Tarcza energetyczna ma zostać przedłużona – ale to doraźne rozwiązanie problemu

Rynek i konsument Energetyka

W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.

29.11.2023

Od Nowego Roku o ponad 30 proc. większe stawki dla biegłych - są projekty

Poprawmy prawo

Ministerstwo Sprawiedliwości rzutem na taśmę próbuje zwiększać stawki wynagrodzeń dla biegłych - zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, o 30,49 proc. Projekty rozporządzeń trafiły do opiniowania, czasu jest jednak niewiele, bo miałyby one obowiązywać od 1 stycznia. Sami biegli mówią, że pieniądze to nie wszystko - największą bolączką jest brak kompleksowych rozwiązań, dotyczących m.in. sposobu ich powoływania, weryfikacji umiejętności i godnego wynagradzania.

29.11.2023

KSeF w samorządach – problemów jeszcze więcej niż w biznesie

Finanse samorządów VAT KSeF

Samorządy, podobnie jak inni podatnicy, muszą wdrożyć KSeF od 1 lipca 2024 r. Według ekspertów wyzwań w sektorze publicznym jest jeszcze więcej niż w biznesie. A jedno z największych wynika z faktu, że gminy oraz ich jednostki budżetowe (np. szkoły czy domy kultury) posługują się jednym numerem NIP. By poprawnie rozliczać VAT i uniknąć chaosu, konieczne będzie wiec sprawne rozdzielenie faktur, które trafią do jednego zbioru KSeF.

29.11.2023

Polska Organizacja Biometanu postuluje większe wykorzystanie biopaliw w przyszłości

Energetyka Rolnictwo

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska powinna systematycznie zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu w sieciach gazowych w 2030, 2040 i 2050 roku. To główny temat najnowszego raportu organizacji,"Biometan w polskiej polityce energetycznej".

28.11.2023

ZBP: Liczymy na ustawę regulującą ugody frankowe

Banki Kredyty frankowe

Związek Banków Polskich liczy, że nowy rząd zajmie się kwestią ustawowego usankcjonowania ugód zawieranych przez banki z posiadaczami kredytów frankowych. Prezes ZBP Tadeusz Białek mówił we wtorek także o konieczności zmiany obciążeń podatkowych banków.

28.11.2023

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą

Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

28.11.2023

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory

Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

28.11.2023

Europarlamentarzyści zdecydują o odbudowaniu dzikiej przyrody

Środowisko Prawo unijne

Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnienie Europie długofalowego, stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

28.11.2023

Branża budowlana: Mamy cztery priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu

Budownictwo

Trzeba stworzyć spójną i długofalową strategię mieszkaniową dla Polski, odblokować grunty pod zabudowę, skończyć z nieuprawnionymi odwołaniami od decyzji administracyjnych oraz wprowadzić zachęty podatkowe. To cztery kluczowe wnioski, jakie opracowali eksperci z Platformy Mieszkaniowo – Budowlanej Pracodawców RP dla nowego rządu na pierwsze 100 dni.

28.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

28.11.2023

We wtorek Sejm będzie kontynuował obrady - w planach m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka

We wtorek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. W harmonogramie obrad znalazło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka - wczoraj sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny - Cieślak. W planie sejmowych obrad jest również debata nad trzema projektami powołującymi komisje śledcze: ws. Pegasusa, tzw. wyborów kopertowych oraz tzw. afery wizowej. Sejm zajmie się również projektami ustaw, m.in. w sprawie niedzieli handlowej.

28.11.2023

Nowe zasady obciążania odbiorców kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Energetyka

Duża nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stopniowo zmienia przepisy począwszy od 1 października br., niesie ze sobą również ciekawe zmiany w funkcjonowaniu znanych od dawna mechanizmów zakotwiczonych w prawie energetycznym. Znowelizowany zostaje przepis dotyczący szczególnego uprawnienia odbiorcy, który obowiązywał w niezmienionym kształcie przez ostatnią dekadę, a jego interpretacja wywołała w tym czasie niemałe kontrowersje w orzecznictwie.

28.11.2023

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Administracja publiczna

Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.

28.11.2023

Czy można nadużyć prawa do skargi do Trybunału w Strasburgu?

Zdarza się, że przestępcy, co do których sądy nie miały wątpliwości, że naruszyli prawo i należy im się kara, składają skargi do Trybunału Praw Człowieka i wygrywają z powodu wadliwości systemu wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza sądownictwa dyscyplinarnego. Po prostu z przyczyn formalnych. Państwo wypłaca takim skazanym wysokie odszkodowania, ale niczego nie naprawia. Czy można więc mówić o nadużywaniu skargi do Strasburga?

28.11.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

28.11.2023

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

28.11.2023

Adwokaci przeciw zbyt częstemu zwracaniu im pozwów bez podstawy

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Adwokaci coraz częściej skarżą się na praktykę części sędziów, polegającą na zwracaniu pozwów bez uzasadnionej podstawy. Chodzi konkretnie o art. 130[1a] k.p.c., zgodnie z którym jeśli nie są zachowane warunki formalne pisma, przewodniczący zwraca je bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia. Sytuacja tak nabrzmiała, że ORA w Warszawie wystosowała pismo w tej sprawie do prezes warszawskiego Sądu Okręgowego.

28.11.2023

Koszty wykonania planów ogólnych w gminach pójdą w miliony złotych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o warunki zabudowy, a później z niemożliwością zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej. Czeka je także masa innych problemów.

28.11.2023

Podatek od przychodów z budynków - problemów jest tak wiele, że lepiej go uchylić

CIT Doradca podatkowy

Przedsiębiorcy chcą uchylenia podatku od przychodów z budynków. Zarzucają mu liczne wady i nieproporcjonalne koszty poboru w stosunku do korzyści budżetu państwa. Dodatkowo skarbówka - jak podkreślają - rozszerza zakres podmiotów objętych tą daniną, żądając jej zapłaty od branży hotelarskiej. Orzecznictwo jest niejednolite, jednak w ostatnich korzystnych dla przedsiębiorców wyrokach NSA orzekł, że danina nie dotyczy hoteli.

28.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna

Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

27.11.2023