Charytatywne sms-y są jedną z form zbierania pieniędzy przez organizacje dobroczynne. Organizacje zawierają umowy z operatorami, którzy udostępniają im specjalny numer telefoniczny. Opłaty za sms-y wysyłane na ten numer operator przekazuje na rzecz organizacji. Dotychczas opłaty były jednak pomniejszone o 22-proc. podatek zawarty w cenie każdego sms-a, który operatorzy odprowadzali do urzędu skarbowego. W efekcie do osób potrzebujących pomocy trafiało znacznie mniej pieniędzy.
Aby zmienić ten stan rzeczy ponad 30 przedstawicieli organizacji charytatywnych zaapelowało w otwartym liście do premiera o zniesienie opodatkowania VAT-em charytatywnych sms-ów. W reakcji na apel, 18 lutego resort finansów przedstawił odpowiedni projekt rozporządzenia, a 19 lutego spotkaniem premiera z przedstawicielami organizacji charytatywnych rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian.
Ostateczny kształt zaproponowanych zmian znalazł swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 96, poz. 623). Zgodnie z nową regulacją zwolnieniu podlegają dobroczynne sms-y i połączenia telefoniczne wysłane (wykonane) w trakcie prowadzonej akcji charytatywnej w ramach tzw. zbiórki publicznej. Świadczący usługi musi tylko zawrzeć z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania całej kwoty należnej z tytułu wysłanych sms-ów. Poza tym kwota należna za wykonaną usługę musi zostać przekazana w całości na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę.
Jednak jak podał Urząd Komunikacji Elektronicznej, zwolnienie nie dotyczy sms-ów wysyłanych z telefonów na karty pre-paid. W tym przypadku podatek VAT odprowadzany jest w chwili kupna pre-paida. Nie wiadomo więc czy, kiedy i ile w ogóle sms-ów charytatywnych klient wyśle.
Poza tym, jeżeli w umowie pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a organizacją pożytku publicznego strony zawrą porozumienie, że operator będzie pobierać wynagrodzenie, to kwota zatrzymana przez operatora będzie opodatkowana 22-proc. stawką podatku VAT. Tym samym, jeżeli operator nie zrezygnuje z prowizji to sms-y nadal będą obciążone podatkiem VAT.
Wątpliwości budzi także zgodność nowej regulacji z prawem unijnym, zgodnie, z którym żadne usługi telekomunikacyjne nie powinny być zwolnione z VAT. Zdaniem ekspertów, aby nie narażać się Komisji Europejskiej wystarczyłaby odpowiednia interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca dotychczasowych rozwiązań.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line