Podwyższenie niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin.

Dz.U.81.15.70
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 czerwca 1981 r.
w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin.
Na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Emerytury i renty inwalidzkie przyznane rolnikom z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy lub Państwu na podstawie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140), zwanej dalej "ustawą", które nie przekraczają kwoty 2.300 zł miesięcznie, podwyższa się do tej kwoty.
2. 2 Renty rodzinne przyznane na podstawie art. 11 ustawy oraz renty inwalidzkie przyznane z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy, które nie przekraczają kwoty 1.900 zł miesięcznie, podwyższa się do tej kwoty.
3. Za kwotę emerytur i rent, od której zależy prawo do podwyżki określonej w ust. 1, uważa się kwotę tych świadczeń wraz ze zwiększeniami określonymi w art. 8 ustawy, lecz bez dodatków określonych w art. 12 ustawy.
§  2.
1. Emerytury i renty inwalidzkie, przyznane na podstawie ustawy, przysługujące obojgu małżonkom, zwiększa się o kwotę 400 zł miesięcznie - niezależnie od podwyżki, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli dochód przypadający na osobę w rodzinie, obliczony w myśl przepisów o zasiłkach rodzinnych, nie przekracza 1.600 zł miesięcznie i żaden z małżonków nie jest podatnikiem podatku dochodowego lub podatku dochodowego i obrotowego.
2. Przy ustalaniu dochodu przypadającego na osobę w rodzinie w myśl ust. 1 nie uwzględnia się dochodu z działki gruntu rolnego, przyznanej emerytowi (renciście) do bezpłatnego użytkowania.
3. Kwota zwiększenia emerytur i rent inwalidzkich, o której mowa w § 2 ust. 1:
1) podlega podziałowi na równe części w razie podziału emerytury lub renty stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy,
2) nie przysługuje w razie śmierci jednego z małżonków.
§  3.
1. 3 Świadczenia pieniężne przyznane na podstawie art. 23 ustawy podwyższa się do kwoty 1.900 zł miesięcznie, a jeżeli przysługują łącznie obojgu małżonkom - do kwoty 2.300 zł miesięcznie. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Dodatki do emerytur i rent, przyznane dożywotnikowi na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 14 ustawy, ulegają zamianie na świadczenia, o których mowa w ust. 1.
§  4. 4  
1. Na zasadach określonych w § 2 zwiększa się również:
1) emerytury i renty inwalidzkie przyznane na podstawie:
a) ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 166),
b) ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 15 i z 1973 r. Nr 48, poz. 283),
c) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118),
2) świadczenia pieniężne przyznane na podstawie art. 7 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. b).
2. Emerytury i renty przyznane na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1 pkt 1 podwyższa się na zasadach określonych w § 1
§  5. Kwota podwyżek przewidzianych w rozporządzeniu nie ogranicza uprawnień przewidzianych w odrębnych przepisach, uzależnionych od wysokości zarobków lub dochodów.
§  6.
1. Podwyżki emerytur, rent i świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 1 i 3, dokonuje się z urzędu, a jeżeli prawo do tych świadczeń było zawieszone - na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Zwiększenie świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1981 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 7 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz.U.81.24.129) z dniem 1 listopada 1981 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 7 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz.U.81.24.129) z dniem 1 listopada 1981 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 7 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz.U.81.24.129) z dniem 1 listopada 1981 r.
4 § 4 zmieniony przez § 7 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz.U.81.24.129) z dniem 1 listopada 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020