włókiennicze

kg bez cła
1956 101. Wyroby ażurowe: firanki, tiule,

koronki itp.

kg bez cła
196 102. Wyroby pasmanteryjne: taśmy

(tkane, plecione, dziane, cięte) i

wyroby pasmanteryjne pozostałe

(sznury odzieżowe i dekoracyjne,

frędzle):

   
1) taśmy o szerokości do 30 mm:    
a) do 1 kg łącznie w przesyłce kg 100
b) od nadwyżki ponad 1 kg

łącznie w przesyłce

kg 600
2) pozostałe kg 100
2012

2013

2112

2113

103. Okrycia i ubiory z dzianin i

tkanin (łącznie z okryciami na

futrze i z folii)

kg bez cła
2014

2114

104. Bielizna osobista z dzianin i

tkanin

kg bez cła
2015

2016

2027

2116

105. Nakrycia głowy z dzianin, filcu i

tkanin oraz galanteria odzieżowa z

dzianin i tkanin

kg/szt./para bez cła
2019 106. Wyroby pończosznicze: pończochy,

rajstopy, rajtuzy, podkolanówki i

skarpetki

para/szt. bez cła
203 107. Dzianiny kg bez cła
Pozostałe z 19, 20 i 21 108. Wyroby przemysłu włókienniczego i

odzieżowego (oprócz wyżej

wymienionych): kołdry z dzianin i

tkanin, stroje ludowe, bielizna

domowa (pościelowa, stołowa i

pozostała), pierzyny, poduszki,

jaśki, koce, pledy; artykuły

sportowe i turystyczne: namioty,

plecaki, chlebaki, śpiwory, żagle;

odzież ochronna, robocza; nici;

włóczka bawełniana i

bawełnopodobna; tkaniny

transporterowe i oponowe; wyroby

powroźnicze, sieciowe, wyroby

opatrunkowe włókiennicze, filce

bite i tkane, wyroby przemysłu

filcowego i tkanin technicznych

osobno nie wymienione; włókniny i

przędziny, przędza i tkaniny

specjalne, plandeki, pokrowce i

opończe itp. artykuły techniczne;

sienniki, płachty żniwne, pokrowce

gospodarcze, zasłony itp.;

opakowania włókiennicze, wata

konfekcyjna, watolina, włosianka

itp.; surowce przemysłu

bawełnianego, wełnianego i włókien

łykowych; surowce wtórne i

odpadowe dla przemysłu

włókienniczego itd.

kg bez cła
2211

2212

109. Skóry gotowe twarde: do produkcji

obuwia, rymarskie, techniczne

itp.; skóry gotowe miękkie: na

wierzchy obuwnicze, na podszewki,

galanteryjne, odzieżowe,

techniczne, rękawicznicze itp.

kg bez cła
2215

2216

110. Skóry futrzane wyprawione (również

barwione i uszlachetnione):

   
1) do 5 kg łącznie w przesyłce kg bez cła
2) od nadwyżki ponad 5 kg łącznie

w przesyłce:

   
a) z bobrów, fok, kun, lisów,

karakułów, popielic, norek,

wyder, soboli, szynszyli i

gronostajów

kg 2.000
b) pozostałe kg 1.000
222 111. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i

tekstylno-gumowego

wulkanizowanego); części obuwia

para/kg bez cła
2231 112. Odzież skórzana:    
1) do 3 sztuk łącznie w przesyłce szt. bez cła
2) od nadwyżki ponad 3 sztuki

łącznie w przesyłce

kg 500
2232 113. Odzież ze sztucznej skóry szt. bez cła
2233

2234

114. Odzież futrzana i wyroby odzieżowe

futrzarskie pozostałe (kołnierze,

etole, czapki, rękawiczki itp.):

   
1) ze skór bobrów, fok, kun,

lisów, karakułów, popielic,

norek, wyder, soboli, szynszyli

i gronostajów:

   
a) do 2 sztuk łącznie w

przesyłce

szt./para bez cła
b) od nadwyżki ponad 2 sztuki

łącznie w przesyłce

kg 1.500
2) odzież futrzana pozostała - dla

dzieci do lat 11:

   
a) do 3 sztuk łącznie w

przesyłce

szt. bez cła
b) od nadwyżki ponad 3 sztuki

łącznie w przesyłce

kg 500
3) odzież futrzana pozostała:    
a) do 3 sztuk łącznie w

przesyłce

szt. bez cła
b) od nadwyżki ponad 3 sztuki

łącznie w przesyłce

kg 1.000
4) wyroby odzieżowe futrzarskie

pozostałe

kg bez cła
2239 115. Wyroby futrzarskie oprócz odzieży:

błamy, śpiwory, derki itp.:

   
1) do 2 sztuk łącznie w przesyłce szt. bez cła
2) od nadwyżki ponad 2 sztuki

łącznie w przesyłce

   
a) ze skór futrzanych z bobrów,

fok, kun, lisów, karakułów,

popielic, norek, wyder,

soboli, szynszyli i

gronostajów

kg 2.000
b) z pozostałych skór

futrzanych

kg 1.000
Pozostałe z 22 116. Wyroby przemysłu skórzanego

(oprócz wyżej wymienionych): wyroby

kaletnicze skórzane i nieskórzane;

galanteria ze skóry i jej

substytutów; artykuły sportowe i

turystyczne ze skóry i jej

substytutów; produkty uboczne

garbarń; odpady skór surowych,

odpadki skór garbowanych

(bezwłosowych), skrawki skór

futrzanych o powierzchni nie

przekraczającej 20 cm2; wyroby

techniczne i ochronne; wyroby

rymarskie gospodarskie itp.

kg bez cła
2321 117. Skóry surowe zakonserwowane dla

przemysłu: garbarskiego, łącznie z

białoskórnictwem (bez surowych

skór futrzarskich)

kg bez cła
2339-4

2339-5

2339-91

118. Puch i pierze (łącznie z

pościelowym po przerobie)

kg bez cła
2349-99 119. Koncentrat perłowy, osad perłowy

(masa perłowa z łusek rybich,

również w zawiesinie)

kg 2.000
2442

2443

120. Spirytus (alkohol etylowy)

rektyfikowany; wyroby spirytusowe

czyste i gatunkowe: wódki czyste i

gatunkowe, likiery, kremy,

koniaki, araki itp.:

   
1) do 2 litrów łącznie w przesyłce l 200
2) od nadwyżki ponad 2 litry

łącznie w przesyłce

l 300
2444 121. Spirytus odwodniony oraz spirytus

skażony

kg 50
2449-5 122. Półprodukty do wódek gatunkowych kg 1.000
247 123. Wyroby winiarskie l 40
2483 124. Piwo l bez cła
2513

2514

125. Czekolada i wyroby czekoladowane kg bez cła
2515 126. Kakao kg bez cła
2519-7 127. Guma do żucia kg 500
2543 128. Używki naturalne i ich ekstrakty:

herbata, kawa, przyprawy korzenne:

pieprz, imbir, goździki, cynamon

itd.

kg bez cła
255 129. Tytoń i wyroby tytoniowe kg 200
Pozostałe z 23, 24 i 25 130. Wyroby przemysłu spożywczego

(oprócz wyżej wymienionych):

produkty przemysłu mięsnego,

wyroby przemysłu jajczarsko-

drobiarskiego, produkty połowów i

przetwory rybne, produkty

mleczarskie, przetwory młynarskie

i makaronowe, pieczywo i inne

produkty przemysłu piekarskiego,

produkty przemysłu cukrowniczego,

spirytusowego i drożdżowego,

przetwory ziemniaczane i

skrobiowe, owocowe, warzywne i

grzybowe, produkty przemysłu

piwowarskiego, olejarskiego,

wyroby cukiernicze trwałe (w tym

tłuszcz kakaowy), wyroby przemysłu

koncentratów spożywczych, wody

mineralne i napoje bezalkoholowe,

wyroby przemysłu spożywczego

pozostałe (kwasy spożywcze -

mlekowy, cytrynowy itp.), lód

naturalny i sztuczny

kg bez cła
26 131. Pasze przemysłowe i produkty

utylizacyjne

kg bez cła
27 132. Wyroby poligraficzne: gazety,

czasopisma, książki, nuty, mapy,

reprodukcje poligraficzne,

plakaty, druki manipulacyjne i

kalkomania, opakowania drukowane,

artykuły poligraficzne pomocnicze

i pozostałe:

   
1) kalkomania kg 1.000
2) opakowania drukowane kg 1.000
3) artykuły poligraficzne

pomocnicze

kg 100
4) pozostałe egz./szt. bez cła
Uwaga 1:    
Na przywóz towarów objętych pkt 3

niniejszej pozycji wymagane jest

pozwolenie.

   
Uwaga 2:    
Na przywóz towarów objętych pkt 4

niniejszej pozycji w liczbie

większej niż 20 egzemplarzy

każdego rodzaju wymagane jest

pozwolenie.

   
2811

2812

133. Instrumenty muzyczne oraz ich

części i akcesoria muzyczne:

   
1) klawiszowo-strunowe i harfy szt. 2.000
2) lutnicze smyczkowe i szarpane szt. 200
3) dęte szt. 300
4) perkusyjne szt. 100
5) piszczałkowe i stroikowe szt. 400
6) elektronowe i

elektromechaniczne

szt. 2.000
7) pozostałe (w tym harmonijki

ustne); części do instrumentów

muzycznych i akcesoria muzyczne

kg bez cła
2814 134. Zapis dźwięku i wizji gotowy:

zapis dźwięku na taśmie

magnetofonowej, płyty gramofonowe

z zapisem dźwięku, płyty

gramofonowe wizyjne z zapisem

obrazu i dźwięku, karty dźwiękowe,

kasety z taśmą magnetofonową z

zapisem dźwięku, taśmy

magnetofonowe z zapisem dźwięku i

obrazu itp.

szt. bez cła
2815

2816

2817

135. Materiały filmowe, kopie filmowe,

reprodukcje fotograficzne na

podłożu: szklanym, papierowym,

taśmach filmowych i błonach

(oprócz pocztówek)

kg bez cła
282

283

136. Zabawki i gry towarzyskie; części

składowe do dalszej produkcji

zabawek; artykuły politechniczne:

modele, mikronapędy i urządzenia

do sterowania modeli, zestawy

narzędzi do majsterkowania itp.

kg bez cła
284 137. Materiały i narzędzia ścierne:

materiały ścierne, narzędzia

ścierne: z elektrokorundów, z

węglika krzemu, diamentowe itp.

szt. bez cła
285 138. Woda kg bez cła
2881 139. Galanteria osobno nie wymieniona:

guziki, zamki błyskawiczne,

dodatki krawieckie, dodatki do

bielizny (bez jubilerskich),

przybory do szycia i robót

ręcznych; parasole i laski; wyroby

pamiątkarskie, dekoracyjne itp.; z

rogu, kości i pozostałych surowców

osobno nie wymienione; sztuczna

biżuteria (bez szklanej,

ceramicznej i metalowej) itp.:

   
1) parasole szt. bez cła
2) wyroby perukarskie (wszelkie):    
a) peruki szt. 70
b) pozostałe kg 300
3) pozostała kg 100
2883-319

2883-327

140. Tusze i atramenty do długopisów,

mazaków i pisaków

kg 500
2883-5

2883-991

2883-992

141. Pióra wieczne, długopisy i wkłady

do długopisów:

   
1) pióra wieczne szt. 20
2) długopisy (także mazaki i

pisaki), wkłady do długopisów

szt. bez cła
3) części składowe do piór

wiecznych, długopisów, mazaków

itp. (oprócz stalówek)

kg 5.000
Pozostałe z 2883 142. Przybory piśmienne, kreślarskie i

biurowe (oprócz wyżej

wymienionych): ołówki, kredki i

pręciki, akwarele, farby i

materiały pomocnicze, atramenty,

tusze, kleje, plasteliny i taśmy

maszynowe, przybory: pomocnicze,

rysownicze i kreślarskie:

stalówki, spinacze, zszywki i inne

drobne artykuły pomocnicze

metalowe itp.:

   
1) atramenty kg 500
2) pozostałe kg bez cła
Uwaga:    
Na przywóz atramentu

hektograficznego i tuszu do

powielania, objętych niniejszą

pozycją wymagane jest pozwolenie.

   
Pozostałe z 28 143. Wyroby przemysłowe pozostałe

(oprócz wyżej wymienionych):

materiały do zapisu dźwięku i

wizji; pomoce szkolne,

specjalistyczny sprzęt szkolny i

przedszkolny; wyroby ortopedyczne,

rehabilitacyjne i protetyczne:

protezy kończyn, aparaty

ortopedyczne, gorsety, kołnierze i

sznurki ortopedyczne oraz pasy

brzuszne i przepuklinowe, obuwie i

wkładki ortopedyczne, kule i laski

inwalidzkie, wózki inwalidzkie i

wyposażenie, sprzęt

rehabilitacyjny, elementy składowe

i wymienne do wyrobów

ortopedycznych, rehabilitacyjnych

i protetycznych oraz narzędzia i

przyrządy ortopedyczne itd;

wyroby szczotkarskie; wyroby

przemysłowe osobno nie wymienione

pozostałe

kg bez cła
40 144. Produkty upraw polowych i

łąkowych: zboża i rośliny

strączkowe, okopowe, przemysłowe,

przyprawowe i lecznicze, produkty

upraw polowych i łąkowych oraz

plantacji pozostałe, materiał

siewny i reprodukcyjny

kg bez cła
41 145. Produkty ogrodnictwa: warzywa i

grzyby uprawiane, rośliny ozdobne,

owoce (również południowe),

materiał reprodukcyjny dla

ogrodnictwa

kg bez cła
42 146. Produkty hodowli: zwierzęta,

produkty pochodzenia zwierzęcego:

mleko, jaja, miód i wosk pszczeli,

skóry surowe itp.

szt./kg bez cła
43 147. Produkty gospodarki leśnej i

łowieckiej: drewno, produkty

uboczne drzewne, materiał do

zalesień i zadrzewień, produkty

uboczne leśnictwa: jagody, owoce

leśne i grzyby - świeże, produkty

uboczne z drzew egzotycznych;

produkty gospodarki łowieckiej:

zwierzyna odstrzelona (w tym

ptaki), zwierzyna odłowiona,

zwierzęta egzotyczne; produkty

gospodarki łowieckiej pozostałe:

wieńce jeleni, łopaty danieli,

zrzuty, ssaki i ptactwo łowne

spreparowane itp.:

   
1) żywice z drzew egzotycznych i

ich surogaty (do produkcji gumy

do żucia)

kg 250
2) pozostałe kg bez cła
992 148. Dokumentacja techniczna i inna kg bez cła
993 149. Archiwalia kg bez cła
994 150. Dzieła sztuki i przedmioty

wartości muzealnej: obrazy,

grafiki i plakaty; rzeźby;

przedmioty sztuki zdobniczej:

meble, wyroby ceramiczne, ze

szkła, zdobnicze z metalu, z

tkaniny i pozostałe; militaria;

zbiory przyrodnicze, geologiczne i

inne; przedmioty numizmatyczne

(oprócz wymienionych w pozycji 11)

i przedmioty wartości muzealnej

pozostałe

kg/szt. bez cła
995 151. Przedmioty kolekcjonerskie gdzie

indziej nie wymienione: walory

filatelistyczne, nalepki i inne

przedmioty filumenistyczne

kg bez cła
999 152. Towary gdzie indziej nie

sklasyfikowane:

   
1) z surowców pospolitych kg 100
2) z surowców pozostałych kg 1.000
UWAGI OGÓLNE:    
1. Podstawą stosowania taryfy celnej

jest klasyfikacja Systematycznego

wykazu wyrobów, chyba że

rozporządzenie Ministra Handlu

Zagranicznego i Gospodarki Morskiej

lub taryfa stanowi inaczej.

   
2. Za materiały (surowce) pospolite

należy uważać wszystkie materiały,

z wyjątkiem: bursztynu, korala

prawdziwego, kości słoniowej, masy

perłowej, szylkretu, kamieni

szlachetnych i półszlachetnych,

szychu prawdziwego, złota, srebra,

platyny i metali platynowych oraz

pereł prawdziwych.

   
3. Za przesyłkę uważa się jednorazowy

przywóz towarów za jednym

dokumentem przewozowym przez pocztę

lub inne przedsiębiorstwo

przewozowe, a także jednorazowy

przywóz towarów przez osoby

przekraczające granicę.

   
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA CELNA WYWOZOWA

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru Cło od wartości w %
1 2 3
0242 1. Paliwa ciekłe i gazowe:  
1) gazy płynne z destylacji ropy naftowej, również w butlach 80
2) paliwa do silników (niskoprężnych i wysokoprężnych) 80
3) pozostałe 50
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
064 2. Narzędzia (również z napędem mechanicznym): narzędzia

metalowe do skrawania metali; przyrządy i pomoce

obrabiarkowe; narzędzia i pomoce rzemieślnicze oraz narzędzia

do obróbki drewna; narzędzia gospodarcze i sprzęt podwórzowy,

ogrodniczy i sadowniczy; narzędzia, przyrządy i elementy do

obróbki plastycznej metali oraz narzędzia diamentowe

monokryształowe:

 
1) narzędzia przenośne z napędem mechanicznym, np.

szlifierki, wiertarki i polerki elektryczne - pochodzenia

polskiego

100
2) narzędzia i pomoce rzemieślnicze oraz narzędzia do obróbki

drewna: pilniki i tarniki, klucze i wkrętaki, szczypce,

obcęgi, kleszcze i nożyce, piły i brzeszczoty do pił,

młotki, pistolety do wstrzeliwania kołków, zestawy

narzędziowe, wiertła itd. - pochodzenia polskiego

100
3) narzędzia diamentowe monokryształowe, np. noże i wiertła z

kryształów diamentowych - pochodzenia polskiego

100
4) pozostałe pochodzenia polskiego 100
5) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 3 i 5 niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
0655-7 3. Butle stalowe ze szwem, do gazów płynnych (propan-butan) 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
0671 4. Artykuły metalowe gospodarstwa domowego (bez sprzętu

zmechanizowanego i wyrobów jubilerskich): naczynia kuchenne i

gospodarcze, nakrycia stołowe, wyroby nożownicze i

pomocnicze, galanteria metalowa, artykuły metalowe

gospodarstwa domowego pozostałe:

 
1) naczynia kuchenne i gospodarcze metalowe - pochodzenia

polskiego

80
2) nakrycia stołowe srebrne 100
3) nakrycia stołowe z metali nieszlachetnych, również

srebrzone

100
4) galanteria metalowa:  
a) zapalniczki 80
b) pozostała 50
5) pozostałe:  
a) pochodzenia polskiego 50
b) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 3 i 5 lit. b)

niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
0673 5. Sprzęt gospodarstwa domowego zmechanizowany: sprzęt do prania

domowy, sprzęt elektryczny do sprzątania oraz czyszczenia

pomieszczeń, sprzęt elektryczny do mechanizacji prac

kuchennych domowych, sprzęt nieelektryczny do mechanicznych

prac kuchennych, chłodziarki i zamrażarki domowe, maszyny do

szycia domowe, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego

pozostały:

 
1) maszyny do szycia, pralki automatyczne i zamrażarki 100
2) pozostały 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
0675-91 6. Broń myśliwska i sportowa:  
0675-92 1) myśliwska 100
0675-93 2) sportowa 60
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
0676 7. Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i pokrewne - bez

nakryć stołowych srebrnych i srebrzonych - (również z

kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi - naturalnymi,

syntetycznymi i perłami prawdziwymi); monety; kamienie

szlachetne i półszlachetne oraz perły prawdziwe; wyroby

brązownicze (odlewy) i kowalstwa artystycznego:

 
1) wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie, medalierskie,

dewocjonalia i wyroby kultu religijnego, monety:

 
a) złote, platynowe i z metali platynowych 100
b) srebrne, również złocone: obrączki, spinki, broszki,

klipsy, wisiorki, łańcuszki, pierścionki itp.

60
c) pozostałe wyroby srebrne, również złocone 100
d) z metali nieszlachetnych (sztuczna biżuteria), nawet

pokryte metalami szlachetnymi

50
2) kamienie szlachetne i półszlachetne - naturalne i

syntetyczne, bursztyn, gagat, koral prawdziwy i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich:

 
a) bursztyn i wyroby z bursztynu 100
b) pozostałe 80
3) wyroby brązownicze (odlewy) i kowalstwa artystycznego 50
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt

2 niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
0772-19 8. Maszyny dziewiarskie dla chałupników i powszechnego użytku 50
0943-4 9. Wagi i odważniki (bez wag wysokiej dokładności): wagi

handlowe, osobowe itd.

80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
0962 10. Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie:  
1) aparaty fotograficzne:  
a) pochodzenia polskiego 80
b) pozostałe 100
2) wyposażenie do aparatów fotograficznych: obiektywy

wymienne, wizjery, dalmierze, filtry, soczewki, osłony

przeciwsłoneczne, światłomierze, lampy błyskowe itd.

100
3) sprzęt fotograficzny laboratoryjny: powiększalniki

fotograficzne i kopiarki, maskownice, wywoływaczki,

kuwety, suszarki, obcinarki, lampy fotograficzne

laboratoryjne itd.

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), 2 i 3

niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
0973 11. Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medycyny ogólnej:

igły lekarskie, strzykawki, fonendoskopy (słuchawki

lekarskie), aparaty i urządzenia sterylizacyjne, aparaty do

mierzenia ciśnienia tętniczego, aparaty do sztucznego

oddychania itd.

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
102

104

12. Środki transportu samochodowego oraz motocykle, rowery i

pochodne:

 
1) samochody osobowe ogólnego przeznaczenia i specjalizowane 80
2) przyczepy mieszkalne i kempingowe 100
3) motocykle, skutery i motorowery:  
a) pochodzenia polskiego 50
b) pozostałe 80
4) rowery i pojazdy rowerowe (wózki i przyczepy rowerowe

oraz wózki dziecięce)

100
5) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 4 i 5 niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
1133-7 13. Latarki elektryczne 80
1134 14. Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1133-4

1133-86

1136

15. Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa domowego i

przeznaczenia osobistego: urządzenia elektryczne grzejne,

wyroby elektrotechniczne przeznaczenia osobistego, oprawy

oświetleniowe mieszkaniowe, abażury, wyroby elektryczne

wentylacyjne itd.:

 
1) oprawy oświetleniowe mieszkaniowe: sufitowe, ścienne,

podłogowe, stołowe; komplety choinkowe; abażury z tworzyw

sztucznych, z tkanin i pozostałe

50
2) urządzenia elektryczne grzejne do prasowania: żelazka,

prasownice elektryczne domowe, maglownice z podgrzewaczem

domowe itd.

100
3) wyroby elektrotechniczne przeznaczenia osobistego: do

golenia, do strzyżenia włosów, do masażu ciała, do

suszenia włosów, do ogrzewania ciała (poduszki

elektryczne, koce elektryczne itd.) oraz do czyszczenia

itd. - pochodzenia polskiego

80
4) wyroby elektryczne wentylacyjne, termowentylatory -

pochodzenia polskiego

80
5) pozostałe pochodzenia polskiego 50
6) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1151-3 16. Aparaty telefoniczne:  
1) pochodzenia polskiego T 350 ("retro") 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1153 17. Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku: odbiorniki

radiofoniczne, odbiorniki telewizyjne, zestawy kombinowane,

sprzęt elektroakustyczny i elektrowizyjny, anteny i osprzęt

antenowy i pozostały:

 
1) odbiorniki radiofoniczne:  
a) wszelkie stereo- i kwadrofoniczne 100
b) przenośne-turystyczne, samochodowe i turystyczno-

samochodowe

100
c) pozostałe pochodzenia polskiego 20
2) odbiorniki telewizyjne:  
a) z ekranem do odbioru kolorowego z zasilaniem sieciowym

i przenośne - turystyczne

100
b) z ekranem do odbioru czarno-białego z zasilaniem

sieciowym

50
c) pozostałe 100
3) zestawy kombinowane elektronicznego sprzętu powszechnego

użytku

100
4) magnetofony, dyktafony, gramofony, magnetowidy i

gramowidy powszechnego użytku:

 
a) gramofony pochodzenia polskiego 50
b) pozostałe 80
5) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. a) i b), pkt 2

lit. a) i c), pkt 3, 4 i 5 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
1322 18. Środki do prania i mycia: mydła, pasty, płyny, proszki i

granulki - do prania, mydła techniczne, mydła półtoaletowe,

toaletowe i specjalnego przeznaczenia, środki do prania i

mycia pozostałe

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1323 19. Wyroby chemii gospodarczej: środki pomocnicze do prania,

zmywania i czyszczenia, higieniczno-dezynfekujące, do

pielęgnacji i konserwacji samochodów i motocykli; świece,

wyroby do pielęgnacji podłóg, obuwia i artykułów

galanteryjnych skórzanych i tekstylnych itp.:

 
1) świece 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1324

1359

20. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne: środki do pielęgnacji

jamy ustnej, środki kosmetyczne do włosów, do pielęgnacji

skóry, upiększające, higieniczne kosmetyczne, wyroby

perfumeryjne, wyroby kosmetyczne i perfumeryjne pozostałe,

łącznie z ziołowymi

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1335 21. Materiały fotochemiczne i magnetyczne: folia podłożowa

fotograficzna i do taśm magnetycznych, płyty i błony

fotograficzne, błony filmowe kinematograficzne, amatorskie,

techniczne i naukowe, papiery fotograficzne, chemikalia

fotograficzne dozowane do obróbki czarno-białej i barwnej,

materiały fotograficzne nieświatłoczułe, materiały do zapisu

magnetycznego i pomocnicze do użytkowania taśm magnetycznych

i magnetofonów (np. taśmy magnetofonowe), materiały

fotochemiczne pozostałe

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
134 22. Wyroby farmaceutyczne: substancje farmaceutyczne, leki

gotowe dla ludzi stosowane przy wskazaniach ogólnych i

specjalnych, surowice i szczepionki dla ludzi, preparaty

farmaceutyczne pomocnicze i półprodukty farmaceutyczne;

preparaty weterynaryjne; dodatki paszowe farmaceutyczne:

witaminy, antybiotyki, aminokwasy itp.; plastry, materiały

chirurgiczne i inne środki higienicznosanitarne (bez gipsu

chirurgicznego i dentystycznego): plastry, nici

chirurgiczne, preparaty dla celów dentystycznych itd.:

 
1) leki gotowe pochodzenia polskiego dla ludzi:  
a) o wartości do 200 zł łącznie bez cła
b) o wartości powyżej 200 zł łącznie 80
2) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b) i pkt 2

niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
1365-1 23. Wykładziny i okładziny z tworzyw sztucznych dla budownictwa 80
1371

1372

24. Ogumienie środków transportu, maszyn i urządzeń; ogumienie

rowerowe i motorowerowe: opony, dętki, ochraniacze dętek

itp.

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1375 25. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe wulkanizowane: wyjściowe,

robocze, ochronne i sportowe

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
15 26. Wyroby ze szkła: szkło budowlane (płaskie, profilowe,

bezpieczne, zespolone itp.); szkło techniczne: rurki, pręty

szklane, szkło laboratoryjne, elektrotechniczne,

oświetleniowe i sygnalizacyjne, szkło optyczne nie

obrobione, półoptyczne i sanitarne; szkło gospodarcze:

stołowe i galanteryjne, szkło kryształowe - bez biżuterii;

lustra (bez technicznych); opakowania szklane, surowce

wtórne i odpadowe dla przemysłu szklarskiego:

 
1) szkło stołowe i galanteryjne bez cła
2) szkło kryształowe 80
3) lustra, również w oprawach z materiałów pospolitych 80
4) szkło gospodarcze pozostałe: termosy, wkłady do termosów,

ozdoby choinkowe, szkło żaroodporne, akwaria itd.:

 
a) ozdoby choinkowe pochodzenia polskiego bez cła
b) pozostałe 80
5) pozostałe 50
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 2 i 4 lit. b) niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
16 27. Wyroby z ceramiki szlachetnej: wyroby porcelanowe i

porcelitowe: porcelana stołowa i galanteria porcelanowa,

porcelana elektrotechniczna, techniczna i laboratoryjna,

wyroby porcelanowe pozostałe, porcelit stołowy i galanteria

porcelitowa, wyroby z porcelitu pozostałe; wyroby

kamionkowe: kamionka gospodarcza, kwasoodporna i

elektrotechniczna, kanalizacyjna i sanitarna, budowlana,

galanteria kamionkowa, opakowania kamionkowe i pozostałe

wyroby z kamionki; wyroby fajansowe i pozostałe wyroby z

ceramiki szlachetnej: fajans artystyczny, wyroby sanitarne

ceramiczne, galanteria majolikowa, wyroby pyrolitowe,

steatytowe i kordierytowe, galanteria jubilerska szklana i

ceramiczna, wyroby z ceramiki szlachetnej pozostałe; surowce

wtórne i odpadowe dla przemysłu ceramiki szlachetnej

80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
174 28. Meble i wyroby stolarskie: meble: z drewna, wikliny, metalu,

tworzyw sztucznych oraz z częściowym zastosowaniem innych

materiałów; półwyroby meblarskie i stolarskie; wyroby

stolarskie pozostałe

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
1774 29. Galanteria drzewna: kosmetyczna: puderniczki, kasetki itp.;

dla palaczy: papierośnice, cygarniczki, popielniczki, fajki

itp.; do użytku domowego: ramiączka, wieszaki, pudełka,

kasety, kubki itp.

50
1777 30. Wyroby ze słomy, rogożyny, trzciny i wikliny - galanteryjne

i dla gospodarstwa domowego: kapelusze, tacki, wazony,

torebki damskie, maty, serwetki, chodniki, kosze, koszyki

itp.:

 
1) wyroby z wikliny 100
2) pozostałe 50
1824

1825

1829

31. Artykuły papiernicze biurowe: bloki i kopiały ołówkowe,

segregatory, skoroszyty i teczki, papiery, karty, rolki i

taśmy do maszyn liczących, kalki i matryce itp.; artykuły

papiernicze szkolne: zeszyty i bruliony, teczki, bloki,

szkicowniki, papier milimetrowy, bibuła do zeszytów, okładki

papierowe itp.; galanteria papiernicza i inne przetwory

papiernicze: klasery, notesy, karty do gry, bloki listowe,

albumy, pamiętniki, artykuły papiernicze higieniczne,

tapety, artykuły zdobnicze papierowe

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
191

192

193

194

32. Wyroby przemysłu bawełnianego, wełnianego, włókien łykowych

i jedwabniczego:

przędze: bawełniane i bawełnopodobne, wełniane

i wełnopodobne, z włókien łykowych i jedwabiu

naturalnego; nici: bawełniane i bawełnopodobne, jedwabne i

jedwabiopodobne oraz z włókien łykowych; włóczki: bawełniana

i bawełnopodobna, wełniana i wełnopodobna; tkaniny:

bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne,

lniane, konopne i z pozostałych włókien łykowych, jedwabne i

jedwabiopodobne

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
195 33. Wyroby przemysłu tkanin dekoracyjnych: tkaniny pluszowe i

pokrewne pluszom i inne tkaniny dekoracyjne, surowe i

wykończone, wyroby włókiennicze futerkowe tkane i dziane,

dywany, chodniki i wyroby odpasowane (bez słomianych i

rogożynowych); wyroby ażurowe: firanki, tiule, koronki itp.:

 
1) dywany, chodniki, kilimy i gobeliny:  
a) pochodzenia polskiego, wytworzone po 1945 r. przez

rzemiosło artystyczne

30
b) pozostałe 100
2) narzuty i kapy 80
3) wykładziny włókiennicze (dywanowe) 100
4) pozostałe:  
a) bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne 80
b) pozostałe 60
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), 2, 3 i 4

lit. a) niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
196 34. Wyroby pasmanteryjne: taśmy (tkane, plecione, dziane, cięte)

i wyroby pasmanteryjne pozostałe (sznury odzieżowe i

dekoracyjne, frędzle)

50
2012

2013

35. Okrycia i ubiory z dzianin i tkanin (łącznie z okryciami na

futrze i z folii); odzież robocza, ochronna i służbowa:

 
2112 1) okrycia i ubiory dla dzieci do 11 lat 100
2113 2) pozostałe:  
2184 a) bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne 100
2185 b) jedwabne 80
2186 c) pozostałe 60
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 i 2 lit. a) i b)

niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
2014 36. Bielizna osobista z dzianin i tkanin:  
2114 1) bawełniana, wełniana i jedwabna 100
2) pozostała 30
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
2015 37. Nakrycia głowy z dzianin, filcu i tkanin:  
2027 1) bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne 100
2115 2) pozostałe 80
2016

2116

38. Galanteria odzieżowa z dzianin i tkanin: wyroby

gorseciarskie, szale i szaliki, opaski, rękawiczki, krawaty,

chusteczki do nosa, śliniaczki, kołnierzyki, mankiety itp.:

 
1) bawełniana i bawełnopodobna, wełniana i wełnopodobna 100
2) pozostała 60
2019 39. Wyroby pończosznicze: pończochy, rajstopy, rajtuzy,

podkolanówki i skarpetki:

 
1) dla dzieci do 11 lat 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
203 40. Dzianiny:  
1) bawełniane i wełniane 100
2) pozostałe 30
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2119-1 41. Polskie stroje ludowe:  
1) kompletne bez cła
2) ich części z materiałów pospolitych - oprócz obuwia i

futrzanych

bez cła
2181 42. Bielizna domowa (pościelowa, stołowa i pozostała) 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2017-2

2182

43. Wyroby przemysłu odzieżowego dla gospodarstwa domowego

osobno nie wymienione: kołdry, również z dzianin, poduszki,

pierzyny, jaśki, koce, pledy itp.:

 
1) koce, pledy:  
a) z wełny 100
b) pozostałe 80
2) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
Pozostałe z 19, 20 i 21 44. Wyroby przemysłu włókienniczego i odzieżowego - pozostałe,

oprócz artykułów sportowych i turystycznych: tkaniny

transporterowe, tkaniny oponowe, wyroby powroźnicze i wyroby

sieciowe, wyroby opatrunkowe włókiennicze, filce bite i

tkane, wyroby przemysłu filcowego i tkanin technicznych

osobno nie wymienione, włókniny i przędziny surowe i

wykończone, przędza i tkaniny specjalne, plandeki, pokrowce

i opończe itp. artykuły techniczne, artykuły włókiennicze

gospodarcze: sienniki, płachty żniwne, pokrowce gospodarcze,

zasłony itp.; opakowania włókiennicze, wata konfekcyjna,

watolina, włosianka itp.; surowce wtórne i odpadowe

przeważnie dla przemysłu włókienniczego, elementy odzieży

itp.:

 
1) bawełniane, bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne 100
2) pozostałe 50
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
221 45. Wyroby garbarskie: skóry gotowe twarde i miękkie, skóry

półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z

białoskórnictwem), skóry futrzane wyprawione, skóry futrzane

barwione i uszlachetnione, produkty uboczne garbarń

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
222 46. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylno-gumowego

wulkanizowanego); części obuwia:

 
1) kierpce, pantofle domowe bez cła
2) dla dzieci do 11 lat 100
3) obuwie sportowe 100
4) obuwie pozostałe z cholewką skórzaną:  
a) na spodzie drewnianym 50
b) pozostałe 100
5) obuwie pozostałe pochodzenia polskiego 50
6) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 2, 3 i 4 niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
223 47. Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana (również w

wykrojach):

 
1) odzież skórzana 100
2) odzież ze sztucznej skóry 50
3) odzież futrzana 100
4) wyroby futrzarskie pozostałe: kołnierze, etole, czapki,

rękawiczki, błamy, śpiwory itp.

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1, 3 i 4 niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
2271

2272

48. Wyroby kaletnicze skórzane i nieskórzane:  
1) ze skóry naturalnej 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
2273 49. Galanteria ze skóry i jej substytutów:  
1) galanteria ze skóry naturalnej 100
2) pozostała 80
2339-4 50. Puch i pierze (łącznie z pościelowym po przerobie) 100
2339-5

2339-91

Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2443 51. Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe bez cła
247 52. Wyroby winiarskie bez cła
2483 53. Piwo bez cła
253 54. Wody mineralne i napoje bezalkoholowe bez cła
255 55. Tytoń i wyroby tytoniowe:  
1) pochodzenia polskiego: Marlboro, Carmen 100
2) pozostałe 30
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
Pozostałe z 23, 24 i 25 56. Wyroby przemysłu spożywczego (oprócz wyżej wymienionych):

produkty przemysłu mięsnego, wyroby przemysłu jajczarsko-

drobiarskiego, produkty połowów i przetwory rybne, produkty

mleczarskie, przetwory młynarskie i makaronowe, pieczywo i

inne produkty przemysłu piekarskiego, produkty przemysłu

cukrowniczego, spirytusowego i drożdżowego, przetwory

ziemniaczane i skrobiowe, owocowe, warzywne i grzybowe,

produkty przemysłu piwowarskiego, olejarskiego, wyroby

cukiernicze trwałe (w tym tłuszcz kakaowy), wyroby przemysłu

koncentratów spożywczych, wyroby przemysłu spożywczego

pozostałe (kwasy spożywcze - mlekowy, cytrynowy itp.), lód

naturalny i sztuczny

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2711 57. Wydawnictwa periodyczne (wydane po 1945 r., w pojedynczych

egzemplarzach każdego numeru, chociażby skompletowane i

oprawione)

bez cła
2712 58. Wydawnictwa nieperiodyczne:  
1) książki, wydawnictwa albumowe, katalogi, cenniki, nuty -

w pojedynczych egzemplarzach poszczególnych tytułów:

 
a) wydane po 1945 r. bez cła
b) pozostałe 50
2) reprodukcje poligraficzne wykonane po 1945 r.: pocztówki,

reprodukcje obrazów, rysunków - również w oprawach z

materiałów pospolitych, plakaty

bez cła
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b) niniejszej

pozycji wymagane jest pozwolenie.

 
2713-5 59. Kalkomania i opakowania drukowane 80
2714 Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2811

2812

60. Instrumenty muzyczne: klawiszowo-strunowe i harfy, lutnicze

smyczkowe i szarpane, dęte, perkusyjne, piszczałkowe i

stroikowe, elektronowe i elektromechaniczne itp.; części do

instrumentów muzycznych i akcesoria muzyczne

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
2814 61. Zapis dźwięku i wizji gotowy - wykonany po 1945 r.: zapis

dźwięku na taśmie magnetofonowej, płyty gramofonowe z

zapisem dźwięku, płyty gramofonowe wizyjne z zapisem obrazu

i dźwięku, karty dźwiękowe, kasety z taśmą magnetofonową z

zapisem dźwięku, taśmy magnetofonowe z zapisem dźwięku i

obrazu itp.:

 
1) taśmy magnetofonowe, również w kasetach - nagrane bez cła
2) płyty gramofonowe 20
3) pozostały bez cła
2817 62. Reprodukcje fotograficzne wykonane po 1945 r. na podłożu:

szklanym, papierowym, taśmach filmowych i błonach (oprócz

pocztówek); fotografie, diapozytywy, przezrocza

bez cła
282

283

63. Zabawki i gry towarzyskie; części składowe do dalszej

produkcji zabawek; artykuły politechniczne: modele,

mikronapędy i urządzenia do sterowania modeli, zestawy

narzędzi do majsterkowania itp.:

 
1) zabawki z materiałów włókienniczych pochodzenia polskiego 20
2) pozostałe 100
2881-6 i 64. Parasole i laski wszelkie:  
2885-53 1) parasole pochodzenia polskiego, laski bez cła
2) pozostałe 80
2881-7 65. Wyroby pamiątkarskie i dekoracyjne oraz sztuczna biżuteria z

materiałów pospolitych, również objęte innymi pozycjami,

oprócz pozycji 26 pkt 2, 28, 32, 33 pkt 1 lit. a) i pkt 2,

35, 36, 40, 43 pkt 1 lit. a), 47 pkt 1, 3 i 4, 48 pkt 1 i 49

pkt 1 - wytworzone po 1945 r. przez rzemiosło lub przemysł

artystyczny bądź ludowy:

 
1) pochodzenia polskiego, o wartości sztuki do 5.000 zł bez cła
2) pozostałe:  
a) pochodzenia polskiego 30
b) pozostałe 50
2881-942 66. Peruki 50
40

41

67. Produkty upraw polowych i łąkowych: zboża i rośliny

strączkowe, okopowe, przemysłowe, przyprawowe i lecznicze,

produkty upraw polowych i łąkowych oraz plantacji pozostałe,

materiał siewny i reprodukcyjny; produkty ogrodnictwa:

warzywa i grzyby uprawiane, rośliny ozdobne, owoce (również

południowe), materiał reprodukcyjny dla ogrodnictwa:

 
1) produkty upraw polowych i łąkowych 100
2) kwiaty cięte, zieleń cięta, wieńce bez cła
3) owoce i orzechy 80
4) pozostałe 50
42 68. Produkty hodowli: zwierzęta, produkty pochodzenia

zwierzęcego: mleko, jaja, miód i wosk pszczeli, skóry surowe

itp.

100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
436

438

69. Produkty uboczne leśnictwa oraz produkty gospodarki

łowieckiej: jagody, owoce leśne i grzyby - świeże; zwierzyna

odstrzelona (w tym ptaki), zwierzyna odłowiona, zwierzęta

egzotyczne, produkty gospodarki łowieckiej pozostałe: wieńce

jeleni, łopaty danieli, zrzuty, ssaki i ptaki łowne

spreparowane itp.

80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
993 70. Archiwalia oprócz osobno wymienionych (rękopisy,

maszynopisy, druki): akta, dokumenty, księgi,

korespondencja, dokumentacja artystyczna, techniczna i

finansowa:

 
1) dokumenty i akta nie stanowiące dóbr kultury bez cła
2) pozostałe 100
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 2 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
994 71. Dzieła sztuki i przedmioty wartości muzealnej:  
1) obrazy, grafiki i plakaty:  
a) wykonane po 1945 r. bez cła
b) pozostałe 50
2) rzeźby:  
a) wykonane z materiałów pospolitych po 1945 r. bez cła
b) pozostałe 50
3) przedmioty sztuki zdobniczej dawne: meble; wyroby

ceramiczne, ze szkła, zdobnicze z metalu, z tkaniny, z

innych surowców

80
4) militaria - dawne 80
5) zbiory przyrodnicze, geologiczne i inne 80
6) przedmioty numizmatyczne (oprócz objętych pozycją 7) i

przedmioty wartości muzealnej pozostałe

80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), 2 lit. b),

3, 4, 5 i 6 niniejszej pozycji wymagane jest

pozwolenie.

 
72. Dzieła sztuk plastycznych z materiałów pospolitych wywożone

przez ich twórców

bez cła
995 73. Przedmioty kolekcjonerskie gdzie indziej nie wymienione:

walory filatelistyczne, nalepki i inne przedmioty

filumenistyczne:

 
1) znaczki pocztowe i podobne filatelistyczne polskie,

wydane po 1960 r. - w ilości do 30 szt.

bez cła
2) nalepki filumenistyczne w ilości do 100 szt. bez cła
3) pozostałe 50
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 3 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
1377-221

2183

74. Namioty, plecaki, śpiwory i materace turystyczne

pneumatyczne tkaninowo-gumowe

80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
0675-6

1366-16

75. Sprzęt narciarski: metalowy, drewniany, z tworzyw sztucznych

(narty, kijki do nart, wiązania)

100
1772-2

2274-54

Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
76. Sprzęt sportowy i turystyczny z wszelkich materiałów, osobno

nie wymieniony:

 
1) sprzęt szkutniczy z wszelkich materiałów 100
2) pozostały 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji

wymagane jest pozwolenie.

 
77. Towary wytworzone po 1945 r. z materiałów pospolitych,

oprócz towarów wymienionych w pozycjach 1 do 76, wywożone w

przesyłkach pocztowych, jeżeli łączna wartość tych towarów

nie przekracza 200 zł

bez cła
78. Towary nie objęte pozycjami 1 do 77, towary wywożone w

ilości większej niż podana w poszczególnych pozycjach lub

podpozycjach oraz towary objęte pozycjami 1 do 77, wywożone

w ilościach wskazujących na handlowy charakter przesyłki:

 
1) w ilościach handlowych 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Na wywóz towarów objętych niniejszą pozycją wymagane

jest pozwolenie.

 
UWAGI OGÓLNE:  
1. Podstawą stosowania taryfy celnej jest klasyfikacja

Systematycznego wykazu wyrobów, chyba że rozporządzenie

Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej lub

taryfa stanowi inaczej.

 
2. Za materiały (surowce) pospolite należy uważać wszystkie

materiały, z wyjątkiem: bursztynu, korala prawdziwego, kości

słoniowej, masy perłowej, szylkretu, kamieni szlachetnych i

półszlachetnych, szychu prawdziwego oraz złota, srebra,

platyny i metali platynowych oraz pereł prawdziwych.

 
3. Określenie "przesyłka" oznacza jednorazowy wywóz towaru za

jednym dokumentem przewozowym przez pocztę lub inne

przedsiębiorstwo przewozowe oraz jednorazowy wywóz towarów

przez osoby przekraczające granicę.

 
1 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.4.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1982 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.4.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1982 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.4.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1982 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.16.75

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Data aktu: 12/06/1981
Data ogłoszenia: 09/07/1981
Data wejścia w życie: 15/07/1981