Dotychczas kontrola resortowa należała do zakresu kontroli skarbowej. Celem kontroli resortowej była kontrola działalności jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych Ministrowi Finansów, w tym urzędu obsługującego tego Ministra. Uchylenie art. 2 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej spowodowało odejście od sprawowania stałej i opartej na planowaniu kontroli określonych zagadnień związanych z pracą jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów.
Z uchyleniem w ustawie o kontroli skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 15, art. 2 ust. 3 i likwidacją obecnej kontroli resortowej związana jest nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Zgodnie z dodanym do ustawy o urzędach i izbach skarbowych art. 5 ust. 1c i 1d, kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej sprawuje teraz Minister Finansów. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli resortowej Minister określi w drodze rozporządzenia.
Konsekwencją zmian w art. 5 jest zmiana w art. 8 ustawy o izbach i urzędach skarbowych dotycząca dodatków skarbowych dla osób, które realizować będą kontrole wewnętrzne w organach administracji podatkowej. Dotychczas takie dodatki przysługiwały osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej realizujących kontrolę resortową na zasadach analogicznych jak osoby realizujące kontrole podatkowe. Tym samym w wyniku zmiany osobom, które w związku z reformą kontroli resortowej, podejmują zatrudnienie w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Finansów, która będzie realizować kontrole wewnętrzne w administracji podatkowej, będą przysługiwać dodatki skarbowe na zasadach przewidzianych dla osób realizujących kontrole podatkowe.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line