Zarządzenie w zakresie POZ zmienione po 4 dniach

16 grudnia 2016 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił zmianę zarządzenia Nr 124/2016/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie...

22.12.2016

Przedłużenie okresu dostosowawczego dla uzdrowisk

Opublikowane 19 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa...

22.12.2016

Kompleksowa opieka dla pacjentów po zawale

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, który zakłada dodanie nowych kryteriów dla świadczeń gwarantowanych:...

22.12.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Samorząd terytorialny

Gminy będą mogły zapłacić za kastrację lub sterylizację nie tylko zwierząt bezdomnych ale także zwierząt domowych posiadających właścicieli - zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, którą 21...

22.12.2016

Ustawa o dostępie nieuzbezpieczonych do POZ podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy, również nieubezpieczeni. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami,...

22.12.2016

Rada Ministrów przyjęła program „Za życiem”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przygotowaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Program ma wspierać rodziny z...

20.12.2016

Recepty dla pozbawionych wolności nadal papierowe

20 grudnia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad realizacji zapotrzebowań i recept w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Oprócz utrzymania recept w formie...

20.12.2016

1 stycznia 2017 wygasną umowy dotyczące recept

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że 1 stycznia 2017 roku wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Po 31...

19.12.2016

Zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Ogłoszona właśnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym...

19.12.2016

Zegar legislacyjny: zmiany w dotacjach w oświacie

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2017 zmienią się przepisy regulujące przyznawanie dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych wskazanych w art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych -...

19.12.2016

Ministerstwo Zdrowia określi standardy organizacyjne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 roku, do kompetencji Ministerstwa Zdrowia należeć będzie wyłącznie określanie standardów organizacyjnych...

16.12.2016

Reforma edukacji już pewna - Sejm uchwalił ustawy

Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017 r. - ustalił Sejm...

15.12.2016