Konwencja dotycząca uregulowania opieki nad małoletnimi. Haga.1902.06.12.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 października 1929 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze, dnia 12 czerwca 1902 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 1 ustawy z dn. 13 lutego 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 13, poz. 105) i na podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dn. 28 listopada 1923 r. i ratyfikowanego przez Państwa będące członkami konwencji, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze, dnia 12 czerwca 1902 roku, Poseł Rzeczypospolitej w Hadze podpisał w dniu 25 czerwca 1929 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i za Wolne Miasto Gdańsk Protokół przeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej konwencji.

Konwencję, dotyczącą uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisaną w Hadze, dnia 12 czerwca 1902 roku, ratyfikowały następujące Państwa: Belgja, Holandja, Luksemburg, Niemcy, Portugalja, Rumunja, Szwecja, Szwajcarja, Włochy, Węgry i Hiszpanja.

KONWENCJA

dotycząca uregulowania opieki nad małoletnimi.

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, Król Pruski, w imieniu Cesarstwa Niemieckiego; Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski i t. d., i t. d., i Apostolski Król Węgier; Jego Królewska Mość Król Belgów; Jego Królewska Mość Król Hiszpański; Prezydent Republiki Francuskiej; Jego Królewska Mość Król Włoski; Jego Książęca Wysokość Wielki Książę Luksemburski, Książę Nassau; Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów; Jego Królewska Mość Król Portugalski i Algarwejski i t. d., i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuński; Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski w imieniu Szwecji i Szwajcarska Rada Związkowa,

Pragnąc ustalić wspólne przepisy w celu uregulowania opieki nad małoletnimi,

Postanowili zawrzeć Konwencję w tym celu i mianowali swymi Pełnomocnikami: (pominięto),

którzy, po przedstawieniu wzajemnie swych pełnomocnictw, uznanych za sporządzone w dobrej i należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł  1.

Opiekę nad małoletnim reguluje jego ustawodawstwo ojczyste.

Artykuł  2.

Jeżeli ustawodawstwo ojczyste nie urządza opieki w kraju małoletniego na wypadek gdy miejsce jego zwykłego pobytu znajduje się za granicą, przedstawiciel dyplomatyczny lub konsularny, upoważniony przez Państwo, którego obywatelem jest małoletni, będzie mógł się zająć, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, o ile Państwo zwykłego pobytu małoletniego temu się nie sprzeciwia.

Artykuł  3.

Niemniej jednak, opiekę nad małoletnim, mającym zwykłe miejsce pobytu zagranicą, ustanawia się i wykonywa zgodnie z ustawodawstwem miejscowym, jeżeli nie została lub nie może być utworzona zgodnie z postanowieniami art. 1 lub 2.

Artykuł  4.

Istnienie opieki, ustanowionej zgodnie z postanowieniami art. 3, nie przeszkadza ustanowieniu nowej opieki przez zastosowanie art. 1 lub 2.

Fakt ten podany będzie w możliwie krótkim czasie do wiadomości rządu Państwa, w którem opieka najpierw była urządzona. Rząd ten zawiadomi o tem bądź władzę, która ustanowiła opiekę, bądż też, o ile władza taka nie istnieje, samego opiekuna.

Ustawodawstwo Państwa, w którem była zorganizowana dawna opieka, rozstrzyga, w jakiej chwili opieka ta ustaje w wypadku, przewidzianym w niniejszem artykule.

Artykuł  5.

We wszystkich wypadkach, opieka otwiera się i ustaje w czasie i z przyczyn, określonych przez prawo ojczyste małoletniego.

Artykuł  6.

Zarząd opiekuńczy rozciąga się na osobę i na całokształt majątku małoletniego, niezależnie od miejsca położenia majatku.

Od zasady powyższej może być uczyniony wyjątek co do nieruchomości, podlegających według ustawodawstwa miejsca ich położenia szczególnej ordynacji majatkowej.

Artykuł  7.

W oczekiwaniu urządzenia opieki, jako też we wszystkich wypadkach nagłych, władze miejscowe będą mogły wydać niezbędne zarządzenia w celu ochrony osoby i interesów małoletniego cudzoziemca.

Artykuł  8.

Władze Państwa, na którego terytorjum znajdzie się małoletni cudzoziemiec, na którym wypadnie ustanowić opiekę, zawiadomią o tej sytuacji, gdy tylko powezmą o niej wiadomość, władze państwa, którego małoletni jest obywatelem.

W ten sposób powiadomione władze poinformują w jak najkrótszym czasie władze, które im udzieliły powyższej wiadomości, czy opieka została lub czy bedzie ustanowiona.

Artykuł  9.

Niniejsza Konwencja stosuje się jedynie do opieki nad małoletnimi obywatelami jednego z Układających się Państw, którzy posiadają zwykłe miejsce pobytu na terytorjum jednego z tych Państw.

Jednakowoż art. 7 i 8 niniejszej Konwencji stosują się do wszystkich małoletnich obywateli Układających się Państw.

Artykuł  10.

Konwencja niniejsza, która stosuje się jedynie do terytorjów europejskich Układających się Państw, będzie ratyfikowana, i dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Hadze, skoro tylko większość Wysokich Układających się Stron będzie w możności to uczynić.

Ze złożenia tego zostanie sporządzony protokół, którego uwierzytelniony odpis doręczony zostanie drogą dyplomatyczną każdemu z Układających się Państw.

Artykuł  11.

Państwa, które nie podpisały Konwencji, a które były reprezentowane na Trzeciej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, będą dopuszczone do przystąpienia bez zastrzeżeń do niniejszej Konwencji.

Państwo, życzące sobie przystąpić, zawiadomi najpóźniej do 31 grudnia 1904 r., o swym zamiarze zapomocą aktu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Niderlandzkiego. Rząd ten prześle uwierzytelniony odpis tego aktu drogą dyplomatyczną każdemu z Układających się Państw.

Artykuł  12.

Niniejsza konwencja wejdzie w życie w sześćdziesiątym dniu od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub od daty oznajmienia o przystąpieniu.

Artykuł  13.

Konwencja niniejsza obowiązywać będzie przez pięć lat od daty złożenia ratyfikacyj.

Okres ten zacznie płynąć od wskazanej daty nawet dla państw, któreby przystąpiły później.

Konwencja będzie się odnawiała milcząco co pięć lat na dalsze pięciolecia z zastrzeżeniem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie winno być co najmniej na sześć miesięcy przed upływem terminu, wskazanego w poprzednich ustępach, oznajmione Rządowi Niderlandzkiemu, który zawiadomi o niem wszyskie inne Układające się Państwa.

Wypowiedzenie wywrze swój skutek jedynie w stosunku do Państwa, które je oznajmiło. Dla innych Państw Konwencja pozostanie w mocy.

Na dowód czego odnośni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i wycisnęli na niej swe pieczęcie.

Sporządzono w Hadze dnia dwunastego czerwca tysiąc dziewięćset drugiego roku w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Niderlandzkiego, a którego uwierzytelniony odpis zostanie doręczony w drodze dyplomatycznej każdemu z Państw, które były reprezentowane na Trzeciej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego.

PROTOKÓŁ.

Państwa Umawiające się w Konwencji o uregulowaniu opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., pragnąc umożliwić przystąpienie do tej Konwencji Państwom nie reprezentowanym na III-ej Konwencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, a których życzenie przystąpienia do tej konwencji zostało przychylnie przyjęte przez Państwa Umawiające się, zgodziły się że zostanie otwarty w Holenderskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych protokół przystąpienia przeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia tych przystąpień, które nabiorą mocy w 60 dni po podpisaniu wspomnianego protokółu.

Niniejszy Protokół zostanie ratyfikowany i jego dokumenty ratyfikacyjne będą złożone w Hadze z chwilą gdy sześć z posród Mocarstw podpisujących będzie w możności to uczynić.

Wejdzie on w życie trzydziestego dnia licząc od daty w której Mocarstwa podpisujące złożą swoje ratyfikacje.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni w tym celu podpisali niniejszy Protokół, który nosić będzie datę dnia dzisiejszego, a którego poświadczony za zgodność odpis przesłany zostanie każdemu z Mocarstw podpisujących.

Sporządzono w Hadze, dn. 28 listopada 1923 r.

Zmiany w prawie

Piontkowski: warto, aby nauka stacjonarna w szkołach trwała jak najdłużej

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 10.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021