Projektodawcy proponują dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka do rozwiązań przyjętych w odniesieniu do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych: adwokackich, radcowskich i notarialnych, które przewidują jedynie egzaminy pisemne.
W projekcie założono rezygnację z części ustnej egzaminu, jak również zniesienie punktacji ujemnej za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi. Ma to zapewnić przejrzystość i równość reguł zdającym.
Planowane jest wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych, oraz dodatkowo, wykazu zalecanej literatury, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin na licencję syndyka.
Próg punktowy zdawalności testu ma zostać obniżony. Obecnie do uzyskania pozytywnego wyniku tej części egzaminu niezbędne jest otrzymanie 160 punktów, czyli wskazanie 80% prawidłowych odpowiedzi. W projekcie obniża się ten limit do 75 punktów, czyli w myśl nowych zasad punktowania 75% prawidłowych odpowiedzi.
Zgodnie z projektem, prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.
Projekt nowelizacji wprowadza również kilka innych istotnych zmian, m.in. ułatwiających i usprawniających komunikację z syndykami. Wpis na listę osób posiadających licencję syndyka, obok adresu do korespondencji obejmować będzie również numer telefonu syndyka. Ponadto, lista osób posiadających licencję syndyka publikowana będzie przez Ministra Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przedłużeniu o 18 miesięcy ma ulec okres przejściowy, w którym osoby pełniące funkcje syndyka na podstawie przepisów dotychczasowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. Nr 55, poz. 359, z późn. zm.), posiadają uprawnienie do dalszego sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, bez konieczności uzyskania licencji syndyka.
Projekt został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line