Lobbing nadal tylko zawodowy

W ustawie o lobbingu nie będzie podziału na lobbing zawodowy i niezawodowy. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją Julia Pitera zapowiada pewne ustępstwa w stosunku do pierwotnego projektu...

21.07.2010

Będą nowe ustawy dla pielęgniarek

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca dwa projekty ustaw: o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położonych oraz o ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wśród proponowanych nowości jest to, że...

21.07.2010

Rząd zaostrzy kary za trucie środowiska

Za zanieczyszczanie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni...

20.07.2010

Inspekcja pracy skontroluje agencje zatrudnienia

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować agencje zatrudnienia. Rząd chce też wprowadzić bezwzględny zakaz pobierania przez nie opłat od stażystów i praktykantów. Obecnie kontrolą agencji zajmują...

20.07.2010

Posłowie chcą zakazu jazdy na nartach po alkoholu

Wprowadzenie ustawowego zakazu jazdy na nartach i snowboardzie pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - zakłada komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach, którym we...

20.07.2010

Producenci biopaliw znają już limity odliczeń

Minister Gospodarki ogłosił w Monitorze Polskim wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych za ostatnie cztery lata. Tym samym znane są już limity odliczeń od podatku...

19.07.2010

Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Od 16 lipca 2010 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują nowe zasady dotyczące podnoszenia przez...

19.07.2010

Pozwy zbiorowe to ryzyko, czy ułatwienie dla firm?

Od dziś obowiązują przepisy o pozwach zbiorowych. W ocenie ekspertów z firmy doradczej Deloitte Legal przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć tej nowej instytucji prawnej, w przeciwnym razie mogą się...

19.07.2010

Zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych

Możliwość zawieszenia postępowania na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot, to tylko...

19.07.2010

Zaległe porządki w rejestrach sądowych

Obecnie tysiące wpisów w rejestrach sądowych jest niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości nawet 170 tys. spółek prawa handlowego wpisanych w dawnym rejestrze...

19.07.2010

Prawo karne w walce z przemocą domową

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalona w dniu 10 czerwca 2010 r., wprowadziła szereg zmian do Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego...

18.07.2010

Ułatwienia w obrocie jednostkami funduszy

Uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych, jak i same fundusze będą mogli, dzięki obowiązującej od 17 lipca br. ustawie, sprawniej przeprowadzać operacje zbycia lub odkupienia jednostek...

18.07.2010